Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów w sp. z o.o.

Postęp:
0%
Edytuj wzór


________, dnia: ________ r.

Wspólnik: ________
Adres: ________


Zarząd Spółki ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKA
O CHĘCI ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.Niniejszym, działając na podstawie art. 182 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.), ja niżej podpisana, ________, będąca Wspólnikiem w Spółce pod firmą: ________, posiadająca: ________ udziałów, o wartości: ________, za każdy udział (słownie: ________), tj. o nominalnej wartości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zawiadamiam o chęci zbycia wszystkich objętych udziałów oraz wnoszę o wyrażenie przez Spółkę zgody na ich sprzedaż.

Ponadto, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie, czy pozostali Wspólnicy Spółki: ________ są zainteresowani skorzystaniem z przysługującego im prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów.
______________________
(odręczny podpis Wspólnika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia


________, dnia: ________ r.

Wspólnik: ________
Adres: ________


Zarząd Spółki ________
Adres: ________ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKA
O CHĘCI ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.Niniejszym, działając na podstawie art. 182 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.), ja niżej podpisana, ________, będąca Wspólnikiem w Spółce pod firmą: ________, posiadająca: ________ udziałów, o wartości: ________, za każdy udział (słownie: ________), tj. o nominalnej wartości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zawiadamiam o chęci zbycia wszystkich objętych udziałów oraz wnoszę o wyrażenie przez Spółkę zgody na ich sprzedaż.

Ponadto, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie, czy pozostali Wspólnicy Spółki: ________ są zainteresowani skorzystaniem z przysługującego im prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów.
______________________
(odręczny podpis Wspólnika)