Wezwanie do zapłaty

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta lub wsi, w którym(ej) sporządzono niniejsze wezwanie do zapłaty.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Wierzyciel: ________
Adres: ________

Dłużnik: ________
Adres: ________WEZWANIE DO ZAPŁATYDziałając na podstawie art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), w związku z nieuregulowaniem płatności, wynikającej z:

________

wzywam do niezwłocznej zapłaty kwoty: ________ zł (słownie: ________), w terminie: ________ dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W sytuacji nieuregulowania długu, we wskazanym wyżej terminie, zostaną naliczone odsetki od nieuiszczonej kwoty. Jednocześnie, sprawa 22825282 8282528525 52 8858888222 8555, 82 2222 8228252858 22282882282 25222 2528285 52552228285 2282228, 2885252285 2 2282222852822 8552822.Z poważaniem


________________________
(własnoręczny podpis Wierzyciela)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Wierzyciel: ________
Adres: ________

Dłużnik: ________
Adres: ________WEZWANIE DO ZAPŁATYDziałając na podstawie art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), w związku z nieuregulowaniem płatności, wynikającej z:

________

wzywam do niezwłocznej zapłaty kwoty: ________ zł (słownie: ________), w terminie: ________ dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W sytuacji nieuregulowania długu, we wskazanym wyżej terminie, zostaną naliczone odsetki od nieuiszczonej kwoty. Jednocześnie, sprawa 22825282 8282528525 52 8858888222 8555, 82 2222 8228252858 22282882282 25222 2528285 52552228285 2282228, 2885252285 2 2282222852822 8552822.Z poważaniem


________________________
(własnoręczny podpis Wierzyciela)