Powrót do góry

Wniosek ojca o niewykorzystany urlop macierzyński

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta lub wsi, w którym(ej) sporządzono wniosek.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
________WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
OJCU DZIECKA


Niniejszym, działając na podstawie 552. 228 § 2 222 2 8 28. 2 552. 228 § 2 8 28. 2 552. 228 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks Pracy, w związku z urodzeniem się mojego dziecka, ________, w dniu ________ r., uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, niewykorzystanego w całości przez matkę dziecka, w wymiarze 6 tygodni, od dnia ________ r.

Art. 180 ustawy Kodeks Pracy brzmi następująco:

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Załączniki:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
________WNIOSEK O UDZIELENIE CZĘŚCI URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
OJCU DZIECKA


Niniejszym, działając na podstawie 552. 228 § 2 222 2 8 28. 2 552. 228 § 2 8 28. 2 552. 228 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks Pracy, w związku z urodzeniem się mojego dziecka, ________, w dniu ________ r., uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, niewykorzystanego w całości przez matkę dziecka, w wymiarze 6 tygodni, od dnia ________ r.

Art. 180 ustawy Kodeks Pracy brzmi następująco:

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Załączniki:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.