Wniosek o urlop wychowawczy

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać ilość miesięcy, jakie pracownik chce wykorzystać na urlop wychowawczy.

Pracownikowi przysługuje 36 miesięcy urlopu wychowawczego, który może wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko/dzieci skończy/ą 6 lat. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Urlop wychowawczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, z czego każdy z nich powinien wykorzystać co najmniej 1 miesiąc urlopu wychowawczego. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, pod warunkiem, że łączny wymiar urlopu wychowawczego nie przekracza 36 miesięcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO1. Zakres wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 186 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), dalej: „ustawa Kodeks Pracy", wnoszę o przyznanie mi urlopu wychowawczego na opiekę nad moim dzieckiem: ________, urodzonym dnia: ________ r., w wymiarze: ________ miesięcy.

2. Podstawa prawna:

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi następujący art. 186 § 7 ustawy Kodeks Pracy:

Art. 186 ustawy Kodeks Pracy
(...)
§ 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.
______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)


Załącznik(i):

Oświadczenie drugiego rodzica o chęci skorzystania z urlopu wychowawczego.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO1. Zakres wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 186 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), dalej: „ustawa Kodeks Pracy", wnoszę o przyznanie mi urlopu wychowawczego na opiekę nad moim dzieckiem: ________, urodzonym dnia: ________ r., w wymiarze: ________ miesięcy.

2. Podstawa prawna:

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi następujący art. 186 § 7 ustawy Kodeks Pracy:

Art. 186 ustawy Kodeks Pracy
(...)
§ 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.
______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)


Załącznik(i):

Oświadczenie drugiego rodzica o chęci skorzystania z urlopu wychowawczego.