Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy podnajmu lokalu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel podnajmu: cel mieszkaniowy czy cel użytkowy. Wybranie podpowiedzi: "użytkowe (np. lokal sklepowy, lokal produkcyjny itd.)" oznacza, że lokal spełnia funkcje gospodarcze np. jako lokal sklepowy, produkcyjny lub inny. Wybranie podpowiedzi: "mieszkaniowe (aby mieszkać w lokalu)" oznacza, że podnajemca podnajął lokal mieszkalny. Odpowiedź ta jest właściwa, jeśli podnajemcą jest osoba fizyczna - jednostka.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Najemca: ________
Adres: ________


Podnajemca: ________
Adres: ________WYPOWIEDZENIE
UMOWY PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
PRZEZ NAJEMCĘ1. Data wypowiedzenia umowy podnajmu lokalu:

Działając na podstawie art. 673 w zw. z art. 668 w zb. z art. 680 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma, wypowiadam umowę podnajmu lokalu użytkowego, znajdującego się przy ________, zawartą pomiędzy ________ („Najemcą") oraz ________ („Podnajemcą"), dnia: ________ r., na czas nieokreślony (dalej: „Umowa"), zgodnie z ustawowymi zasadami wypowiedzenia Umowy, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy (3) miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podstawę prawną niniejszego wypowiedzenia stanowią następujące przepisy:

Art. 688 Kodeksu Cywilnego
Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 668 Kodeksu Cywilnego
§ 1. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.
§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.


2. Stan lokalu użytkowego w dniu zwrotu:

Po zakończeniu podnajmu, lokal użytkowy zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z jego normalnej eksploatacji, zgodnie z art. 675 § 1 ustawy Kodeks Cywilny. Podnajemca jest obowiązany opróżnić lokal użytkowy ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Najemcy oraz przekazać Najemcy lokal użytkowy, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Najemcy.

Domniemywa się, że lokal użytkowy był wydany Podnajemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

Jeżeli Podnajemca ulepszył rzecz podnajętą, Najemca, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy, odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (art. 676 ustawy Kodeks Cywilny). Roszczenia Najemcy przeciwko Podnajemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia Podnajemcy przeciwko Najemcy o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu, przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 ustawy Kodeks Cywilny).


3. Konsekwencje braku opróżnienia lokalu użytkowego:

W razie nieusunięcia z lokalu użytkowego osób i rzeczy przez Podnajemcę, Najemcy przysługuje prawo ich usunięcia, bez względu na to, kim są te osoby oraz kto jest właścicielem rzeczy, pozostawionych w lokalu użytkowym, po bezskutecznym wezwaniu Podnajemcy do opróżnienia lokalu.

Ponadto, Najemca może również wynająć, na koszt i ryzyko Podnajemcy, środki transportu i inne usługi, umożliwiające usunięcie z lokalu osób i rzeczy, pozostawionych przez Podnajemcę w lokalu użytkowym. Przed dokonaniem tych czynności Najemca jest obowiązany zawiadomić Podnajemcę o planowanym wynajęciu, na koszt i ryzyko Podnajemcy środków transportu i innych usług, umożliwiających opróżnienie lokalu. Najemca może przystąpić do tych czynności jedynie po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do opróżnienia lokalu.


4. Protokół zdawczo - odbiorczy:

Protokół zdawczo - odbiorczy, dotyczący przekazania Najemcy lokalu użytkowego, zostanie sporządzony w dniu: ________ r.


5. Wydanie kluczy:

Klucze do lokalu użytkowego, pozostające dotychczas we władaniu Podnajemcy, zostaną wydane Najemcy w dniu: ________ r.


6. Zwrot kaucji:

Kaucja, wniesiona w wyniku zawarcia Umowy, zostanie zwrócona w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu: ________ r.


7. 22525 8222882522285 52282:

822288 52285 2282585 2585525 8 225282 28822222, 522522222822 5882 28222522882222, 222 52288525282 25 22255 285 52522, 252 5282822 25825282282 25 2822 5882 222 8222882522282 822525 2585285285 22522 522522222822, 85285 22 582585 858 52285 258252225 8225 22522. 822288 52285 2282585 2585525 8 82222 225282 82822228222, 222 52288525282 25 22255 285 52522 822525 2585285285 252822 22522, 2525 582585 858 525222 252288528582 8 8285 222 25855885, 252228582 25825282282 25 52282 5882 222 8222882522282 2288222 828 82882552222 288222 (552. 88 582582 525228 8288822).

