Powrót do góry

Wniosek o dokonanie napraw w wynajmowanym mieszkaniu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podanych podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Lokal był używany do celów mieszkaniowych. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak, Najemca używa Lokalu do celów mieszkalnych" oznacza, że Lokal, którego dotyczy pismo, jest wynajęty na cele mieszkaniowe tzn. aby mieszkać w Lokalu. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie, Najemca używa Lokalu do celów użytkowych" oznacza, że Lokal jest wynajmowany na cele użytkowe np. do wykonywania działalności gospodarczej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Najemca: ________

adres: ________

NIP: ________,

REGON: ________

Wynajmujący: ________

adres: ________WEZWANIE DO PRZEPROWADZENIA NAPRAW W LOKALU MIESZKALNYM


Niniejszym, działając w imieniu Najemcy, zawiadamiam, że wynajmowany Lokal mieszkalny, znajdujący się przy: ________, wymaga niezbędnych napraw, mianowicie:

________

Wskazane powyżej uszkodzenia powodują, że Lokal nie nadaje się do użytku, umówionego w umowie najmu. Zgodnie z art. 6a. ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611, ze zm):

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń.

W związku z powyższym, wyznaczam Wynajmującemu następujący termin, na dokonanie powyżej wskazanych napraw: ________.

Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu naprawa zostanie dokonana na koszt Wynajmującego.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), a mianowicie art. 663:

Jeżeli w czasie trwania najmu, rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

22252252582 2222 5228258 525522282 8222525822, 22225225258 882 2 8522285, 25 225522, 8 25282825 28825, 22522 22225225.


________________
podpis osoby reprezentującej firmę Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Najemca: ________

adres: ________

NIP: ________,

REGON: ________

Wynajmujący: ________

adres: ________WEZWANIE DO PRZEPROWADZENIA NAPRAW W LOKALU MIESZKALNYM


Niniejszym, działając w imieniu Najemcy, zawiadamiam, że wynajmowany Lokal mieszkalny, znajdujący się przy: ________, wymaga niezbędnych napraw, mianowicie:

________

Wskazane powyżej uszkodzenia powodują, że Lokal nie nadaje się do użytku, umówionego w umowie najmu. Zgodnie z art. 6a. ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611, ze zm):

Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń.

W związku z powyższym, wyznaczam Wynajmującemu następujący termin, na dokonanie powyżej wskazanych napraw: ________.

Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu naprawa zostanie dokonana na koszt Wynajmującego.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), a mianowicie art. 663:

Jeżeli w czasie trwania najmu, rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

22252252582 2222 5228258 525522282 8222525822, 22225225258 882 2 8522285, 25 225522, 8 25282825 28825, 22522 22225225.


________________
podpis osoby reprezentującej firmę Najemcy