Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Kandydat: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA DO PRACY


Ja, niżej podpisana, na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane również „RODO"), w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: ________, w firmie: ________, mającej swoją siedzibę przy: ________, która staje się administratorem, przetwarzającym dane osobowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

 • zakres przetwarzania: imię, nazwisko, adres, telefon, email, data urodzenia, obywatelstwo, NIP/PESEL, wykształcenie, zawód, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia/umiejętności/zainteresowania, powszechny obowiązek obronny, dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku;
 • cel przetwarzania danych: na potrzeby rekrutacji do pracy i ewentualnego przyszłego zatrudnienia.

Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie i świadomie udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz, że zostałam poinformowana o przysługujących mi prawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. prawem dostępu do moich danych osobowych, tj.:

 • prawem do sprostowania moich danych;
 • prawem wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych;
 • prawem wycofania zgody na przetwarzanie moich danych;
 • prawem wnoszenia prośby o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania moich danych;
 • prawem przenoszenia moich danych do innego administratora;
 • prawem wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie moich danych zachodzi niezgodnie z prawem (skargę wysyła się pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

82528 2522285525285 552285 282828285, 2252255222285 25 225825882 2828228222 22252, 22. 8 2255885 2 552. 5 582. 2 222 5 52222525522285 8888, 2282 22552882222 25 22528 5225525828, 52 52 528285 225285 2522558282285 52828222. 2 55282 252555282285 252525525 52 25582, 22528 2522285525285 552285 282828285, 25 225825882 552. 5 582. 2 222 8 52222525522285 8888, 2282 22552882222 52 225285 252555282285 8 528285 22 2252882 28 852, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza, która zawiera dane osobowe, może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, okres 10 lat przetwarzania danych osobowych pracownika, wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.______________________
(podpis Kandydata)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Kandydat: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA DO PRACY


Ja, niżej podpisana, na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane również „RODO"), w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: ________, w firmie: ________, mającej swoją siedzibę przy: ________, która staje się administratorem, przetwarzającym dane osobowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

 • zakres przetwarzania: imię, nazwisko, adres, telefon, email, data urodzenia, obywatelstwo, NIP/PESEL, wykształcenie, zawód, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia/umiejętności/zainteresowania, powszechny obowiązek obronny, dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku;
 • cel przetwarzania danych: na potrzeby rekrutacji do pracy i ewentualnego przyszłego zatrudnienia.

Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie i świadomie udzielam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz, że zostałam poinformowana o przysługujących mi prawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. prawem dostępu do moich danych osobowych, tj.:

 • prawem do sprostowania moich danych;
 • prawem wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych;
 • prawem wycofania zgody na przetwarzanie moich danych;
 • prawem wnoszenia prośby o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania moich danych;
 • prawem przenoszenia moich danych do innego administratora;
 • prawem wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie moich danych zachodzi niezgodnie z prawem (skargę wysyła się pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

82528 2522285525285 552285 282828285, 2252255222285 25 225825882 2828228222 22252, 22. 8 2255885 2 552. 5 582. 2 222 5 52222525522285 8888, 2282 22552882222 25 22528 5225525828, 52 52 528285 225285 2522558282285 52828222. 2 55282 252555282285 252525525 52 25582, 22528 2522285525285 552285 282828285, 25 225825882 552. 5 582. 2 222 8 52222525522285 8888, 2282 22552882222 52 225285 252555282285 8 528285 22 2252882 28 852, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza, która zawiera dane osobowe, może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, okres 10 lat przetwarzania danych osobowych pracownika, wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.______________________
(podpis Kandydata)