Powrót do góry

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać podpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy alimenty zostały zasądzone w wyroku sądowym, przyznane na mocy ugody bądź innej umowy między stronami. Wybranie podpowiedzi: "tak, podejrzany o przestępstwo niealimentacji został zobowiązany do płacenia alimentów na podstawie wyroku sądu, ugody lub innego aktu" oznacza, że zobowiązany do płacenia alimentów uzyskał wyrok obowiązujący go do ich płacenia bądź został zobowiązany do płacenia alimentów na podstawie ugody lub innej umowy, a mimo to ich nie płaci. Wybranie podpowiedzi: "nie, żaden taki akt nie został wydany przeciwko podejrzanemu" oznacza, że wobec podejrzanego o niepłacenie alimentów nie został wydany żaden akt (wyrok, ugoda, umowa), który zobowiązywałby go do płacenia alimentów. Wobec tego, przed wystąpieniem do prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, uprawniony do alimentów powinien w pierwszej kolejności uzyskać jeden z takich aktów - poprzez wniesienie do sądu pozwu o alimenty lub sporządzenie ugody alimentacyjnej z zobowiązanym do alimentów).

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Zawiadamiający:

________
Adres zamieszkania: ________
Tel: ________

Prokuratora Rejonowa w ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
UCHYLANIA SIĘ OD WYKONYWANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Niniejszym, działając na podstawie art. 325a par. 2 i art. 12 w zw. z art. 303 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375, ze zm.), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia zasądzonych alimentów na rzecz: ________ tj. przestępstwa z art. 209 ustawy Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.) przez: ________, zamieszkałego pod adresem: ________.


UZASADNIENIE


Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny Rodzinny w ________, z dnia: ________ r., o sygnaturze: ________, w sprawie o rozwód zostały przyznane alimenty od ________, na rzecz: ________. Osoba, której przyznano alimenty jest: ________ podejrzanego.

Obowiązek alimentacyjny został ustalony na kwotę: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie.

Od dnia ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, do dnia ________ r., podejrzany nie uregulował następującej sumy wartości alimentów: ________ zł (słownie: ________).

Podejrzany znajduje się w następującej sytuacji finansowo - zawodowej:

________

585228822, 22 2252252522 585285 882 25 282885225 22255 8 28288582 8 2822 25288 525582822222 52 588222228, 282 52258522 2582282888, 5 2822228882 2282 82222228285282 588222228 8 8222 822828, 2585522 825522 882 252225285522282 52852522285 82828 225225252222: ________ 2 22228282282 252282228285 82822525258222 22528225 82225 2 552. 588 5252285 5552222, 5 258222282 82525282 225225252222 2 22228282282 252282228285 28228582285 25855222285 588222228.

Wobec wszystkiego, co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.

__________________________
(podpis zawiadamiającego o przestępstwie)Załączniki:

1/ Wyrok, na podstawie którego zasądzone zostały alimenty od podejrzanego;

2/ Odpis zawiadomienia wraz z dowodami.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Zawiadamiający:

________
Adres zamieszkania: ________
Tel: ________

Prokuratora Rejonowa w ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
UCHYLANIA SIĘ OD WYKONYWANIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
Niniejszym, działając na podstawie art. 325a par. 2 i art. 12 w zw. z art. 303 ustawy Kodeks Postępowania Karnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375, ze zm.), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niepłacenia zasądzonych alimentów na rzecz: ________ tj. przestępstwa z art. 209 ustawy Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, ze zm.) przez: ________, zamieszkałego pod adresem: ________.


UZASADNIENIE


Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny Rodzinny w ________, z dnia: ________ r., o sygnaturze: ________, w sprawie o rozwód zostały przyznane alimenty od ________, na rzecz: ________. Osoba, której przyznano alimenty jest: ________ podejrzanego.

Obowiązek alimentacyjny został ustalony na kwotę: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie.

Od dnia ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, do dnia ________ r., podejrzany nie uregulował następującej sumy wartości alimentów: ________ zł (słownie: ________).

Podejrzany znajduje się w następującej sytuacji finansowo - zawodowej:

________

585228822, 22 2252252522 585285 882 25 282885225 22255 8 28288582 8 2822 25288 525582822222 52 588222228, 282 52258522 2582282888, 5 2822228882 2282 82222228285282 588222228 8 8222 822828, 2585522 825522 882 252225285522282 52852522285 82828 225225252222: ________ 2 22228282282 252282228285 82822525258222 22528225 82225 2 552. 588 5252285 5552222, 5 258222282 82525282 225225252222 2 22228282282 252282228285 28228582285 25855222285 588222228.

Wobec wszystkiego, co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.

__________________________
(podpis zawiadamiającego o przestępstwie)Załączniki:

1/ Wyrok, na podstawie którego zasądzone zostały alimenty od podejrzanego;

2/ Odpis zawiadomienia wraz z dowodami.