Wniosek o mediację

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta, w którym spisano niniejszy wniosek o mediację.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Mediator:
Nazwa: ________
Adres: ________

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Uczestnik:
Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________


WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI


1/ Działając, w imieniu własnym, na podstawie art. 183(6) ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC"), zwracam się do Pani(a) mediator(a) o przeprowadzenie mediacji, pomiędzy mną tj. ________ oraz Pan(i) ________, w sprawie:

________

2/ Proponuję zażegnać konflikt, w następujący sposób:

________. 582228285, 22252 222882 22822288 228282255885, 8 8285 25222822285 222288225:

________

________. 582228285, 22252 222882 22822288 582282282, 8 8285 25222822285 222288225:

________

3/ Wyrażam zgodę na to, by mediator powiadomił Uczestnika o złożonym przeze mnie wniosku i uzyskał Jego zgodę na rozpoczęcie procedury mediacyjnej.

4/ Oświadczam, że zachowam w poufności przebieg mediacji oraz wszelkie informacje, uzyskane w trakcie jej przebiegu.


UZASADNIENIE

1. Stan prawny:

Mediacja służy wypracowaniu rozwiązania zakończenia konfliktu, satysfakcjonującego obie Strony. Jest to alternatywny i pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, polegający na prowadzeniu dobrowolnych negocjacji, które kończy zawarcie ugody. Przyspiesza ona zażegnanie konfliktu oraz pozwala ograniczyć koszty, związane z długotrwałym procesem sądowym. Pojednanie, w formie mediacji, nie służy ustaleniu, kto ma rację w sporze. Mediacja wymaga pójścia na ustępstwa (które nie muszą być obiektywnie równe), przez obie Strony sporu. Nie wystarczy więc, gdy tylko jedna ze Stron poczyni ustępstwa.

Strony mogą same wybrać mediatora. Osoby, dotychczas pozostające w sporze, są równouprawnionymi partnerami, które wspólnie szukają rozwiązania konfliktu. Biorą one dobrowolnie udział w mediacji: bez presji, nacisku, przymusu czy obowiązku. Mogą się wycofać na każdym etapie jej trwania. Mediacja jest poufna i prowadzona przy udziale kompetentnej osoby trzeciej - mediatora, który jest neutralny - nie narzuca własnych propozycji, ani nie czerpie korzyści z przedmiotu negocjacji. Mediator jest również bezstronny - jednakowo traktuje obie Strony. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodząc powstające napięcia i pomagając dojść do porozumienia.

52255, 22255 8822822 252828 2222825828 225858222285, 2252885 25 2282 25288 82285225 25582222, 22252 85822 525222. 52255 2288225 228258 258222282 252882552225 25222 855 (552. 228(28) § 2 528). 52255 2585525 25225 2258522522 25, 22 222 2528825522285 25222 855, 228 255825 52252, 25855222 25225 85522 (552. 228(22) § 2 528).

2. Stan faktyczny:

Między Stronami istnieje spór, w następującej sprawie:

________

Wnioskodawca składa niniejszy wniosek o wszczęcie mediacji w celu uruchomienia polubownego sposobu rozwiązania sporu, w formie mediacji, mając nadzieję, że przyniesie on spodziewane rezultaty.

Wnioskodawca jest świadomy, że wskazany sposób rozwiązania konfliktu, wymaga konieczności pójścia na ustępstwa przez obie Strony sporu, wobec czego proponuje następujące ustępstwa, które poczyni ze swojej strony:

________

Ustępstwa, które proponuje, aby podjął Uczestnik, są następujące i będą przedmiotem negocjacji mediacyjnych:

________

Wnioskodawca zapewnia o zachowaniu w poufności negocjacji, realizowanych w ramach postępowania mediacyjnego oraz że pokryje koszty postępowania mediacyjnego, wspólnie z Uczestnikiem.

