Powrót do góry

Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów w sp. z o.o.

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę spółki z o.o., która jest zawiadamiana o zamiarze zbycia udziałów przez wspólnika.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór


________, ________ r.

Wspólnik: ________
Adres: ________


Zarząd Spółki ________
Adres: ________



ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKA
O CHĘCI ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.



Niniejszym, działając na podstawie art. 182 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.), ja niżej podpisana, ________, będąca Wspólnikiem w Spółce pod firmą ________, posiadająca ________ udziałów, o wartości ________ za każdy udział (słownie: ________), tj. o nominalnej wartości ________ zł (złoty) (słownie: ________), zawiadamiam o chęci zbycia wszystkich objętych udziałów oraz wnoszę o wyrażenie przez Spółkę zgody na ich sprzedaż.

Ponadto, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie, czy pozostali Wspólnicy Spółki ________ są zainteresowani skorzystaniem z przysługującego im prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów.




______________________
(odręczny podpis Wspólnika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia


________, ________ r.

Wspólnik: ________
Adres: ________


Zarząd Spółki ________
Adres: ________



ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKA
O CHĘCI ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.



Niniejszym, działając na podstawie art. 182 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.), ja niżej podpisana, ________, będąca Wspólnikiem w Spółce pod firmą ________, posiadająca ________ udziałów, o wartości ________ za każdy udział (słownie: ________), tj. o nominalnej wartości ________ zł (złoty) (słownie: ________), zawiadamiam o chęci zbycia wszystkich objętych udziałów oraz wnoszę o wyrażenie przez Spółkę zgody na ich sprzedaż.

Ponadto, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie, czy pozostali Wspólnicy Spółki ________ są zainteresowani skorzystaniem z przysługującego im prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów.




______________________
(odręczny podpis Wspólnika)