Powrót do góry

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta/gminy, w którym spisano niniejszy wniosek.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Adres: ________

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Uczestnik:

Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ złotych


Wniosek o zatwierdzenie ugody pisemnej
przez Sąd


1/ Niniejszym, występując w charakterze Strony, na podstawie art. 183(14) ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) (dalej: „KPC"), w wyniku zawarcia, w dniu ________ r., ugody pisemnej, zwanej dalej: „Ugoda", pomiędzy: ________ oraz ________, wnoszę o jej zatwierdzenie, przez Sąd Rejonowy w ________, w celu nadania jej mocy prawnej ugody sądowej.

2/ Ponadto, wnoszę o nadanie Ugodzie klauzuli wykonalności, jeśli podlega ona egzekucji.

3/ Wnoszę o przesłanie Ugody, wraz z nadaną klauzulą wykonalności (jeśli Ugoda tego wymaga), na adres Wnioskodawcy.

Uzasadnienie


1. Stan prawny

Wnioskodawca, który jest stroną Ugody pisemnej, może złożyć wniosek, o zatwierdzenie Ugody przez Sąd, na wypadek zaprzestania jej realizacji.

Według art. 183(15) i nast. KPC, ugoda, która została zatwierdzona przez Sąd, uzyskuje moc prawną ugody sądowej, a więc wywołuje takie same skutki, jakie wywołuje ugoda, zawarta przed Sądem.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu, w drodze egzekucji, Sąd zatwierdza ją, przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach Sąd zatwierdza ugodę postanowieniem, na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego Sąd nie zawiadamia stron. Doręcza im jedynie odpis wydanego, na takim posiedzeniu, orzeczenia.

2. Stan faktyczny

Pomiędzy Stronami tj. ________ oraz ________ istniał konflikt, w następującej materii:

________

Dnia ________ r., Strony zawarły Ugodę pisemną.

Wnioskodawca wnosi prośbę o zatwierdzenie, przez Sąd, zawartej Ugody, na ewentualność zaprzestania jej wykonywania, przez Uczestnika. Ugoda, zatwierdzona, przez Sąd, umożliwi Stronom jej realizację, nawet w razie zaprzestania jej wykonywania, przez jedną ze Stron. Wówczas będzie możliwe posłużenie się przymusem państwowym, w celu zmuszenia drugiej Strony do posłuszeństwa postanowieniom Ugody, w tym przeprowadzenie ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

3. Właściwość Sądu

Właściwość sądu została ustalona na podstawie przepisów o postępowaniu nieprocesowym KPC. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają Sądy Rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych. Według dyspozycji art. 17 pkt 4 a contrario w zb. z art. 13 par. 2 KPC, w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych (75000 zł) właściwy jest Sąd Rejonowy. Według dyspozycji art. 508 KPC, jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - Sąd miejsca jego pobytu.

Wobec powyższego, Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w ________, ze względu na to, że Sąd ten jest miejscowo właściwy, zgodnie z zasadami, opisanymi powyżej oraz ze względu na to, że przedmiotem ugody jest sprawa majątkowa, której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75000 złotych.

4. 828525 252828552225

852. 885 582582 2 22852585 85528285 8 228222285285 82888222 (t.j. 82.5. 2 5852 5. 222. 5528, 22 zm.) 8252288, 22 282 2288255 882 228522 25 2825882222 8282825 2 8255282, 25 225825882 522, 252885 2522822285, 2228258222 228222285282, 2 28552585 822225822888, 282222222 25222 825222, 22255 88282285 228222285282. 2 2885225 2 222, 228525 25 28282282222 8282825 282 2282 82252525.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie._______________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)Załączniki:

- oryginał ugody;

- odpis wniosku, który Sąd przekaże Uczestnikowi.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Adres: ________

Wnioskodawca:

Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Uczestnik:

Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ złotych


Wniosek o zatwierdzenie ugody pisemnej
przez Sąd


1/ Niniejszym, występując w charakterze Strony, na podstawie art. 183(14) ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) (dalej: „KPC"), w wyniku zawarcia, w dniu ________ r., ugody pisemnej, zwanej dalej: „Ugoda", pomiędzy: ________ oraz ________, wnoszę o jej zatwierdzenie, przez Sąd Rejonowy w ________, w celu nadania jej mocy prawnej ugody sądowej.

2/ Ponadto, wnoszę o nadanie Ugodzie klauzuli wykonalności, jeśli podlega ona egzekucji.

3/ Wnoszę o przesłanie Ugody, wraz z nadaną klauzulą wykonalności (jeśli Ugoda tego wymaga), na adres Wnioskodawcy.

Uzasadnienie


1. Stan prawny

Wnioskodawca, który jest stroną Ugody pisemnej, może złożyć wniosek, o zatwierdzenie Ugody przez Sąd, na wypadek zaprzestania jej realizacji.

Według art. 183(15) i nast. KPC, ugoda, która została zatwierdzona przez Sąd, uzyskuje moc prawną ugody sądowej, a więc wywołuje takie same skutki, jakie wywołuje ugoda, zawarta przed Sądem.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu, w drodze egzekucji, Sąd zatwierdza ją, przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach Sąd zatwierdza ugodę postanowieniem, na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego Sąd nie zawiadamia stron. Doręcza im jedynie odpis wydanego, na takim posiedzeniu, orzeczenia.

2. Stan faktyczny

Pomiędzy Stronami tj. ________ oraz ________ istniał konflikt, w następującej materii:

________

Dnia ________ r., Strony zawarły Ugodę pisemną.

Wnioskodawca wnosi prośbę o zatwierdzenie, przez Sąd, zawartej Ugody, na ewentualność zaprzestania jej wykonywania, przez Uczestnika. Ugoda, zatwierdzona, przez Sąd, umożliwi Stronom jej realizację, nawet w razie zaprzestania jej wykonywania, przez jedną ze Stron. Wówczas będzie możliwe posłużenie się przymusem państwowym, w celu zmuszenia drugiej Strony do posłuszeństwa postanowieniom Ugody, w tym przeprowadzenie ewentualnego postępowania egzekucyjnego.

3. Właściwość Sądu

Właściwość sądu została ustalona na podstawie przepisów o postępowaniu nieprocesowym KPC. Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają Sądy Rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych. Według dyspozycji art. 17 pkt 4 a contrario w zb. z art. 13 par. 2 KPC, w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych (75000 zł) właściwy jest Sąd Rejonowy. Według dyspozycji art. 508 KPC, jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - Sąd miejsca jego pobytu.

Wobec powyższego, Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w ________, ze względu na to, że Sąd ten jest miejscowo właściwy, zgodnie z zasadami, opisanymi powyżej oraz ze względu na to, że przedmiotem ugody jest sprawa majątkowa, której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75000 złotych.

4. 828525 252828552225

852. 885 582582 2 22852585 85528285 8 228222285285 82888222 (t.j. 82.5. 2 5852 5. 222. 5528, 22 zm.) 8252288, 22 282 2288255 882 228522 25 2825882222 8282825 2 8255282, 25 225825882 522, 252885 2522822285, 2228258222 228222285282, 2 28552585 822225822888, 282222222 25222 825222, 22255 88282285 228222285282. 2 2885225 2 222, 228525 25 28282282222 8282825 282 2282 82252525.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie._______________
(własnoręczny podpis Wnioskodawcy)Załączniki:

- oryginał ugody;

- odpis wniosku, który Sąd przekaże Uczestnikowi.