Wobec wszystkiego, co zostało wskazane, wnoszę jak na wstępie.__________________
(podpis Wnioskodawcy)
Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Mediator:
Nazwa: ________
Adres: ________

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Uczestnik:
Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________


WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI


1/ Działając, w imieniu własnym, na podstawie art. 183(6) ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC"), zwracam się do Pani(a) mediator(a) o przeprowadzenie mediacji, pomiędzy mną tj. ________ oraz Pan(i) ________, w sprawie:

________

2/ Proponuję zażegnać konflikt, w następujący sposób:

________. 582228285, 22252 222882 22822288 228282255885, 8 8285 25222822285 222288225:

________

________. 582228285, 22252 222882 22822288 582282282, 8 8285 25222822285 222288225:

________

3/ Wyrażam zgodę na to, by mediator powiadomił Uczestnika o złożonym przeze mnie wniosku i uzyskał Jego zgodę na rozpoczęcie procedury mediacyjnej.

4/ Oświadczam, że zachowam w poufności przebieg mediacji oraz wszelkie informacje, uzyskane w trakcie jej przebiegu.


UZASADNIENIE

1. Stan prawny:

Mediacja służy wypracowaniu rozwiązania zakończenia konfliktu, satysfakcjonującego obie Strony. Jest to alternatywny i pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, polegający na prowadzeniu dobrowolnych negocjacji, które kończy zawarcie ugody. Przyspiesza ona zażegnanie konfliktu oraz pozwala ograniczyć koszty, związane z długotrwałym procesem sądowym. Pojednanie, w formie mediacji, nie służy ustaleniu, kto ma rację w sporze. Mediacja wymaga pójścia na ustępstwa (które nie muszą być obiektywnie równe), przez obie Strony sporu. Nie wystarczy więc, gdy tylko jedna ze Stron poczyni ustępstwa.

Strony mogą same wybrać mediatora. Osoby, dotychczas pozostające w sporze, są równouprawnionymi partnerami, które wspólnie szukają rozwiązania konfliktu. Biorą one dobrowolnie udział w mediacji: bez presji, nacisku, przymusu czy obowiązku. Mogą się wycofać na każdym etapie jej trwania. Mediacja jest poufna i prowadzona przy udziale kompetentnej osoby trzeciej - mediatora, który jest neutralny - nie narzuca własnych propozycji, ani nie czerpie korzyści z przedmiotu negocjacji. Mediator jest również bezstronny - jednakowo traktuje obie Strony. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodząc powstające napięcia i pomagając dojść do porozumienia.

52255, 22255 8822822 252828 2222825828 225858222285, 2252885 25 2282 25288 82285225 25582222, 22252 85822 525222. 52255 2288225 228258 258222282 252882552225 25222 855 (552. 228(28) § 2 528). 52255 2585525 25225 2258522522 25, 22 222 2528825522285 25222 855, 228 255825 52252, 25855222 25225 85522 (552. 228(22) § 2 528).

2. Stan faktyczny:

Między Stronami istnieje spór, w następującej sprawie:

________

Wnioskodawca składa niniejszy wniosek o wszczęcie mediacji w celu uruchomienia polubownego sposobu rozwiązania sporu, w formie mediacji, mając nadzieję, że przyniesie on spodziewane rezultaty.

Wnioskodawca jest świadomy, że wskazany sposób rozwiązania konfliktu, wymaga konieczności pójścia na ustępstwa przez obie Strony sporu, wobec czego proponuje następujące ustępstwa, które poczyni ze swojej strony:

________

Ustępstwa, które proponuje, aby podjął Uczestnik, są następujące i będą przedmiotem negocjacji mediacyjnych:

________

Wnioskodawca zapewnia o zachowaniu w poufności negocjacji, realizowanych w ramach postępowania mediacyjnego oraz że pokryje koszty postępowania mediacyjnego, wspólnie z Uczestnikiem.

Wobec wszystkiego, co zostało wskazane, wnoszę jak na wstępie.__________________
(podpis Wnioskodawcy)