Wniosek do sądu o zatwierdzenie istotnych spraw dziecka

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, o co Wnioskodawca prosi sąd. Wybranie podpowiedzi: "zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na wyjazd dziecka za granicę, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na ten wyjazd. Wybranie podpowiedzi: "zastępczą zgodę na wydanie paszportu dziecku" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na wydanie paszportu dla dziecka, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na uzyskanie paszportu. Wybranie podpowiedzi: "wybór szkoły dziecka" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na wybór lub zmianę szkoły dla dziecka, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na ten wybór. Wybranie podpowiedzi: "zmianę imienia dziecka" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na zmianę imienia dziecka, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na tę zmianę. Wybranie podpowiedzi: "zmianę nazwiska dziecka" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na zmianę nazwiska dziecka, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na tę zmianę. Wybranie podpowiedzi: "zgodę na zarząd majątkiem dziecka" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na dokonanie pewnych czynności z majątkiem dziecka, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody. Wybranie podpowiedzi: "wyznaczenie miejsca zamieszkania dziecka" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na wyznaczenie lub zmianę zamieszkania dziecka, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na tę zmianę. Wybranie podpowiedzi: "inne" oznacza, że Wnioskodawcy nie udało się uzyskać zgody, drugiego rodzica, na dokonanie innej, istotnej sprawy związanej z dzieckiem, wobec czego wnosi o wydanie przez sąd zastępczej zgody na dokonanie tej czynności np. określone leczenie dziecka.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w: ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres sądu: ________

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko: ________
Adres: ________
PESEL: ________

Uczestnik:

Imię i nazwisko: ________
Adres: ________
PESEL: ________

Opłata od wniosku: 100 złWNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ, W SYTUACJI BRAKU ZGODY DRUGIEGO RODZICA
(ROZSTRZYGNIĘCIE W ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA: ________)Niniejszym, działając na podstawie art. 97 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej: „KRiO") w zw. z art. 582 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC"):

I. Wnoszę o wydanie zezwolenia na wyjazd małoletniego: ________, wspólnego dziecka Wnioskodawcy i Uczestnika, urodzonego dnia ________ r., legitymującego się numerem PESEL: ________, na wyjazd do ________, w okresie od ________ r. do ________ r., wraz z(e) Wnioskodawcą, ________, w celu:

________

II. Wnoszę o zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego.

III. Strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu, która nie zakończyła istniejącego sporu.

IV. Wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w niniejszym piśmie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Uczestnika kosztów sądowych poniesionych przez Wnioskodawcę.UZASADNIENIE WNIOSKU


1. Stan prawny:

W myśl art. 97 par. 1 i 2 KRiO, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże, o istotnych sprawach dziecka, rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku porozumienia między nimi, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 582 KPC, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Orzecznictwo wskazuje, że „rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka może dotyczyć m.in. miejsca jego pobytu, wyboru szkoły, sposobu leczenia, spędzania wakacji, rozwijania zainteresowań, zmiany nazwiska czy obywatelstwa" (zob. uchw. SN: z 11.10.1963 r., III CO 23/63, OSNCP 1964, Nr 9, poz. 168; z 10.11.1971 r., III CZP 69/71, OSNCP 1972, Nr 3, poz. 49 i z 30.5.1985 r., III CZP 26/85, OSNCP 1986, Nr 4, poz. 45; post. SN: z 14.10.1970 r., III CRN 181/70, OSNCP 1971, Nr 6, poz. 107; z 6.3.1985 r., III CRN 19/85, Legalis i z 6.6.2000 r., I CKN 786/98, OSNC 2001, Nr 1, poz. 6).


2. Stan faktyczny:

Sprawa dotyczy dziecka, ________ (dalej zwane: „dziecko"), urodzonego dnia: ________ r. Jego rodzicami są: Wnioskodawca, ________ oraz Uczestnik, ________. Rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska nad dzieckiem.

Dowód: pełny odpis aktu urodzenia dziecka;

Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego Wnioskodawcy z Uczestnikiem. Małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód dnia ________ r.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego;

Rodzice dziecka, mimo podejmowanych prób, nie zdołali uzyskać wspólnego porozumienia w zakresie zezwolenia na wyjazd dziecka za granicę, która to sprawa należy do tzw. istotnych spraw dziecka.

Dowód: ________

Wobec powyższego, wnoszę o rozstrzygnięcie przez sąd powstałego sporu, gdyż Strony nie są w stanie dojść do wspólnego porozumienia.

3. 582582282 828222888 228522 8552822:

22822288 228522 8552822, 8 282882 288 28 2282585 58258225 25 225825882 552. 8 582. 5 222 8 2222 5 8 28. 2 552. 25, 8 28. 2 552. 58 582 2 582582 2 5285 52 88285 5882 5. 2 22822585 85528285 8 82558585 828882285 (2.2. 82. 5. 2 5858 5. 222. 2222, 22 22.) 8 28. 2 552. 225 528, 22252 22525522 882 8 5882522 5552822 5252285 228222285285 828882222, 2522258285222 „228222285282 282252828282", 8 222582 55 „25222882 585 22828222282285 52525228 82558", 828582 55 „525582 2 2525285 25585 5252822222, 228225282222 8 25552288", 522528582 5 „5222 825582 52528222 2552 825582 2282252822", 25528582 5 „525582 2 2525285 822852228 282522 525288528 5 5282828".

