Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy stanowisko do parkowania pojazdu, które obejmuje wypowiadana niniejszym oświadczeniem umowa najmu, dotyczy miejsca parkingowego (potocznie: "miejsce na parkingu przed budynkiem") czy też miejsca postojowego (potocznie: "miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku"). Brak jest w polskim prawie jednoznacznej ustawowej definicji tych pojęć, dlatego dla celów niniejszego dokumentu stosuje się ich potoczne rozumienie. Wybranie podpowiedzi: "miejsca parkingowego pod blokiem" oznacza, że najem w niniejszym dokumencie będzie dotyczył miejsca na parkingu pod blokiem lub inną nieruchomością. Wybranie podpowiedzi: "miejsca postojowego w garażu" oznacza, że najem dotyczy w niniejszym dokumencie będzie dotyczył miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Wynajmujący: ________
Adres: ________

Najemca: ________
Adres: ________Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego1. Przyczyna i data rozwiązania umowy:

Niniejszym, dnia: ________ r., działając jako Wynajmujący, wypowiadam umowę najmu miejsca parkingowego, zlokalizowanego przy: ________, zawartą na czas nieokreślony dnia: ________ r., pomiędzy: ________ (dalej: „Najemca") i ________ (dalej: „Wynajmujący"), która będzie zwana dalej: „Umowa", z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia, wynoszącego trzy (3) miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego (art. 673 § 1 i § 2 ustawy Kodeks Cywilny), co wynika z następującej podstawy prawnej:

Art. 673 ustawy Kodeks Cywilny
(...) § 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.(...).


Przyczyną rozwiązania Umowy jest fakt, że Najemca, mimo upomnienia, kontynuuje nieprawidłowe używanie miejsca parkingowego, w następujący sposób:

________

Oznacza to naruszenie następującego przepisu prawa:

Art. 667 ustawy Kodeks Cywilny
(...) § 2. Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.


2. Stan miejsca parkingowego w dniu zwrotu:

Po zakończeniu najmu, miejsce parkingowe zostanie zwrócone w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji miejsca parkingowego, zgodnie z art. 675 § 1 ustawy Kodeks Cywilny. Najemca jest obowiązany opróżnić miejsce parkingowe ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Wynajmującego oraz przekazać Wynajmującemu miejsce parkingowe, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego. Jeżeli Najemca oddał innej osobie miejsce parkingowe do bezpłatnego używania lub w podnajem, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie. Domniemywa się, że miejsce parkingowe było wydane Najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

Jeżeli Najemca ulepszył rzecz najętą, Wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy, odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (art. 676 ustawy Kodeks Cywilny). Roszczenia Wynajmującego przeciwko Najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia Najemcy przeciwko Wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 ustawy Kodeks Cywilny).


3. 522822822822 85525 22522282285 2822885 255282228222:

2 55282 282585282885 2 2822885 255282228222 2828 8 522822 25222 8522282, 2225225258225 25228852522 25582 885 585282885, 822 8228255 25 22, 282 85 22 28282 2552 222 2282 885888882822 522822, 22228258822285 25 2822885 25528222822. 22252252582 2222 5282822 8225258, 25 22822 8 522222 8522282, 852528 2552822525 8 8222 588528, 5222888852582 585282882 2 2822885 255282228222 2828 8 522822, 22228258822285 25222 8522282 25 2822885 25528222822.


4. Protokół zdawczo - odbiorczy:

Protokół zdawczo - odbiorczy, dotyczący przekazania Wynajmującemu miejsca parkingowego, zostanie sporządzony w dniu: ________ r.


5. Wydanie kluczy:

Klucze/Badge/Pilot do garażu lub inny przedmiot, umożliwiający dostanie się na miejsce parkingowe, pozostające(y) dotychczas we władaniu Najemcy, zostaną(ie) wydane(y) Wynajmującemu w dniu: ________ r.


