Wniosek matki o urlop macierzyński po porodzie

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________
WNIOSEK
O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO1. Zakres wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 180 § 1 pkt 1, § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), dalej: „ustawa Kodeks Pracy", w związku z urodzeniem mojego dziecka: ________ w dniu: ________ r., wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, w wymiarze: 20 tygodni, od dnia: ________ r.


2. Podstawa prawna:

Podstawę niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 180 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.
§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Załącznik(i):

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________
WNIOSEK
O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO1. Zakres wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 180 § 1 pkt 1, § 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), dalej: „ustawa Kodeks Pracy", w związku z urodzeniem mojego dziecka: ________ w dniu: ________ r., wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, w wymiarze: 20 tygodni, od dnia: ________ r.


2. Podstawa prawna:

Podstawę niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 180 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.
§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.(...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Załącznik(i):

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.