________________
podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Najemca: ________
Adres: ________


Podnajemca: ________
Adres: ________WYPOWIEDZENIE
UMOWY PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
PRZEZ NAJEMCĘ1. Data wypowiedzenia umowy podnajmu lokalu:

Działając na podstawie art. 673 w zw. z art. 668 w zb. z art. 680 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma, wypowiadam umowę podnajmu lokalu użytkowego, znajdującego się przy ________, zawartą pomiędzy ________ („Najemcą") oraz ________ („Podnajemcą"), dnia: ________ r., na czas nieokreślony (dalej: „Umowa"), zgodnie z ustawowymi zasadami wypowiedzenia Umowy, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy (3) miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podstawę prawną niniejszego wypowiedzenia stanowią następujące przepisy:

Art. 688 Kodeksu Cywilnego
Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 668 Kodeksu Cywilnego
§ 1. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.
§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.


2. Stan lokalu użytkowego w dniu zwrotu:

Po zakończeniu podnajmu, lokal użytkowy zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z jego normalnej eksploatacji, zgodnie z art. 675 § 1 ustawy Kodeks Cywilny. Podnajemca jest obowiązany opróżnić lokal użytkowy ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Najemcy oraz przekazać Najemcy lokal użytkowy, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Najemcy.

Domniemywa się, że lokal użytkowy był wydany Podnajemcy w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.

Jeżeli Podnajemca ulepszył rzecz podnajętą, Najemca, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy, odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (art. 676 ustawy Kodeks Cywilny). Roszczenia Najemcy przeciwko Podnajemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia Podnajemcy przeciwko Najemcy o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu, przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 677 ustawy Kodeks Cywilny).


3. Konsekwencje braku opróżnienia lokalu użytkowego:

W razie nieusunięcia z lokalu użytkowego osób i rzeczy przez Podnajemcę, Najemcy przysługuje prawo ich usunięcia, bez względu na to, kim są te osoby oraz kto jest właścicielem rzeczy, pozostawionych w lokalu użytkowym, po bezskutecznym wezwaniu Podnajemcy do opróżnienia lokalu.

Ponadto, Najemca może również wynająć, na koszt i ryzyko Podnajemcy, środki transportu i inne usługi, umożliwiające usunięcie z lokalu osób i rzeczy, pozostawionych przez Podnajemcę w lokalu użytkowym. Przed dokonaniem tych czynności Najemca jest obowiązany zawiadomić Podnajemcę o planowanym wynajęciu, na koszt i ryzyko Podnajemcy środków transportu i innych usług, umożliwiających opróżnienie lokalu. Najemca może przystąpić do tych czynności jedynie po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do opróżnienia lokalu.


4. Protokół zdawczo - odbiorczy:

Protokół zdawczo - odbiorczy, dotyczący przekazania Najemcy lokalu użytkowego, zostanie sporządzony w dniu: ________ r.


5. Wydanie kluczy:

Klucze do lokalu użytkowego, pozostające dotychczas we władaniu Podnajemcy, zostaną wydane Najemcy w dniu: ________ r.


6. Zwrot kaucji:

Kaucja, wniesiona w wyniku zawarcia Umowy, zostanie zwrócona w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu: ________ r.


7. 22525 8222882522285 52282:

822288 52285 2282585 2585525 8 225282 28822222, 522522222822 5882 28222522882222, 222 52288525282 25 22255 285 52522, 252 5282822 25825282282 25 2822 5882 222 8222882522282 822525 2585285285 22522 522522222822, 85285 22 582585 858 52285 258252225 8225 22522. 822288 52285 2282585 2585525 8 82222 225282 82822228222, 222 52288525282 25 22255 285 52522 822525 2585285285 252822 22522, 2525 582585 858 525222 252288528582 8 8285 222 25855885, 252228582 25825282282 25 52282 5882 222 8222882522282 2288222 828 82882552222 288222 (552. 88 582582 525228 8288822).

________________
podpis Najemcy