Powrót do góry

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakiego postanowienia umowy o pracę dotyczy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Wybranie podpowiedzi: "rodzaju pracy" oznacza, że zmianie ulegnie rodzaj pracy, a więc całość powierzonych dotychczas zadań pracowniczych. Wybranie podpowiedzi: "miejsca wykonywania pracy" oznacza, że zmianie ulegnie miejsce wykonywania pracy, np. jeśli w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy wpisana była Warszawa, a pracodawca obecnie proponuje, aby pracownik wykonywał pracę w Krakowie. Wybranie podpowiedzi: "wynagrodzenia za pracę" oznacza, że zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia lub sposób jego obliczenia. Wybranie podpowiedzi: "składników wynagrodzenia za pracę" oznacza, że zmianie ulegnie wysokość lub sposób obliczenia lub ustalenia składników wynagrodzenia pracownika np. wysokość premii, sposób ustalenia dodatków stażowych itd. Wybranie podpowiedzi: "wymiaru czasu pracy" oznacza, że zmianie ulegnie wymiar czasu pracy np. zamiast pełnego etatu, pracownik będzie wykonywał pracę w ramach 3/4 etatu. Wybranie podpowiedzi: "inne" oznacza, że zmianie ulegną inne warunki pracy, które zostały zawarte w umowie o pracę, inne niż rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, poszczególne składniki wynagrodzenia lub wymiar czasu pracy albo warunki, które nie zostały zawarte w umowie o pracę ale które pracodawca uważa za istotne dla stosunku pracy pracownika i proponuje ich zmianę w ramach wypowiedzenia zmieniającego. Inne warunki pracy lub płacy, które ulegną zmianie, będzie można sprecyzować w odpowiedzi na następne pytanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Pracodawca: ________
Adres: ________

Pracownica: Pani ________
Adres: ________WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
WARUNKI PRACY
Artykuł 1.
Okres wypowiedzenia oraz nowe warunki pracy

1. Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) wypowiadam Pani w części umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu ________ r., w zakresie dotyczącym rodzaju pracy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Po upływie okresu wypowiedzenia proponuję następujące nowe warunki pracy :

________,

zwane dalej: "nowe warunki pracy".


Artykuł 2.
Przyczyny wypowiedzenia warunków pracy

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy są następujące:

________


Artykuł 3.
Przyjęcie nowych warunków pracy

Złożenie przez Panią oświadczenia o przyjęciu nowych warunków pracy spowoduje zmianę Pani stosunku pracy następnego dnia, po dacie zakończenia okresu wypowiedzenia.


Artykuł 4.
Niezłożenie oświadczenia

Niezłożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy do upływu połowy okresu wypowiedzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie nowych warunków pracy.


Artykuł 5.
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy jest równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.


Artykuł 6.
Pozostałe 8555228 25582

222282582 8555228 25582, 2585522 8 522882 2 25582, 5 2828228228222 8 2828228222 8222882522285 228228525822 8555228 25582, 282 582225 2285282.


Artykuł 7.
Prawo odwołania od wypowiedzenia

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528, 25 5285 5252822285 28282282222 8222882522285 2282285258222 8555228 25582, 25228852522 Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w ________.
____________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:________________________

(data i podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Pracodawca: ________
Adres: ________

Pracownica: Pani ________
Adres: ________WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
WARUNKI PRACY
Artykuł 1.
Okres wypowiedzenia oraz nowe warunki pracy

1. Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) wypowiadam Pani w części umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu ________ r., w zakresie dotyczącym rodzaju pracy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Po upływie okresu wypowiedzenia proponuję następujące nowe warunki pracy :

________,

zwane dalej: "nowe warunki pracy".


Artykuł 2.
Przyczyny wypowiedzenia warunków pracy

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy są następujące:

________


Artykuł 3.
Przyjęcie nowych warunków pracy

Złożenie przez Panią oświadczenia o przyjęciu nowych warunków pracy spowoduje zmianę Pani stosunku pracy następnego dnia, po dacie zakończenia okresu wypowiedzenia.


Artykuł 4.
Niezłożenie oświadczenia

Niezłożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy do upływu połowy okresu wypowiedzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie nowych warunków pracy.


Artykuł 5.
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy jest równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.


Artykuł 6.
Pozostałe 8555228 25582

222282582 8555228 25582, 2585522 8 522882 2 25582, 5 2828228228222 8 2828228222 8222882522285 228228525822 8555228 25582, 282 582225 2285282.


Artykuł 7.
Prawo odwołania od wypowiedzenia

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528, 25 5285 5252822285 28282282222 8222882522285 2282285258222 8555228 25582, 25228852522 Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w ________.
____________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:________________________

(data i podpis Pracownika)