Powrót do góry

Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać nazwę spółki cywilnej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ________
ZA ROK OBRACHUNKOWY ________Dnia ________, w siedzibie spółki ________ przy ________ odbyło się Zgromadzenie Wspólników, zwanej w dalszej części: "Spółką", z którego sporządzono protokół o następującej treści:

Zgromadzenie otworzył/a Pan/Pani: ________, który/a oświadczył/a, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ________, odbywa się zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ________

Pan/Pani ________ zaproponował/a następujący porządek obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok ________.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________ r.

8. Zamknięcie obrad.Wobec otwarcia Zgromadzenia Wspólników (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.Ad. 2. W zakresie punktu porządku obrad: Wybór Przewodniczącego.

Funkcję Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia Wspólników objął/ęła Pan/Pani ________, zwany/a dalej: "Przewodniczącym". Na protokolanta wybrany/a został/a Pan/Pani ________, zwany/zwana dalej: "Protokolantem".Ad. 3. W zakresie punktu porządku obrad: Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący sprawdził obecność podczas Zgromadzenia Wspólników, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników jest obecnych 2 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest 100% udziałów Spółki.


Ad. 4. 2 25252882 252225 22525525 28555: 528825522282 2558858282888 28285285 525225522285 2822828228.

25228252882582 8288255288 255885828288 28285285 28282282222 525225522285 2822828228.


Ad. 5. W zakresie punktu porządku obrad: Zatwierdzenie porządku obrad.

Wspólnicy w głosowaniu zatwierdzili porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Wspólników.


Ad. 6. W zakresie punktu porządku obrad: Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok ________.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:


"UCHWAŁA nr 1.
Zgromadzenia Wspólników
z dnia ________:

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za okres od ________ do ________ oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat za rok ________.

2. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza kontynuowanie dotychczasowej działalności przez Spółkę".Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ________ głosem/ami „za".


Ad. 7. W zakresie punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
z dnia ________:

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu zysk za rok ________ na następujące cele:

a. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

b. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

c. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

d. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

e. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

f. inny kapitał, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć całość straty powstałej w roku ________, zyskiem z lat następnych oraz podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu spółki.Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ________ głosem/ami „za".Ad. 8. 2 25252882 252225 22525525 28555: 5522282882 28555.


22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 2522258 525225522282 2822828228 522828. 82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________, w/we ________


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________
LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ________, ODBYTYM DNIA ________ r.1. ________, podpis: ______________

2. ________, podpis: ______________Sporządzono dnia: ________ r., w/we ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ________
ZA ROK OBRACHUNKOWY ________Dnia ________, w siedzibie spółki ________ przy ________ odbyło się Zgromadzenie Wspólników, zwanej w dalszej części: "Spółką", z którego sporządzono protokół o następującej treści:

Zgromadzenie otworzył/a Pan/Pani: ________, który/a oświadczył/a, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ________, odbywa się zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ________

Pan/Pani ________ zaproponował/a następujący porządek obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok ________.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________ r.

8. Zamknięcie obrad.Wobec otwarcia Zgromadzenia Wspólników (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.Ad. 2. W zakresie punktu porządku obrad: Wybór Przewodniczącego.

Funkcję Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia Wspólników objął/ęła Pan/Pani ________, zwany/a dalej: "Przewodniczącym". Na protokolanta wybrany/a został/a Pan/Pani ________, zwany/zwana dalej: "Protokolantem".Ad. 3. W zakresie punktu porządku obrad: Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący sprawdził obecność podczas Zgromadzenia Wspólników, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników jest obecnych 2 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest 100% udziałów Spółki.


Ad. 4. 2 25252882 252225 22525525 28555: 528825522282 2558858282888 28285285 525225522285 2822828228.

25228252882582 8288255288 255885828288 28285285 28282282222 525225522285 2822828228.


Ad. 5. W zakresie punktu porządku obrad: Zatwierdzenie porządku obrad.

Wspólnicy w głosowaniu zatwierdzili porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Wspólników.


Ad. 6. W zakresie punktu porządku obrad: Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok ________.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:


"UCHWAŁA nr 1.
Zgromadzenia Wspólników
z dnia ________:

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za okres od ________ do ________ oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat za rok ________.

2. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza kontynuowanie dotychczasowej działalności przez Spółkę".Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ________ głosem/ami „za".


Ad. 7. W zakresie punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
z dnia ________:

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu zysk za rok ________ na następujące cele:

a. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

b. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

c. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

d. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

e. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

f. inny kapitał, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć całość straty powstałej w roku ________, zyskiem z lat następnych oraz podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu spółki.Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ________ głosem/ami „za".Ad. 8. 2 25252882 252225 22525525 28555: 5522282882 28555.


22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 2522258 525225522282 2822828228 522828. 82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________, w/we ________


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________
LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ________, ODBYTYM DNIA ________ r.1. ________, podpis: ______________

2. ________, podpis: ______________Sporządzono dnia: ________ r., w/we ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________