Powrót do góry

Wniosek o dokładanie się małżonka do życia rodzinnego

Postęp:
0%
?
X

Zaznaczenie tej odpowiedzi oznacza, że strony nie są małżeństwem tylko np. matką i synem, byłą żoną i byłym mężem lub innymi krewnymi lub powinowatymi.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.Sąd Rejonowy w ________

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres Sądu: ________

Wnioskodawca: ________

PESEL Wnioskodawcy: ________

Adres Wnioskodawcy: ________

Uczestnik: ________

PESEL Uczestnika: ________

Adres Uczestnika: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł (słownie: ________)


WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA LUB INNYCH NALEŻNOŚCI DO RĄK WSPÓŁMAŁŻONKA

I. Wnoszę o nakazanie pracodawcy Uczestnika: ________ wypłacania części wynagrodzenia za pracę Uczestnika, w kwocie: ________ zł (słownie: ________), bezpośrednio do rąk Wnioskodawcy, do 10-ego dnia każdego miesiąca.

II. 85 225825882 552. 828 255. 2 582582 525228 228222285285 828882222 (55822: „KPC") 8 28. 2 552. 888 255. 2 528 822822 2 25822282822282 282885225 8228522 8225252522285 25 25582 52 552 228282255882 2225222 228288525282 ________ 52 8228522, 25 5282 Wnioskodawcy, części wynagrodzenia Uczestnika, w wysokości: ________ zł (słownie: ________), do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Nadanie postanowieniu o nakazie wypłaty wynagrodzenia, do rąk współmałżonka, rygoru natychmiastowej wykonalności.

IV. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Wnioskodawcy.

V. Zasądzenie, od Uczestnika, na rzecz Wnioskodawcy, kosztów postępowania.

VI. 822582822282 8 252225285522282 5282528, 822822822285 8 525855282285, 25 22288822288 828825522285 252228 252 8825252285.Uzasadnienie:

I. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodzinnych:

Strony są małżeństwem od ________ r., które trwa nadal, w chwili wniesienia wniosku o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.

Dowód: odpis aktu małżeństwa Stron;

Według art. 23 w zw. z art. 27 oraz art. 28 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej: „KRO"), małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli jeden z małżonków, pozostających we wspólnym pożyciu, nie spełnia, ciążącego na nim, obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie, za pracę albo inne należności, przypadające temu małżonkowi, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

II. Możliwości zarobkowe i majątkowe Uczestnika:

Uczestnik nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy. Według ostatniej wiedzy Wnioskodawcy, Uczestnik wykonuje następującą pracę na rzecz ________:

________

Dowód: Zobowiązanie Uczestnika do przedstawienia dokumentów wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Uczestnik nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego.

III. 5252 252228222 825582:

582282282 82225855282 585285 882 25 282885225 258222525285 2225228 5252822285, 2822 22 25 2228882888 255282282 8 252522282 582 582282288228 8 825522585 5252822285. 855222 522282 2282 8828 222282222 2252282 25222 228282255882. 82 25258225 2225228 5252822 258882525 882 8822822 2552 825288555822 22252282 228282255882.

IV. Miesięczne wydatki na potrzeby rodziny, ponoszone przez Wnioskodawcę:

Miesięczny koszt zaspokojenia niezbędnych potrzeb rodziny wynosi: ________ zł (słownie: ________). Na kwoty te składają się wydatki, w szczególności na: pokrycie kosztów zamieszkania, wyżywienia, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, pokrycie środków na transport, ochronę zdrowia i leczenie.

Dowód: rachunki i paragony za przeciętny miesiąc wydatków rodzinnych;

Wnioskodawca uzyskuje miesięczny dochód w wysokości: ________ zł, co jest niewystarczające na samodzielne utrzymywanie siebie.

V. Wartość przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę dwunastokrotności kwoty mięsiecznych potrzeb rodzinnych, a mianowicie: ________ zł (słownie: ________).

Zaspokojenie potrzeb rodziny, przez Uczestnika, powinno być realizowane poprzez wkład finansowy do wspólnego budżetu domowego. Uczestnik natomiast uchyla się od swoich obowiązków.

