Zawezwanie do próby ugodowej

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny w: ________
Adres: ________

Wnioskodawca:

________
PESEL: ________
Adres: ________

Przeciwnik:

________
PESEL: ________
Adres: ________

wps: ________ zł (słownie: ________)


WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJI. W imieniu własnym, działając na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, ze zm., dalej: „KPC"), wnoszę o zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie:

________

II. Wnoszę o 82225822282 22882522285 85528222, 8 8285 252225285522285 25282 522528222 25852882285 825582.

III. Wnoszę o zasądzenie kosztów, poniesionych przez Wnioskodawcę, w sytuacji braku stawiennictwa Przeciwnika, na posiedzeniu sądowym.


UZASADNIENIE


Okoliczności faktyczne sprawy przedstawiają się następująco:

________

Dowód: ________

Wnioskodawca informował Przeciwnika o sporze, mimo to, do dnia dzisiejszego, tj. ________ r., Przeciwnik nie spełnił roszczenia.

Dowód: ________

58525258 88222 5282822282 25 2585522, 252825252 528525288 2222 8228282285 25 552522 228222285285 828882222. 25225 82828822822 22285 8 8255882, 225222522 2828228222 25282 522528222 25852882285 825582.

Właściwość Sądu została ustalona zgodnie z art. 27 KPC, według miejsca zamieszkania Przeciwnika.

Wobec wszystkiego co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.


________________________
(Podpis odręczny)

Załączniki:

1. Odpis wniosku;

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od wniosku, ustalonej na podstawie ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny w: ________
Adres: ________

Wnioskodawca:

________
PESEL: ________
Adres: ________

Przeciwnik:

________
PESEL: ________
Adres: ________

wps: ________ zł (słownie: ________)


WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJI. W imieniu własnym, działając na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, ze zm., dalej: „KPC"), wnoszę o zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie:

________

II. Wnoszę o 82225822282 22882522285 85528222, 8 8285 252225285522285 25282 522528222 25852882285 825582.

III. Wnoszę o zasądzenie kosztów, poniesionych przez Wnioskodawcę, w sytuacji braku stawiennictwa Przeciwnika, na posiedzeniu sądowym.


UZASADNIENIE


Okoliczności faktyczne sprawy przedstawiają się następująco:

________

Dowód: ________

Wnioskodawca informował Przeciwnika o sporze, mimo to, do dnia dzisiejszego, tj. ________ r., Przeciwnik nie spełnił roszczenia.

Dowód: ________

58525258 88222 5282822282 25 2585522, 252825252 528525288 2222 8228282285 25 552522 228222285285 828882222. 25225 82828822822 22285 8 8255882, 225222522 2828228222 25282 522528222 25852882285 825582.

Właściwość Sądu została ustalona zgodnie z art. 27 KPC, według miejsca zamieszkania Przeciwnika.

Wobec wszystkiego co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.


________________________
(Podpis odręczny)

Załączniki:

1. Odpis wniosku;

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od wniosku, ustalonej na podstawie ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym;