Powrót do góry

Zawiadomienie o molestowaniu pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta, w którym spisano niniejsze zawiadomienie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKA
O MOLESTOWANIUJa, niżej podpisana, ________, pracująca w Państwa firmie ________, od dnia ________ r., na stanowisku ________, z przykrością informuję o  doświadczeniu, w miejscu pracy, obraźliwych, poniżających i uwłaczających zachowań wobec mnie, ze strony Pana(i) ________.

Zachowanie, jakiego dopuścił się, względem mnie, wskazany wyżej pracownik to m.in.:

________

Zachowaniu temu sprzeciwiłam się w następujący sposób:

________


Naruszenie godności oraz przejaw dyskryminacji

Opisane zachowanie stanowi zamach na moją godność i prawa oraz ma szkodliwe konsekwencje dla mojego zdrowia, jak też wykonywanej pracy. Czyn ten jest zakazany na podstawie art. 11(3) ustawy Kodeks Pracy. Jest on również bezpośrednim atakiem na moją godność i moje dobra osobiste, wyczerpując również treść art. 11(1) ustawy Kodeks Pracy. Molestowanie jest zakazane na podstawie art. 18(3a) § 5 pkt 2 ustawy Kodeks Pracy, według którego:

Art. 18(3a) § 5 pkt 2 ustawy Kodeks Pracy

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.(...)
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:(...)
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).


Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, a więc takiej organizacji pracy w firmie, aby nie dochodziło w niej do nierównego traktowania pracowników, dyskryminacji w zatrudnieniu, molestowania lub molestowania seksualnego, zgodnie z art. 94 pkt 2b i pkt 10 ustawy Kodeks Pracy:

Art. 94 ustawy Kodeks Pracy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: (...)
2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; (...)

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Przypominam, że zgodnie z art. 18(3d) ustawy Kodeks Pracy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, w zatrudnieniu, w tym wystąpienia czynów nazywanych molestowaniem w zakładzie pracy, w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca odpowiada za molestowanie w takim zakresie, w jakim się go dopuścił lub mu nie zapobiegł, a więc w zakresie przyczynienia się. Odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lutego 2011 r. (II PK 189/10). Zgodnie z nim, obowiązek pracodawcy, szanowania dóbr osobistych pracownika, obejmuje także zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu tych dóbr przez innych, podległych mu pracowników. Z tego względu tolerowanie takich naruszeń stanowi przyczynienie się pracodawcy do wynikającej z nich szkody.

Przełożony, którego działania, wobec pracownika wyczerpują znamiona przestępstwa, określonego w art. 199 § 1 ustawy Kodeks Karny (nadużycie zależności), może podlegać również odpowiedzialności karnej, co stanowi czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.


Konieczność interwencji pracodawcy

Wobec powyższego, uprzejmie proszę o podjęcie jak najszybszej interwencji, co umożliwi mi spokojne kontynuowanie wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku.

W razie braku reakcji na niniejsze zawiadomienie, nie wykluczam alternatywy wytoczenia powództwa z tytułu niezapewnienia właściwych i wolnych od dyskryminacji, w tym molestowania, warunków pracy, wraz z żądaniem ustalenia, że molestowanie miało miejsce u pracodawcy, ustalenia, że pracodawca zaniechał zapobiegania działań, zagrażających lub naruszających dobra osobiste pracowników, jak również zaniechał dokonania czynności, potrzebnych do usunięcia skutków molestowania, w tym wypłacenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto, nie wykluczam również złożenia aktu oskarżenia do sądu karnego.

825228228282, 2 28252222888, 2228282 82882 25222222828, 22 2588552282282 2 228282285285, 8 252855282 25582, 282 2222 228252858 28222522822222 25522285285 2558282825, 8 222 2528852288822 22252282285 222822822828 82828 2282. 588582825 282 2222 82522888 252282222 52585528525822 8222882522282, 25222 2558255882, 82285225 25582 858 2222 52288525282 822 8222882522285, 25 82 88252522 552. 22(82) 582582 525228 25582.

