Powrót do góry

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta/wsi, w którym(ej) podpisano niniejsze zgłoszenie do urzędu skarbowego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Właściciel lokalu: ________
Adres: ________

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
________


ZGŁOSZENIE ZAWARCIA UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO
NACZELNIKOWI URZĘDU SKARBOWEGO


1. Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalego

Niniejszym, działając jako właściciel nieruchomości, położonej przy ________, wypełniając obowiązek, wynikający z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.), dalej zwanej: „Ustawa", przyznającej właścicielowi lokalu, wynajętego w ramach najmu okazjonalnego, termin 14 dni na zgłoszenie naczelnikowi Urzędu Skarbowego faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego, uprzejmie zawiadamiam o zawarciu umowy najmu okazjonalnego w dniu ________ r., z Panią/Panem ________, na czas określony, do dnia ________ r., dalej zwanej: „Umowa", która dotyczy lokalu, położonego przy: ________.

Wskazany wyżej przepis stanowi co następuje:

Art. 19 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19c i art. 19d.

2. Spełnienie przesłanek zawarcia umowy najmu okazjonalnego

Informuję jednocześnie, że wszystkie przesłanki, dotyczące zawarcia najmu okazjonalnego, zostały spełnione:

1. Została zawarta umowa najmu okazjonalnego, między właścicielem lokalu: ________ a najemcą: ________ (art. 19a ust. 1 Ustawy);

2. Umowa najmu okazjonalnego została zawarta w formie pisemnej (art. 19a ust. 6 Ustawy);

3. Właściciel lokalu jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (art. 19a ust. 1 Ustawy);

4. Umowa najmu okazjonalnego dotyczy lokalu mieszkalnego (art. 19a ust. 1 Ustawy);

5. Umowa najmu okazjonalnego została zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, tj. do dnia ________ r. (art. 19a ust. 1 Ustawy);

6. Do umowy najmu okazjonalnego dołączono oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 1 Ustawy);

7. Do umowy najmu okazjonalnego dołączono oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 2 Ustawy);

8. 82 52282 25225 2252222582222 528582222 288855822282 88588888285 822222 822585 2 825522285 22252 25 252828225282 2522282 8 2828 2 282 252828225258285 8 822585 882525222 8 288855822285 (552. 285 582. 5 222 8 582582);

9. 2858888828 822585 2285825 2828228222 258228282288 552255 5255828222, 8858888225 22 8228255 25 88222 2822882 252828225285, 2522 25855885 52282 25225 2252222582222, 8 22528282 22 528, 25 5285 52222822885 25225 2252222582222 (552. 288 582. 2 582582).

3. Ustalenie właściwości Urzędu Skarbowego

Ze względu na fakt zamieszkiwania pod następującym adresem: ________, niniejsze zgłoszenie kieruję do naczelnika Urzędu Skarbowego w ________, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.__________________________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Właściciel lokalu: ________
Adres: ________

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
________


ZGŁOSZENIE ZAWARCIA UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO
NACZELNIKOWI URZĘDU SKARBOWEGO


1. Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalego

Niniejszym, działając jako właściciel nieruchomości, położonej przy ________, wypełniając obowiązek, wynikający z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.), dalej zwanej: „Ustawa", przyznającej właścicielowi lokalu, wynajętego w ramach najmu okazjonalnego, termin 14 dni na zgłoszenie naczelnikowi Urzędu Skarbowego faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego, uprzejmie zawiadamiam o zawarciu umowy najmu okazjonalnego w dniu ________ r., z Panią/Panem ________, na czas określony, do dnia ________ r., dalej zwanej: „Umowa", która dotyczy lokalu, położonego przy: ________.

Wskazany wyżej przepis stanowi co następuje:

Art. 19 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19c i art. 19d.

2. Spełnienie przesłanek zawarcia umowy najmu okazjonalnego

Informuję jednocześnie, że wszystkie przesłanki, dotyczące zawarcia najmu okazjonalnego, zostały spełnione:

1. Została zawarta umowa najmu okazjonalnego, między właścicielem lokalu: ________ a najemcą: ________ (art. 19a ust. 1 Ustawy);

2. Umowa najmu okazjonalnego została zawarta w formie pisemnej (art. 19a ust. 6 Ustawy);

3. Właściciel lokalu jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (art. 19a ust. 1 Ustawy);

4. Umowa najmu okazjonalnego dotyczy lokalu mieszkalnego (art. 19a ust. 1 Ustawy);

5. Umowa najmu okazjonalnego została zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, tj. do dnia ________ r. (art. 19a ust. 1 Ustawy);

6. Do umowy najmu okazjonalnego dołączono oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 1 Ustawy);

7. Do umowy najmu okazjonalnego dołączono oświadczenie najemcy, wskazujące inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (art. 19a ust. 2 pkt 2 Ustawy);

8. 82 52282 25225 2252222582222 528582222 288855822282 88588888285 822222 822585 2 825522285 22252 25 252828225282 2522282 8 2828 2 282 252828225258285 8 822585 882525222 8 288855822285 (552. 285 582. 5 222 8 582582);

9. 2858888828 822585 2285825 2828228222 258228282288 552255 5255828222, 8858888225 22 8228255 25 88222 2822882 252828225285, 2522 25855885 52282 25225 2252222582222, 8 22528282 22 528, 25 5285 52222822885 25225 2252222582222 (552. 288 582. 2 582582).

3. Ustalenie właściwości Urzędu Skarbowego

Ze względu na fakt zamieszkiwania pod następującym adresem: ________, niniejsze zgłoszenie kieruję do naczelnika Urzędu Skarbowego w ________, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.__________________________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego)