Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakiego urlopu dotyczy rezygnacja.

Wybranie podpowiedzi: "urlopu macierzyńskiego (przed i po porodzie, 20 tygodni gdy 1 dziecko)" oznacza, że pracownik chce wrócić do pracy wcześniej, niż po wykorzystaniu wszystkich tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński przysługuje przed i po porodzie, w wymiarze 20 tygodni, w razie urodzenia 1 dziecka, 31 tygodni w razie urodzenia 2 dzieci, 33 tygodni, w razie urodzenia 3 dzieci, 35 tygodni, w razie urodzenia 4 dzieci oraz 37 tygodni, w razie urodzenia 5 dzieci.

Wybranie podpowiedzi: "urlopu rodzicielskiego (po urlopie macierzyńskim, 41 tygodnie, gdy 1 dziecko)" oznacza, że pracownik chce zrezygnować z części przyznanego mu urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 41 tygodni, w razie urodzenia 1 dziecka lub 43 tygodni, w razie urodzenia większej ilości dzieci, z czego 9 tygodni jest zarezerwowanych do wyłącznej dyspozycji drugiego rodzica.

Wybranie odpowiedzi: "urlopu wychowawczego (po urlopie rodzicielskim, 36 miesięcy)" oznacza, że pracownik chce zrezygnować z części przyznanego jej urlopu wychowawczego i wcześniej wrócić do pracy. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 36 miesięcy, powinien być wykorzystany przed zakończeniem roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________REZYGNACJA Z UDZIELONEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGONiniejszym, działając na podstawie art. 180 § 4 582582 2 5285 55.85.2882 5. 525228 25582 (Dz.U. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.), rezygnuję z udzielonego mi urlopu macierzyńskiego, przewidzianego pierwotnie do dnia: ________ r.

Powrót do pracy przewiduję na dzień: ________ r.

Niniejszy wniosek znajduje podstawę w następującym przepisie prawa:

Art. 180 Kodeksu Pracy
(...)
"§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.(...)

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy".______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________REZYGNACJA Z UDZIELONEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGONiniejszym, działając na podstawie art. 180 § 4 582582 2 5285 55.85.2882 5. 525228 25582 (Dz.U. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.), rezygnuję z udzielonego mi urlopu macierzyńskiego, przewidzianego pierwotnie do dnia: ________ r.

Powrót do pracy przewiduję na dzień: ________ r.

Niniejszy wniosek znajduje podstawę w następującym przepisie prawa:

Art. 180 Kodeksu Pracy
(...)
"§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.(...)

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy".______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)