Zwolnienie z długu

Postęp:
0%
Edytuj wzór

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU


Umowa o zwolnienie z długu, zwana dalej: „Umowa", została sporządzona dnia: ________ r., w: ________, pomiędzy:

1/ Panią : ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się następującym numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Wierzyciel")

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Dłużnik")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"

o następującej treści:


Artykuł 1.
Pochodzenie długu


Strony oświadczają, iż Wierzyciel miał, w stosunku do Dłużnika, wymagalne i nieprzedawnione roszczenie, z tytułu:

________

w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________),

zwane dalej: „Roszczenie" lub „Dług".


Artykuł 2.
Zakres zwolnienia z Długu


1. Wierzyciel potwierdza niniejszym, że zwalnia Dłużnika z całości Długu.

2. Dłużnik oświadcza, że przyjmuje zwolnienie z Długu, opisane w niniejszym artykule.


Artykuł 3.
2282522882285 282825228222

2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 282825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 222282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285, 28285222 858 282825228222 2282522882285 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 4.
528525 52282


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 5.
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 6.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
_____________
(własnoręczny podpis Wierzyciela)
_____________
(własnoręczny podpis Dłużnika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU


Umowa o zwolnienie z długu, zwana dalej: „Umowa", została sporządzona dnia: ________ r., w: ________, pomiędzy:

1/ Panią : ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się następującym numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Wierzyciel")

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Dłużnik")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"

o następującej treści:


Artykuł 1.
Pochodzenie długu


Strony oświadczają, iż Wierzyciel miał, w stosunku do Dłużnika, wymagalne i nieprzedawnione roszczenie, z tytułu:

________

w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________),

zwane dalej: „Roszczenie" lub „Dług".


Artykuł 2.
Zakres zwolnienia z Długu


1. Wierzyciel potwierdza niniejszym, że zwalnia Dłużnika z całości Długu.

2. Dłużnik oświadcza, że przyjmuje zwolnienie z Długu, opisane w niniejszym artykule.


Artykuł 3.
2282522882285 282825228222

2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 282825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 222282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285, 28285222 858 282825228222 2282522882285 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 4.
528525 52282


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 5.
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 6.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
_____________
(własnoręczny podpis Wierzyciela)
_____________
(własnoręczny podpis Dłużnika)