Powrót do góry
Instrukcje dotyczące organizacji pracy podczas Koronawirusa/COVID-19/2019-CoV Wypełnij wzór

Instrukcje dotyczące organizacji pracy podczas Koronawirusa/COVID-19/2019-CoV

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.03.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 19.03.2020

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Instrukcje dotyczące organizacji pracy podczas Koronawirusa/COVID-19/2019-CoV

Instrukcje dotyczące organizacji pracy podczas Koronawirusa to zbiór wskazówek i wytycznych, jakie pracodawca przekazuje wszystkim pracownikom w obliczu stanu epidemii spowodowanego koronawirusem (COVID-19). Określa on zasady zalecanego zachowywania się podczas epidemii, w tym m.in.:

  • konieczność ograniczenia kontaktów fizycznych pomiędzy pracownikami, w tym preferowania powitań na odległość, przebywania w odległości 1,5 m od innych, używania rękawiczek ochronnych;
  • obowiązek przestrzegania wzmożonych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk, zalecenie przeprowadzania spotkań za pomocą środków zdalnej komunikacji,
  • możliwość zorganizowania innych warunków pracy dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka na zachorowanie,
  • możliwość zorganizowania pracy zdalnej,
  • konieczność rezygnacji z odbywania podróży służbowych lub wyjazdów prywatnych w okresie zagrożenia zachorowaniem na koronawirusa,
  • możliwość złożenia oświadczenia o chęci skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu sprawowania opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia szkół lub w innych uzasadnionych przypadkach,
  • warunki wypłaty wynagrodzenia w razie odbywania kwarantanny lub izolacji.

Pracodawca może przewidzieć również inne instrukcje, nie wymienione w powyższej liście, które uzna za zasadne w aktualnej sytuacji. Wszystkie te wskazówki mają na celu wskazanie pracownikom, jak pracować w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19.


Jak stosować dokument?

Instrukcje należy przekazać wszystkim pracownikom, w przyjęty w danym zakładzie sposób przekazu informacji. Najczęstszym sposobem zakomunikowania wszystkim pracownikom instrukcji kryzysowych jest wysłanie niniejszego dokumentu wszystkim pracownikom mailem. Można również wywiesić instrukcje dotyczące organizacji pracy podczas koronawirusa na tablicy informacyjnej w zakładzie pracy, jednak w sytuacji, gdy nie wszyscy pracownicy są fizycznie obecni w budynku pracodawcy, ten sposób komunikacji nie będzie w pełni skuteczny.

Pracownik ma obowiązek dostosować się do instrukcji pracodawcy dotyczących organizacji pracy. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną.


Podstawa prawna:

Przekazanie pracownikom instrukcji dotyczących organizacji pracy podczas koronawirusa wynika z obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co jest uregulowane w art. 94 pkt 4 w zw. z art. 15 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).

Sankcje za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy są uregulowane w art. 108 i następnych ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór