Powrót do góry

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czego dotyczy wniosek. Wybranie podpowiedzi: "cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych" oznacza, że wnioskodawca kiedyś wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ale obecnie zmienił zdanie i cofa niniejszym wyrażoną wcześniej zgodę, wobec czego administrator powinien niezwłocznie przychylić się do jego prośby. Wybranie podpowiedzi: "usunięcia danych osobowych z bazy Administratora" oznacza, że wnioskodawca żąda, aby administrator usunął jego dane z innych powodów niż cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych. Przyczyną wniosku może być fakt, że dane przestały być niezbędne do celu, dla którego były zebrane; były przetwarzane nielegalnie; muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny itd.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Wnioskodawca: ________

Administrator danych: ________

Żądanie niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w związku z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie

Niniejszym, ja, niżej podpisana ________, działając na podstawie 552. 8 582. 8 8 552. 28 582. 2 rozporządzenia 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 252885 552285 2552 585282285 525222282 82/25/25 (52282 252582 225822282 585 EOG), 55822 285222: "rozporządzeniem", a także na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.), cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wniosek został zgłoszony w wyniku cofnięcia przeze mnie zgody, która stanowiła podstawę zebrania i przetwarzania moich danych osobowych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, a brak jest innej podstawy prawnej, umożliwiającej kontynuowanie przetwarzania moich danych osobowych.

W myśl art. 83 ust. 5 rozporządzenia w zw. z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dotyczą lub których przetwarzanie jest z innych powodów niedopuszczalne, poza obowiązkiem naprawienia wyrządzonej szkody, może spowodować zasądzenie kary grzywny, w wysokości do 58 888 888 2552 5882 52 2 % 85822882222 52822222 8885228222 285225 2522588288258285 2 222522528222 5225 2852228222, 2552 225528822285 82822888 858 22285882285 82822888 52 852 58285._______________________
(odręczny podpis Wnioskodawcy)

Załącznik:

- kopia dokumentu tożsamości, na którym widnieje odręczny podpis Wnioskodawcy.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Wnioskodawca: ________

Administrator danych: ________

Żądanie niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w związku z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie

Niniejszym, ja, niżej podpisana ________, działając na podstawie 552. 8 582. 8 8 552. 28 582. 2 rozporządzenia 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 252885 552285 2552 585282285 525222282 82/25/25 (52282 252582 225822282 585 EOG), 55822 285222: "rozporządzeniem", a także na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, ze zm.), cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wniosek został zgłoszony w wyniku cofnięcia przeze mnie zgody, która stanowiła podstawę zebrania i przetwarzania moich danych osobowych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, a brak jest innej podstawy prawnej, umożliwiającej kontynuowanie przetwarzania moich danych osobowych.

W myśl art. 83 ust. 5 rozporządzenia w zw. z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dotyczą lub których przetwarzanie jest z innych powodów niedopuszczalne, poza obowiązkiem naprawienia wyrządzonej szkody, może spowodować zasądzenie kary grzywny, w wysokości do 58 888 888 2552 5882 52 2 % 85822882222 52822222 8885228222 285225 2522588288258285 2 222522528222 5225 2852228222, 2552 225528822285 82822888 858 22285882285 82822888 52 852 58285._______________________
(odręczny podpis Wnioskodawcy)

Załącznik:

- kopia dokumentu tożsamości, na którym widnieje odręczny podpis Wnioskodawcy.