Powrót do góry

Wniosek o wypłacanie wynagrodzenia gotówką

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta lub wsi, w którym(ej) sporządzono niniejszy wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką, do rąk własnych pracownika.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________

WNIOSEK O WYPŁACANIE GOTÓWKĄ
WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

1. Treść wniosku:

Niniejszym, ja niżej podpisana, ________, działając na podstawie art. 86 § 3 w zb z art. 221 § 3 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, ze zm.) uprzejmie proszę o wypłacanie mi wynagrodzenia za pracę gotówką, do rąk własnych.

2. 22582585 255825:

22582582 255825 28282282222 8282825 82522885 25822252582 25222882 25585:

Art. 25 5252285 Pracy

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

art. 221 Kodeksu Pracy

(...)
§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych, obejmujących:

(...)
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zaakceptowane przez Pracodawcę:


______________________
(podpis Pracodawcy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________

WNIOSEK O WYPŁACANIE GOTÓWKĄ
WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

1. Treść wniosku:

Niniejszym, ja niżej podpisana, ________, działając na podstawie art. 86 § 3 w zb z art. 221 § 3 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, ze zm.) uprzejmie proszę o wypłacanie mi wynagrodzenia za pracę gotówką, do rąk własnych.

2. 22582585 255825:

22582582 255825 28282282222 8282825 82522885 25822252582 25222882 25585:

Art. 25 5252285 Pracy

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

art. 221 Kodeksu Pracy

(...)
§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych, obejmujących:

(...)
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zaakceptowane przez Pracodawcę:


______________________
(podpis Pracodawcy)