Wobec powyższego, niezbędne jest nakazanie, przez sąd, wypłaty, przez pracodawcę Uczestnika: ________, części wynagrodzenia Uczestnika, w kwocie: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, do rąk Wnioskodawcy.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.
________________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)Załączniki:

1. Odpis wniosku i załączników;

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;

3. Odpis aktu małżeństwa;

4. Rachunki, faktury, paragony oraz inne dowody;

5. Wykaz dochodów Wnioskodawcy;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.Sąd Rejonowy w ________

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres Sądu: ________

Wnioskodawca: ________

PESEL Wnioskodawcy: ________

Adres Wnioskodawcy: ________

Uczestnik: ________

PESEL Uczestnika: ________

Adres Uczestnika: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł (słownie: ________)


WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA LUB INNYCH NALEŻNOŚCI DO RĄK WSPÓŁMAŁŻONKA

I. Wnoszę o nakazanie pracodawcy Uczestnika: ________ wypłacania części wynagrodzenia za pracę Uczestnika, w kwocie: ________ zł (słownie: ________), bezpośrednio do rąk Wnioskodawcy, do 10-ego dnia każdego miesiąca.

II. 85 225825882 552. 828 255. 2 582582 525228 228222285285 828882222 (55822: „KPC") 8 28. 2 552. 888 255. 2 528 822822 2 25822282822282 282885225 8228522 8225252522285 25 25582 52 552 228282255882 2225222 228288525282 ________ 52 8228522, 25 5282 Wnioskodawcy, części wynagrodzenia Uczestnika, w wysokości: ________ zł (słownie: ________), do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Nadanie postanowieniu o nakazie wypłaty wynagrodzenia, do rąk współmałżonka, rygoru natychmiastowej wykonalności.

IV. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Wnioskodawcy.

V. Zasądzenie, od Uczestnika, na rzecz Wnioskodawcy, kosztów postępowania.

VI. 822582822282 8 252225285522282 5282528, 822822822285 8 525855282285, 25 22288822288 828825522285 252228 252 8825252285.Uzasadnienie:

I. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodzinnych:

Strony są małżeństwem od ________ r., które trwa nadal, w chwili wniesienia wniosku o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.

Dowód: odpis aktu małżeństwa Stron;

Według art. 23 w zw. z art. 27 oraz art. 28 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej: „KRO"), małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli jeden z małżonków, pozostających we wspólnym pożyciu, nie spełnia, ciążącego na nim, obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie, za pracę albo inne należności, przypadające temu małżonkowi, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

II. Możliwości zarobkowe i majątkowe Uczestnika:

Uczestnik nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy. Według ostatniej wiedzy Wnioskodawcy, Uczestnik wykonuje następującą pracę na rzecz ________:

________

Dowód: Zobowiązanie Uczestnika do przedstawienia dokumentów wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Uczestnik nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego.

III. 5252 252228222 825582:

582282282 82225855282 585285 882 25 282885225 258222525285 2225228 5252822285, 2822 22 25 2228882888 255282282 8 252522282 582 582282288228 8 825522585 5252822285. 855222 522282 2282 8828 222282222 2252282 25222 228282255882. 82 25258225 2225228 5252822 258882525 882 8822822 2552 825288555822 22252282 228282255882.

IV. Miesięczne wydatki na potrzeby rodziny, ponoszone przez Wnioskodawcę:

Miesięczny koszt zaspokojenia niezbędnych potrzeb rodziny wynosi: ________ zł (słownie: ________). Na kwoty te składają się wydatki, w szczególności na: pokrycie kosztów zamieszkania, wyżywienia, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, pokrycie środków na transport, ochronę zdrowia i leczenie.

Dowód: rachunki i paragony za przeciętny miesiąc wydatków rodzinnych;

Wnioskodawca uzyskuje miesięczny dochód w wysokości: ________ zł, co jest niewystarczające na samodzielne utrzymywanie siebie.

V. Wartość przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sprawy została określona na kwotę dwunastokrotności kwoty mięsiecznych potrzeb rodzinnych, a mianowicie: ________ zł (słownie: ________).

Zaspokojenie potrzeb rodziny, przez Uczestnika, powinno być realizowane poprzez wkład finansowy do wspólnego budżetu domowego. Uczestnik natomiast uchyla się od swoich obowiązków.

Wobec powyższego, niezbędne jest nakazanie, przez sąd, wypłaty, przez pracodawcę Uczestnika: ________, części wynagrodzenia Uczestnika, w kwocie: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, do rąk Wnioskodawcy.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.
________________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)Załączniki:

1. Odpis wniosku i załączników;

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;

3. Odpis aktu małżeństwa;

4. Rachunki, faktury, paragony oraz inne dowody;

5. Wykaz dochodów Wnioskodawcy;