4. Ustalenie właściwości sądu:

Zgodnie z art. 568 KPC, sądem opiekuńczym, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, jest sąd rodzinny. Na podstawie art. 569 KPC, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Postępowanie dotyczy dziecka: ________, którego miejsce zamieszkania (pobytu) to: ________. Wobec czego, sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania (pobytu) dziecka to Sąd Rejonowy w: ________.

Wobec powyższego, wnoszę jak zostało wskazane.

_______________________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)Załączniki:

1/ Odpis wniosku wraz z załącznikami;

2/ Dowód wniesienia opłaty sądowej w wysokości 100 zł;

3/ Pełny odpis aktu urodzenia dziecka;

4/ Odpis wyroku rozwodowego;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w: ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres sądu: ________

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko: ________
Adres: ________
PESEL: ________

Uczestnik:

Imię i nazwisko: ________
Adres: ________
PESEL: ________

Opłata od wniosku: 100 złWNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ, W SYTUACJI BRAKU ZGODY DRUGIEGO RODZICA
(ROZSTRZYGNIĘCIE W ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA: ________)Niniejszym, działając na podstawie art. 97 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej: „KRiO") w zw. z art. 582 Kodeksu Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC"):

I. Wnoszę o wydanie zezwolenia na wyjazd małoletniego: ________, wspólnego dziecka Wnioskodawcy i Uczestnika, urodzonego dnia ________ r., legitymującego się numerem PESEL: ________, na wyjazd do ________, w okresie od ________ r. do ________ r., wraz z(e) Wnioskodawcą, ________, w celu:

________

II. Wnoszę o zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego.

III. Strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu, która nie zakończyła istniejącego sporu.

IV. Wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w niniejszym piśmie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Uczestnika kosztów sądowych poniesionych przez Wnioskodawcę.UZASADNIENIE WNIOSKU


1. Stan prawny:

W myśl art. 97 par. 1 i 2 KRiO, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże, o istotnych sprawach dziecka, rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku porozumienia między nimi, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 582 KPC, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Orzecznictwo wskazuje, że „rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka może dotyczyć m.in. miejsca jego pobytu, wyboru szkoły, sposobu leczenia, spędzania wakacji, rozwijania zainteresowań, zmiany nazwiska czy obywatelstwa" (zob. uchw. SN: z 11.10.1963 r., III CO 23/63, OSNCP 1964, Nr 9, poz. 168; z 10.11.1971 r., III CZP 69/71, OSNCP 1972, Nr 3, poz. 49 i z 30.5.1985 r., III CZP 26/85, OSNCP 1986, Nr 4, poz. 45; post. SN: z 14.10.1970 r., III CRN 181/70, OSNCP 1971, Nr 6, poz. 107; z 6.3.1985 r., III CRN 19/85, Legalis i z 6.6.2000 r., I CKN 786/98, OSNC 2001, Nr 1, poz. 6).


2. Stan faktyczny:

Sprawa dotyczy dziecka, ________ (dalej zwane: „dziecko"), urodzonego dnia: ________ r. Jego rodzicami są: Wnioskodawca, ________ oraz Uczestnik, ________. Rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska nad dzieckiem.

Dowód: pełny odpis aktu urodzenia dziecka;

Dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego Wnioskodawcy z Uczestnikiem. Małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód dnia ________ r.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego;

Rodzice dziecka, mimo podejmowanych prób, nie zdołali uzyskać wspólnego porozumienia w zakresie zezwolenia na wyjazd dziecka za granicę, która to sprawa należy do tzw. istotnych spraw dziecka.

Dowód: ________

Wobec powyższego, wnoszę o rozstrzygnięcie przez sąd powstałego sporu, gdyż Strony nie są w stanie dojść do wspólnego porozumienia.

3. 582582282 828222888 228522 8552822:

22822288 228522 8552822, 8 282882 288 28 2282585 58258225 25 225825882 552. 8 582. 5 222 8 2222 5 8 28. 2 552. 25, 8 28. 2 552. 58 582 2 582582 2 5285 52 88285 5882 5. 2 22822585 85528285 8 82558585 828882285 (2.2. 82. 5. 2 5858 5. 222. 2222, 22 22.) 8 28. 2 552. 225 528, 22252 22525522 882 8 5882522 5552822 5252285 228222285285 828882222, 2522258285222 „228222285282 282252828282", 8 222582 55 „25222882 585 22828222282285 52525228 82558", 828582 55 „525582 2 2525285 25585 5252822222, 228225282222 8 25552288", 522528582 5 „5222 825582 52528222 2552 825582 2282252822", 25528582 5 „525582 2 2525285 822852228 282522 525288528 5 5282828".

4. Ustalenie właściwości sądu:

Zgodnie z art. 568 KPC, sądem opiekuńczym, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, jest sąd rodzinny. Na podstawie art. 569 KPC, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Postępowanie dotyczy dziecka: ________, którego miejsce zamieszkania (pobytu) to: ________. Wobec czego, sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania (pobytu) dziecka to Sąd Rejonowy w: ________.

Wobec powyższego, wnoszę jak zostało wskazane.

_______________________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)Załączniki:

1/ Odpis wniosku wraz z załącznikami;

2/ Dowód wniesienia opłaty sądowej w wysokości 100 zł;

3/ Pełny odpis aktu urodzenia dziecka;

4/ Odpis wyroku rozwodowego;