Powrót do góry

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać liczbę dni, podczas których pracownik chce pracować w trybie okazjonalnej pracy zdalnej. Kodeks Pracy przyznaje pracownikom 24 dni w roku kalendarzowym na okazjonalną pracę zdalną, pod warunkiem, że rodzaj pracy, wykonywanej przez pracownika, jest możliwy do zrealizowania w ramach okazjonalnej pracy zdalnej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Pracownica: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres pracodawcy: ________


WNIOSEK PRACOWNICY
O PRZYZNANIE OKAZJONALNEJ PRACY ZDALNEJ


1. Treść wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 6733 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), uprzejmie proszę o udzielenie mi: ________ dni(a) okazjonalnej pracy zdalnej, w terminie, od: ________ r. do: ________ r.

2. Podstawa prawna wniosku:

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 6733 Kodeksu Pracy
§ 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
§ 2. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 6719 -6724 oraz art. 6731 § 3.
§ 3. Kontrola wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w § 1, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

3. Deklaracje Pracownicy:

Jednocześnie zapewniam, że powierzone mi obowiązki służbowe są możliwe do wykonywania na stanowisku pracy, pod adresem: ________. Posiadam umiejętności, zaplecze techniczne oraz lokalowe do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej. Na w/w stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz uwzględnione zostały wymagania ergonomii.

8888558252, 22 88855822282 252222 2282 225222258222 25582 2558222 282 822825522 5258282285 2552285 8222525828 22522285 858 822285 25222288 2558282 85522822285, 8 222 252222882 2522588288258285 858 552285 282828285, 5 25222 8222525828, 2225285 5258282282 2228282 2555288 2558255882 25 822252.______________________
(własnoręczny podpis Pracownicy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Pracownica: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres pracodawcy: ________


WNIOSEK PRACOWNICY
O PRZYZNANIE OKAZJONALNEJ PRACY ZDALNEJ


1. Treść wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 6733 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), uprzejmie proszę o udzielenie mi: ________ dni(a) okazjonalnej pracy zdalnej, w terminie, od: ________ r. do: ________ r.

2. Podstawa prawna wniosku:

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 6733 Kodeksu Pracy
§ 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
§ 2. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 6719 -6724 oraz art. 6731 § 3.
§ 3. Kontrola wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w § 1, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

3. Deklaracje Pracownicy:

Jednocześnie zapewniam, że powierzone mi obowiązki służbowe są możliwe do wykonywania na stanowisku pracy, pod adresem: ________. Posiadam umiejętności, zaplecze techniczne oraz lokalowe do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej. Na w/w stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz uwzględnione zostały wymagania ergonomii.

8888558252, 22 88855822282 252222 2282 225222258222 25582 2558222 282 822825522 5258282285 2552285 8222525828 22522285 858 822285 25222288 2558282 85522822285, 8 222 252222882 2522588288258285 858 552285 282828285, 5 25222 8222525828, 2225285 5258282282 2228282 2555288 2558255882 25 822252.______________________
(własnoręczny podpis Pracownicy)