กลับไปด้านบน

ข้อตกลงการเข้าพัก

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า ข้อตกลงการเข้าพักฉบับนี้ จะถูกจัดทำทำในลักษณะใด

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ข้อตกลงการเข้าพำนัก

ข้อตกลงการเข้าพำนักฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้อนุญาตให้เข้าพัก" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อายุ ________ ปี อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าพัก" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้อนุญาตให้เข้าพักมีความประสงค์ที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าพัก เข้าพำนักอาศัยในสถานที่พำนักเป็นการชั่วคราว และ
โดยที่ ผู้เข้าพักมีความประสงค์ที่จะเข้าพักนักอาศัยในสถานที่พำนักเป็นการชั่วคราว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สถานที่พำนัก

ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงให้ผู้เข้าพักเข้าพำนักและผู้เข้าพักตกลงเข้าพำนักที่ ________ ตั้งอยู่ที่ ________ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

ข้อ 2 ระยะเวลาพำนัก

ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงให้ผู้เข้าพักเข้าพำนักและผู้เข้าพักตกลงเข้าพำนัก ณ สถานที่พำนัก ตั้งแต่วันที่________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึงวันที่________ ภายในเวลา ________ รวมเป็นระยะเวลาพำนักทั้งสิ้น ________ (________) วัน

ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักประสงค์จะล่นหรือขยายระยะเวลาการพำนัก ผู้เข้าพักตกลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพำนักในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การเข้าพำนักก่อนเวลาที่กำหนด (Early Check-In) ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

(ข) การคืนสถานที่พำนักล่าช้า (Late Check-Out) ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 4 การไม่เข้าพำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่ประสงค์หรือไม่สามารถเข้าพักได้ตามระยะเวลาพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสิ้น ผู้เข้าพักตกลงจะแจ้งยกเลิกการเข้าพำนัก (Cancellation) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วัน ก่อนวันที่ ________ โดยที่ ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่ผู้เข้าพักแจ้งยกเลิกการเข้าพำนักน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในวรรคก่อนหรือมิได้แจ้งยกเลิกการเข้าพำนักเลย ผู้เข้าพักจะถือเป็นผู้เข้าพักไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) โดยที่ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 ผู้พำนัก

ผู้เข้าพักตกลงและรับทราบดีว่าสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ สามารถมีผู้เข้าพักได้จำนวนทั้งสิ้นสูงสุด ________ (________) คน เท่านั้น

ในกรณีที่มีผู้เข้าพักเข้าพำนักทั้งสิ้นในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ เกินกว่า ________ (________) คน ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 6 การเพิ่มจำนวนผู้พำนัก

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงเข้าพำนักและผู้อนุญาตให้เข้าพักอนุญาติให้ผู้เข้าพักทั้งสิ้น ________ (________) คน และในกรณีที่ผู้เข้าพักมีความประสงค์จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะแจ้งการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักเป็นการล่วงหน้าโดยมิชักช้า พร้อมทั้งรายละเอียดการแสดงตัวตนของผู้เข้าพักที่เพิ่มเติมนั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ และที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวนั้น

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมจำนวนผู้เข้าพักทั้งสิ้นที่เข้าพำนักตามสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้แล้วนั้น ไม่ว่าขณะเวลาใดภายในระยะเวลาพำนัก จำนวนผู้เข้าพักทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน ________ (________) คน

ข้อ 7 ผู้พำนักทารกและเด็ก

ภายในข้อตกลงฉบับนี้

(ก) ผู้พำนักทารก หมายความว่า ผู้เข้าพักที่มีอายุแรกเกิดแต่ไม่เกิน ________ ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เข้าพำนัก
(ข) ผู้พำนักเด็ก หมายความว่า ผู้เข้าพำนักที่มีอายุตั้งแต่ ________ ปี แต่ไม่เกิน ________ ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เข้าพำนัก

โดยที่ ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงให้ผู้เข้าพำนักดังจะกล่าวต่อไปนี้เข้าพำนักในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้พำนักทารก ได้แก่

________ และ

ผู้พำนักเด็ก ได้แก่

________

ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลงผู้พำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งตัวผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงนั้นแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักโดยมิชักช้า พร้อมทั้งรายละเอียดการแสดงตัวตนของผู้เข้าพักที่เปลี่ยนแปลงนั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ และที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวนั้น

