Powrót do góry

Wniosek o dokonanie napraw w wynajmowanym mieszkaniu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podanych podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Lokal był używany do celów mieszkaniowych. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak, Najemca używa Lokalu do celów mieszkalnych" oznacza, że Lokal, którego dotyczy pismo, jest wynajęty na cele mieszkaniowe tzn. aby mieszkać w Lokalu. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie, Najemca używa Lokalu do celów użytkowych" oznacza, że Lokal jest wynajmowany na cele użytkowe np. do wykonywania działalności gospodarczej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór


________, dnia: ________

Firma: ________

adres: ________

NIP: ________,

REGON: ________

Firma: ________

adres: ________WEZWANIE DO PRZEPROWADZENIA NAPRAW W LOKALU MIESZKALNYM


Niniejszym, działając w imieniu Najemcy, zawiadamiam, że wynajmowany Lokal mieszkalny, znajdujący się przy: ________, wymaga niezbędnych napraw, mianowicie:

________

Wskazane powyżej uszkodzenia powodują, że Lokal nie nadaje się do umówionego w umowie najmu użytku. W związku z powyższym, wyznaczam Wynajmującemu następujący termin, na dokonanie powyżej wskazanych napraw: ________.

Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu naprawa zostanie dokonana na koszt Wynajmującego.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), a mianowicie art. 663:

Jeżeli w czasie trwania najmu, rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

825522282 8222525822 22252252582 2222 5228258 22225225258 882 2 8522285 25 225522 8 25282825 28825 22522 22225225.

________________

podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia


________, dnia: ________

Firma: ________

adres: ________

NIP: ________,

REGON: ________

Firma: ________

adres: ________WEZWANIE DO PRZEPROWADZENIA NAPRAW W LOKALU MIESZKALNYM


Niniejszym, działając w imieniu Najemcy, zawiadamiam, że wynajmowany Lokal mieszkalny, znajdujący się przy: ________, wymaga niezbędnych napraw, mianowicie:

________

Wskazane powyżej uszkodzenia powodują, że Lokal nie nadaje się do umówionego w umowie najmu użytku. W związku z powyższym, wyznaczam Wynajmującemu następujący termin, na dokonanie powyżej wskazanych napraw: ________.

Po bezskutecznym upływie wskazanego wyżej terminu naprawa zostanie dokonana na koszt Wynajmującego.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), a mianowicie art. 663:

Jeżeli w czasie trwania najmu, rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

825522282 8222525822 22252252582 2222 5228258 22225225258 882 2 8522285 25 225522 8 25282825 28825 22522 22225225.

________________

podpis Najemcy