Powrót do góry

Wniosek o urlop wychowawczy

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać ilość miesięcy, jakie pracownik chce wykorzystać na urlop wychowawczy. Pracownikowi przysługuje 36 miesięcy urlopu wychowawczego, który może wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko/dzieci skończy/ą 6 lat. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, z czego każdy z nich powinien wykorzystać co najmniej 1 miesiąc urlopu wychowawczego. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, pod warunkiem, że łączny wymiar urlopu wychowawczego nie przekracza 36 miesięcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
________WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGONiniejszym, działając na podstawie art. 186 par. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), wnoszę o przyznanie mi urlopu wychowawczego na opiekę nad moim dzieckiem: ________, urodzonym dnia ________ r., w wymiarze ________ miesięcy.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Załącznik(i):

Oświadczenie drugiego rodzica o chęci skorzystania z urlopu wychowawczego.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
________WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGONiniejszym, działając na podstawie art. 186 par. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.), wnoszę o przyznanie mi urlopu wychowawczego na opiekę nad moim dzieckiem: ________, urodzonym dnia ________ r., w wymiarze ________ miesięcy.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Załącznik(i):

Oświadczenie drugiego rodzica o chęci skorzystania z urlopu wychowawczego.