Powrót do góry

Sprawozdanie za rok obrachunkowy spółki cywilnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać nazwę spółki cywilnej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SPÓŁKI CYWILNEJ ________
ZA ROK OBRACHUNKOWY ________Dnia ________ r., w siedzibie Spółki Cywilnej pod firmą: ________ przy ________, odbyło się posiedzenie Spółki Cywilnej, zwanej w dalszej części: "Spółką Cywilną", z którego sporządzono protokół o następującej treści:

Posiedzenie otworzył(a) Pan(i): ________, który(a) oświadczył(a), że w dniu dzisiejszym, o godzinie ________, odbywa się posiedzenie Spółki Cywilnej, pod firmą: ________.

Pan(i) ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia Spółki Cywilnej.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Spółki Cywilnej i zdolności do podejmowania uchwał przez Wspólników.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Cywilnej za rok obrachunkowy ________ r.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________ r.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.Wobec otwarcia posiedzenia Spółki Cywilnej (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.I. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Wybór Przewodniczącego.

Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia objął(ęła) Pan(i) ________, zwany(a) dalej: "Przewodniczącym".

Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i) ________, zwany(a) dalej: "Protokolantem".II. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący posiedzenia sprawdził obecność podczas posiedzenia Spółki Cywilnej, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Spółki Cywilnej jest obecnych 2 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest 100% udziałów Spółki.


III. 2 25252882 2582225258222 252225 22525525 28555: 528825522282 2558858282888 28285285 22882522285 522828 82888222.

25228252882582 8288255288 255885828288 28285285 28282282222 22882522285 522828 82888222.


IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Zatwierdzenie porządku obrad.

Wspólnicy w głosowaniu zatwierdzili porządek obrad niniejszego posiedzenia Spółki Cywilnej.


V. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ________.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki Cywilnej za rok ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:


"UCHWAŁA nr 1.
Wspólników Spółki Cywilnej
z dnia ________ r.:

1. Wspólnicy Spółki Cywilnej zatwierdzają na posiedzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za okres od ________ r. do ________ r. oraz zatwierdzają przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat za rok ________.

2. Wspólnicy Spółki Cywilnej zatwierdzają kontynuowanie dotychczasowej działalności przez Spółkę.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę ________ głosem(ami) „za".


VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________ r.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:"UCHWAŁA nr 2.
Wspólników Spółki Cywilnej
z dnia ________ r.:

1. Wspólnicy Spółki Cywilnej postanawiają przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu zysk za rok ________ na następujące cele:

a. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

b. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

c. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

d. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

e. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

f. inny kapitał, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Wspólnicy Spółki Cywilnej postanawiają pokryć całość straty powstałej w roku ________, zyskiem z lat następnych oraz podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę ________ głosami „za".VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad: 5522282882 28555.


22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 22882522285 252228228 22882522282 522828 82888222.

82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________
LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU SPÓŁKI CYWILNEJ ________, ODBYTYM DNIA ________ r.1. ________, podpis: ______________


2. ________, podpis: ______________
Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SPÓŁKI CYWILNEJ ________
ZA ROK OBRACHUNKOWY ________Dnia ________ r., w siedzibie Spółki Cywilnej pod firmą: ________ przy ________, odbyło się posiedzenie Spółki Cywilnej, zwanej w dalszej części: "Spółką Cywilną", z którego sporządzono protokół o następującej treści:

Posiedzenie otworzył(a) Pan(i): ________, który(a) oświadczył(a), że w dniu dzisiejszym, o godzinie ________, odbywa się posiedzenie Spółki Cywilnej, pod firmą: ________.

Pan(i) ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia Spółki Cywilnej.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Spółki Cywilnej i zdolności do podejmowania uchwał przez Wspólników.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Cywilnej za rok obrachunkowy ________ r.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________ r.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.Wobec otwarcia posiedzenia Spółki Cywilnej (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.I. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Wybór Przewodniczącego.

Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia objął(ęła) Pan(i) ________, zwany(a) dalej: "Przewodniczącym".

Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i) ________, zwany(a) dalej: "Protokolantem".II. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

Przewodniczący posiedzenia sprawdził obecność podczas posiedzenia Spółki Cywilnej, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Spółki Cywilnej jest obecnych 2 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest 100% udziałów Spółki.


III. 2 25252882 2582225258222 252225 22525525 28555: 528825522282 2558858282888 28285285 22882522285 522828 82888222.

25228252882582 8288255288 255885828288 28285285 28282282222 22882522285 522828 82888222.


IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Zatwierdzenie porządku obrad.

Wspólnicy w głosowaniu zatwierdzili porządek obrad niniejszego posiedzenia Spółki Cywilnej.


V. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ________.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki Cywilnej za rok ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:


"UCHWAŁA nr 1.
Wspólników Spółki Cywilnej
z dnia ________ r.:

1. Wspólnicy Spółki Cywilnej zatwierdzają na posiedzeniu sprawozdanie finansowe Spółki za okres od ________ r. do ________ r. oraz zatwierdzają przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat za rok ________.

2. Wspólnicy Spółki Cywilnej zatwierdzają kontynuowanie dotychczasowej działalności przez Spółkę.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę ________ głosem(ami) „za".


VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, osiągniętych w ________ r.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:"UCHWAŁA nr 2.
Wspólników Spółki Cywilnej
z dnia ________ r.:

1. Wspólnicy Spółki Cywilnej postanawiają przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu zysk za rok ________ na następujące cele:

a. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

b. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

c. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

d. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

e. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

f. inny kapitał, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Wspólnicy Spółki Cywilnej postanawiają pokryć całość straty powstałej w roku ________, zyskiem z lat następnych oraz podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę ________ głosami „za".VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad: 5522282882 28555.


22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 22882522285 252228228 22882522282 522828 82888222.

82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________
LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU SPÓŁKI CYWILNEJ ________, ODBYTYM DNIA ________ r.1. ________, podpis: ______________


2. ________, podpis: ______________
Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________