Powrót do góry

Zawiadomienie o wstąpieniu do spółki z o.o. spadkobiercy zmarłego wspólnika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób spadkobierca nabył spadek po zmarłym wspólniku: czy na drodze sądowego nabycia spadku, czy też za pośrednictwem notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wybranie podpowiedzi: "postanowienie sądu" oznacza, że spadkobierca, wstępujący do spółki, w miejsce zmarłego wspólnika, nabył spadek po nim, na podstawie sądowego postanowienia o nabyciu spadku. Wybranie podpowiedzi: "notarialny akt poświadczenia dziedziczenia" oznacza, że spadkobierca, wstępujący do spółki, w miejsce zmarłego wspólnika, nabył spadek po nim, na podstawie notarialnego zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wybranie podpowiedzi: "spadek nie został jeszcze nabyty" oznacza, że nie przeprowadzono ani postępowania sądowego o nabycie spadku, ani nie udano się do notariusza, w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Oznacza to, że osoba nie może jeszcze wstąpić do spółki, gdyż należy wcześniej dokonać jednej, ze wskazanych wyżej czynności, aby móc stać się nowym wspólnikiem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Spadkobierca: ________
Adres: ________

Spółka: ________
Adres: ________


Zawiadomienie o wstąpieniu do spółki ________
spadkobiercy zmarłego wspólnika


Niniejszym, ja niżej podpisana(y) ________, działając na podstawie art. 187 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w zw. z art. 922 § 1 ustawy Kodeks Cywilny, zawiadamiam Spółkę ________ (dalej: Spółka") o nabyciu, przeze mnie, dnia ________ r. spadku, po zmarłym: ________ - wspólniku tejże Spółki. W skład majątku spadkowego wchodzi(ą) m. in. ________ udziały(ów) w Spółce ________, co oznacza, że wstępuję niniejszym do Spółki ________, w charakterze wspólnika.

Jednocześnie przedkładam odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ________, z dnia ________ r., z którego wynika nabycie przeze mnie w/w spadku.

Dla 82828 2282822285 228522 552285, 52228258285 228222 882282825 522828, 8 522282522 252258828825828 555228222 82228255 55528222 (55822: KRS"), wskazuję niezbędne dane:

  • Moje imię(iona) i nazwisko(a): ________;
  • Jestem osobą fizyczną;
  • Numer PESEL: ________.

W razie, gdyby Spółka potrzebowała dodatkowych danych, pozostaję do dyspozycji.

____________________
(podpis
spadkobiercy wspólnika)


Załącznik:

- odpis postanowienia o nabyciu spadku.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Spadkobierca: ________
Adres: ________

Spółka: ________
Adres: ________


Zawiadomienie o wstąpieniu do spółki ________
spadkobiercy zmarłego wspólnika


Niniejszym, ja niżej podpisana(y) ________, działając na podstawie art. 187 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w zw. z art. 922 § 1 ustawy Kodeks Cywilny, zawiadamiam Spółkę ________ (dalej: Spółka") o nabyciu, przeze mnie, dnia ________ r. spadku, po zmarłym: ________ - wspólniku tejże Spółki. W skład majątku spadkowego wchodzi(ą) m. in. ________ udziały(ów) w Spółce ________, co oznacza, że wstępuję niniejszym do Spółki ________, w charakterze wspólnika.

Jednocześnie przedkładam odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ________, z dnia ________ r., z którego wynika nabycie przeze mnie w/w spadku.

Dla 82828 2282822285 228522 552285, 52228258285 228222 882282825 522828, 8 522282522 252258828825828 555228222 82228255 55528222 (55822: KRS"), wskazuję niezbędne dane:

  • Moje imię(iona) i nazwisko(a): ________;
  • Jestem osobą fizyczną;
  • Numer PESEL: ________.

W razie, gdyby Spółka potrzebowała dodatkowych danych, pozostaję do dyspozycji.

____________________
(podpis
spadkobiercy wspólnika)


Załącznik:

- odpis postanowienia o nabyciu spadku.