Wniosek o urlop ojcowski i tacierzyński

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________
WNIOSEK
O UDZIELENIE URLOPU
OJCOWSKIEGONiniejszym, działając na podstawie § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632, ze zm.) oraz 552. 1823 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), w związku z urodzeniem się mojego dziecka: ________, w dniu: ________ r., wnoszę o udzielenie mi urlopu okolicznościowego z okazji urodzenia się mojego dziecka, w wymiarze: 2 dni, a także urlopu ojcowskiego, w wymiarze: tygodnia, od dnia: ________ r. do dnia: ________ r.

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowią następujące przepisy prawa:

Art. 182(3) Kodeksu Pracy
§ 1. W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik - ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

1) ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
2) upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

§ 1(1). Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika - ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.(...)

§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy; (...).

§ 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy. (...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)
Załączniki:

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________
WNIOSEK
O UDZIELENIE URLOPU
OJCOWSKIEGONiniejszym, działając na podstawie § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632, ze zm.) oraz 552. 1823 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), w związku z urodzeniem się mojego dziecka: ________, w dniu: ________ r., wnoszę o udzielenie mi urlopu okolicznościowego z okazji urodzenia się mojego dziecka, w wymiarze: 2 dni, a także urlopu ojcowskiego, w wymiarze: tygodnia, od dnia: ________ r. do dnia: ________ r.

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowią następujące przepisy prawa:

Art. 182(3) Kodeksu Pracy
§ 1. W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik - ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

1) ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
2) upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

§ 1(1). Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika - ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.(...)

§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy; (...).

§ 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy. (...)______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)
Załączniki:

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.