Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracodawca: ________
Adres: ________

Pracownica: Pani ________
Adres: ________



WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
WARUNKI PRACY



Artykuł 1.
Okres wypowiedzenia oraz nowe warunki pracy

1. Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.) wypowiadam Pani umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu: ________ r., w zakresie dotyczącym rodzaju pracy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Po upływie okresu wypowiedzenia proponuję następujące nowe warunki pracy :

________

zwane dalej: „nowe warunki pracy".



Artykuł 2.
Przyczyny wypowiedzenia warunków pracy

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy są następujące:

________



Artykuł 3.
Przyjęcie nowych warunków pracy

Złożenie przez Panią oświadczenia o przyjęciu nowych warunków pracy spowoduje zmianę Pani stosunku pracy następnego dnia, po dacie zakończenia okresu wypowiedzenia.



Artykuł 4.
Niezłożenie oświadczenia

Niezłożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy do upływu połowy okresu wypowiedzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie nowych warunków pracy.



Artykuł 5.
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy jest równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.



Artykuł 6.
Pozostałe 8555228 25582

222282582 8555228 25582, 2585522 8 522882 2 25582, 5 2828228228222 8 2828228222 8222882522285 228228525822 8555228 25582, 282 582225 2285282.



Artykuł 7.
Prawo odwołania od wypowiedzenia

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528, 25 5285 5252822285 28282282222 8222882522285 2282285258222 8555228 25582, 25228852522 Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w: ________.




____________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)





Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:



________________________
(data i podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracodawca: ________
Adres: ________

Pracownica: Pani ________
Adres: ________



WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE
WARUNKI PRACY



Artykuł 1.
Okres wypowiedzenia oraz nowe warunki pracy

1. Działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.) wypowiadam Pani umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu: ________ r., w zakresie dotyczącym rodzaju pracy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Po upływie okresu wypowiedzenia proponuję następujące nowe warunki pracy :

________

zwane dalej: „nowe warunki pracy".



Artykuł 2.
Przyczyny wypowiedzenia warunków pracy

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy są następujące:

________



Artykuł 3.
Przyjęcie nowych warunków pracy

Złożenie przez Panią oświadczenia o przyjęciu nowych warunków pracy spowoduje zmianę Pani stosunku pracy następnego dnia, po dacie zakończenia okresu wypowiedzenia.



Artykuł 4.
Niezłożenie oświadczenia

Niezłożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy do upływu połowy okresu wypowiedzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie nowych warunków pracy.



Artykuł 5.
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy jest równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.



Artykuł 6.
Pozostałe 8555228 25582

222282582 8555228 25582, 2585522 8 522882 2 25582, 5 2828228228222 8 2828228222 8222882522285 228228525822 8555228 25582, 282 582225 2285282.



Artykuł 7.
Prawo odwołania od wypowiedzenia

825228228282 822252522, 82 8 22528282 52 528, 25 5285 5252822285 28282282222 8222882522285 2282285258222 8555228 25582, 25228852522 Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w: ________.




____________________
(odręczny podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej)





Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia, dnia:



________________________
(data i podpis Pracownika)