Powrót do góry

Zawiadomienie o kupnie udziałów w sp. z o.o.

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać datę, w której zawarto umowę sprzedaży udziałów w Spółce.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Nabywca udziałów: ________

Adres: ________

Zarząd Spółki ________

________ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW
W SPÓŁCE ________Ja, niżej podpisana, ________, legitymująca się numerem PESEL ________ oraz dowodem tożsamości, o numerze: ________, zamieszkała przy ________, niniejszym informuję o zbyciu na moją rzecz ________ udziałów w Spółce pod firmą ________, o nominalnej wartości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tj. ________ zł (złoty) za każdy udział (słownie: ________), przez Wspólnika ________, na mocy umowy zbycia udziałów z dnia ________ r., zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

82 2588552282285 25858252 25288 52282 825225522 55285828. 825228228282 822822 2 522225282 8228282285 828828 8 2882522 55285828 522828, 225 28525 ________, 252 5282822 522225282 22852 552285, 8 522282522 585.

______________________

(odręczny podpis zawiadamiającego)Załącznik:

- odpis umowy sprzedaży udziałów, z dnia ________ r.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Nabywca udziałów: ________

Adres: ________

Zarząd Spółki ________

________ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW
W SPÓŁCE ________Ja, niżej podpisana, ________, legitymująca się numerem PESEL ________ oraz dowodem tożsamości, o numerze: ________, zamieszkała przy ________, niniejszym informuję o zbyciu na moją rzecz ________ udziałów w Spółce pod firmą ________, o nominalnej wartości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tj. ________ zł (złoty) za każdy udział (słownie: ________), przez Wspólnika ________, na mocy umowy zbycia udziałów z dnia ________ r., zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

82 2588552282285 25858252 25288 52282 825225522 55285828. 825228228282 822822 2 522225282 8228282285 828828 8 2882522 55285828 522828, 225 28525 ________, 252 5282822 522225282 22852 552285, 8 522282522 585.

______________________

(odręczny podpis zawiadamiającego)Załącznik:

- odpis umowy sprzedaży udziałów, z dnia ________ r.