6. Zwrot kaucji:

Kaucja, wniesiona w wyniku zawarcia Umowy, zostanie zwrócona w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu: ________ r.


7. Forma wypowiedzenia Umowy:

Jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub Umowa zastrzega inną formę. Jeżeli Umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub Strony przewidziały w celu jej zawarcia, natomiast odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem (art. 77 ustawy Kodeks Cywilny).__________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Wynajmujący: ________
Adres: ________

Najemca: ________
Adres: ________Wypowiedzenie umowy najmu miejsca parkingowego1. Przyczyna i data rozwiązania umowy:

Niniejszym, dnia: ________ r., działając jako Wynajmujący, wypowiadam umowę najmu miejsca parkingowego, zlokalizowanego przy: ________, zawartą na czas nieokreślony dnia: ________ r., pomiędzy: ________ (dalej: „Najemca") i ________ (dalej: „Wynajmujący"), która będzie zwana dalej: „Umowa", z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia, wynoszącego trzy (3) miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego (art. 673 § 1 i § 2 ustawy Kodeks Cywilny), co wynika z następującej podstawy prawnej:

Art. 673 ustawy Kodeks Cywilny
(...) § 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.(...).


Przyczyną rozwiązania Umowy jest fakt, że Najemca, mimo upomnienia, kontynuuje nieprawidłowe używanie miejsca parkingowego, w następujący sposób:

________

Oznacza to naruszenie następującego przepisu prawa:

Art. 667 ustawy Kodeks Cywilny
(...) § 2. Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.


2. Stan miejsca parkingowego w dniu zwrotu:

Po zakończeniu najmu, miejsce parkingowe zostanie zwrócone w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji miejsca parkingowego, zgodnie z art. 675 § 1 ustawy Kodeks Cywilny. Najemca jest obowiązany opróżnić miejsce parkingowe ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Wynajmującego oraz przekazać Wynajmującemu miejsce parkingowe, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego. Jeżeli Najemca oddał innej osobie miejsce parkingowe do bezpłatnego używania lub w podnajem, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie. Domniemywa się, że miejsce parkingowe było wydane Najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

Jeżeli Najemca ulepszył rzecz najętą, Wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy, odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (art. 676 ustawy Kodeks Cywilny). Roszczenia Wynajmującego przeciwko Najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia Najemcy przeciwko Wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 ustawy Kodeks Cywilny).


3. 522822822822 85525 22522282285 2822885 255282228222:

2 55282 282585282885 2 2822885 255282228222 2828 8 522822 25222 8522282, 2225225258225 25228852522 25582 885 585282885, 822 8228255 25 22, 282 85 22 28282 2552 222 2282 885888882822 522822, 22228258822285 25 2822885 25528222822. 22252252582 2222 5282822 8225258, 25 22822 8 522222 8522282, 852528 2552822525 8 8222 588528, 5222888852582 585282882 2 2822885 255282228222 2828 8 522822, 22228258822285 25222 8522282 25 2822885 25528222822.


4. Protokół zdawczo - odbiorczy:

Protokół zdawczo - odbiorczy, dotyczący przekazania Wynajmującemu miejsca parkingowego, zostanie sporządzony w dniu: ________ r.


5. Wydanie kluczy:

Klucze/Badge/Pilot do garażu lub inny przedmiot, umożliwiający dostanie się na miejsce parkingowe, pozostające(y) dotychczas we władaniu Najemcy, zostaną(ie) wydane(y) Wynajmującemu w dniu: ________ r.


6. Zwrot kaucji:

Kaucja, wniesiona w wyniku zawarcia Umowy, zostanie zwrócona w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu: ________ r.


7. Forma wypowiedzenia Umowy:

Jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub Umowa zastrzega inną formę. Jeżeli Umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub Strony przewidziały w celu jej zawarcia, natomiast odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem (art. 77 ustawy Kodeks Cywilny).__________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego)