Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________

Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Niniejszym, 528585258 25 225825882 552. 58(55) § 2 5252285 25582, 822822 2 252522825282 świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej i powrót do poprzednich warunków wykonywania pracy w trybie stacjonarnym, w siedzibie Pracodawcy, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, zawartej dnia: ________ r., pomiędzy mną: ________ oraz pracodawcą: ________.

Przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy proponuję dokonać dnia: ________ r.

Podstawę niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 6722 Kodeksu Pracy

§ 1. W przypadku podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 6719 § 1 pkt 2 każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 2. Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez pracownika, o którym mowa w art. 6719 § 6 i 7, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Sposób rozpatrzenia wniosku:


________________________________


________________________________
(podpis Pracodawcy,
osoby reprezentującej Pracodawcę albo
osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Pracodawcy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres siedziby: ________

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Niniejszym, 528585258 25 225825882 552. 58(55) § 2 5252285 25582, 822822 2 252522825282 świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej i powrót do poprzednich warunków wykonywania pracy w trybie stacjonarnym, w siedzibie Pracodawcy, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, zawartej dnia: ________ r., pomiędzy mną: ________ oraz pracodawcą: ________.

Przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy proponuję dokonać dnia: ________ r.

Podstawę niniejszego wniosku stanowi następujący przepis prawa:

Art. 6722 Kodeksu Pracy

§ 1. W przypadku podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 6719 § 1 pkt 2 każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 2. Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez pracownika, o którym mowa w art. 6719 § 6 i 7, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Sposób rozpatrzenia wniosku:


________________________________


________________________________
(podpis Pracodawcy,
osoby reprezentującej Pracodawcę albo
osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Pracodawcy)