Uprzejmie proszę o dyskrecję i zachowanie w poufności wszystkiego, co zostało powyżej wskazane.Łącząc wyrazy szacunku_________________________
(odręczny podpis pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKA
O MOLESTOWANIUJa, niżej podpisana, ________, pracująca w Państwa firmie ________, od dnia ________ r., na stanowisku ________, z przykrością informuję o  doświadczeniu, w miejscu pracy, obraźliwych, poniżających i uwłaczających zachowań wobec mnie, ze strony Pana(i) ________.

Zachowanie, jakiego dopuścił się, względem mnie, wskazany wyżej pracownik to m.in.:

________

Zachowaniu temu sprzeciwiłam się w następujący sposób:

________


Naruszenie godności oraz przejaw dyskryminacji

Opisane zachowanie stanowi zamach na moją godność i prawa oraz ma szkodliwe konsekwencje dla mojego zdrowia, jak też wykonywanej pracy. Czyn ten jest zakazany na podstawie art. 11(3) ustawy Kodeks Pracy. Jest on również bezpośrednim atakiem na moją godność i moje dobra osobiste, wyczerpując również treść art. 11(1) ustawy Kodeks Pracy. Molestowanie jest zakazane na podstawie art. 18(3a) § 5 pkt 2 ustawy Kodeks Pracy, według którego:

Art. 18(3a) § 5 pkt 2 ustawy Kodeks Pracy

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.(...)
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:(...)
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).


Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, a więc takiej organizacji pracy w firmie, aby nie dochodziło w niej do nierównego traktowania pracowników, dyskryminacji w zatrudnieniu, molestowania lub molestowania seksualnego, zgodnie z art. 94 pkt 2b i pkt 10 ustawy Kodeks Pracy:

Art. 94 ustawy Kodeks Pracy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności: (...)
2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; (...)

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Przypominam, że zgodnie z art. 18(3d) ustawy Kodeks Pracy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, w zatrudnieniu, w tym wystąpienia czynów nazywanych molestowaniem w zakładzie pracy, w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca odpowiada za molestowanie w takim zakresie, w jakim się go dopuścił lub mu nie zapobiegł, a więc w zakresie przyczynienia się. Odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lutego 2011 r. (II PK 189/10). Zgodnie z nim, obowiązek pracodawcy, szanowania dóbr osobistych pracownika, obejmuje także zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu tych dóbr przez innych, podległych mu pracowników. Z tego względu tolerowanie takich naruszeń stanowi przyczynienie się pracodawcy do wynikającej z nich szkody.

Przełożony, którego działania, wobec pracownika wyczerpują znamiona przestępstwa, określonego w art. 199 § 1 ustawy Kodeks Karny (nadużycie zależności), może podlegać również odpowiedzialności karnej, co stanowi czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.


Konieczność interwencji pracodawcy

Wobec powyższego, uprzejmie proszę o podjęcie jak najszybszej interwencji, co umożliwi mi spokojne kontynuowanie wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku.

W razie braku reakcji na niniejsze zawiadomienie, nie wykluczam alternatywy wytoczenia powództwa z tytułu niezapewnienia właściwych i wolnych od dyskryminacji, w tym molestowania, warunków pracy, wraz z żądaniem ustalenia, że molestowanie miało miejsce u pracodawcy, ustalenia, że pracodawca zaniechał zapobiegania działań, zagrażających lub naruszających dobra osobiste pracowników, jak również zaniechał dokonania czynności, potrzebnych do usunięcia skutków molestowania, w tym wypłacenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto, nie wykluczam również złożenia aktu oskarżenia do sądu karnego.

825228228282, 2 28252222888, 2228282 82882 25222222828, 22 2588552282282 2 228282285285, 8 252855282 25582, 282 2222 228252858 28222522822222 25522285285 2558282825, 8 222 2528852288822 22252282285 222822822828 82828 2282. 588582825 282 2222 82522888 252282222 52585528525822 8222882522282, 25222 2558255882, 82285225 25582 858 2222 52288525282 822 8222882522285, 25 82 88252522 552. 22(82) 582582 525228 25582.

Uprzejmie proszę o dyskrecję i zachowanie w poufności wszystkiego, co zostało powyżej wskazane.Łącząc wyrazy szacunku_________________________
(odręczny podpis pracownika)