ข้อ 9 หลักประกันความเสียหาย

ในวันทำข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงวางหลักประกันไว้ให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักเพื่อเป็นหลักประกันในความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นแต่สถานที่พำนักรวมถึงทรัพย์สิน อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งเกิดการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้เข้าพัก เป็นเงินสดจำนวน ________ บาท (________)

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าพำนักหรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะคืนหลักประกันความเสียหายตามวรรคก่อนหน้านี้ให้แก่ผู้เข้าพัก หลังจากได้หักเพื่อชดเชยความเสียหายอันอาจมีขึ้นตามวรรคก่อนนี้ และหลังจากหักค่าสถานที่พำนักที่ผู้เข้าพักยังคงค้าง ภายในวันที่ผู้เข้าพักคืนสถานที่พำนัก (หากยังมีคงเหลือ)

ข้อ 10 ค่าสถานที่พำนัก

ผู้เข้าพักตกลงจะชำระค่าสถานที่พำนักให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักในอัตราวันละ ________ บาท รวมเป็นจำนวนเงินค่าสถานที่พำนักทั้งสิ้น ________ บาท (________)

อนึ่ง หลังจากหักหลักประกันความเสียที่ผู้เข้าพักได้วางไว้ ณ วันเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ หากมีเหลือหลังจากชดเชยความเสียหายและหากสภาพของหลักประกันเช่นว่านั้นสามารถหักลบกลบกันได้

ข้อ 11 การชำระค่าที่พัก

โดยในการชำระค่าสถานที่พำนักนั้น ผู้เข้าพักตกลงจะชำระให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักทั้งจำนวนของค่าสถานที่พำนักก่อนวันที่ ________

โดยในการชำระค่าสถานที่พำนักตามวรรคนั้น ผู้เข้าพักตกลงจะชำระให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักโดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อ 12 สิ่งอำนวยความสะดวก

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะจัดให้มีซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้อนุญาตให้เข้าพักเอง

________

ข้อ 13 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะจัดให้มีซึ่งสาธารณูปโภค โดยผู้อนุญาตให้เข้าพักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้สาธารณูปโภคดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 14 การทำประกันภัยสถานที่พำนัก

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักได้จัดให้มีซึ่งประกันภัยในสถานที่พำนักอันมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 15 การใช้สถานที่พำนัก

ในการเข้าพำนักและเข้าใช้ประโยชน์ในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะ

(ก) ใช้สถานที่พำนักเพื่อการพำนักอาศัยชั่วคราวตามระยะเวลาการพำนัก เท่านั้น
(ข) รักษาความสะอาดภายในสถานที่พำนักตามสมควร
(ค) งดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสียงดังโวยวายและหยาบคาบ การทะเลาะวิวาท หรือการนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรงเข้ามาภายในบริเวณสถานที่พำนัก
(ง) งดเว้นการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสพและ/หรือครอบครองสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เล่นการพนัน ค้าประเวณี
(จ) งดเว้นการนำสิ่งของใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่พำนักและ/หรืออันอาจเป็นอันตรายแต่ผู้เข้าพักหรือบุคคลใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารกมันตภาพรังสี วัตถุที่มีน้ำหนักมากอันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสถานที่พำนัก

ข้อ 16 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ต่อเติม และดัดแปลงสถานที่พำนัก

ตลอดระยะเวลาการเข้าพำนักของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าโดยผู้เข้าพักเองหรือโดยบุคคลอื่นใดกระทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ต่อเติม และดัดแปลงสถานที่พำนักอันมีลักษณะเป็นการถาวรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตให้เข้าพัก ทั้งนี้ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจกำหนดให้มีในการให้ความยินยอมนั้น

ข้อ 17 การเข้าถึงสถานที่พัก

ผู้เข้าพักรับทราบและตกลงให้ผู้อนุญาตให้เข้าพักและ/หรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจเข้าไปในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าพำนัก ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่สถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ขนาดที่หากไม่ได้รับการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเช่นว่านั้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าพักและ/หรือสถานที่พำนักนั้นเป็นสำคัญ อนึ่ง ผู้อนุญาตให้เข้าพักและ/หรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักจะบอกกล่าวแก่ผู้เข้าพักให้ทราบล่วงหน้า
(ข) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เข้าพำนักไม่ว่าคนหนึ่งคนใด กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้อันเป็นสาระสำคัญ และ/หรืออันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่พำนัก ผู้อนุญาตให้เข้าพัก และ/หรือผู้เข้าพักคนหนึ่งคนใดเอง
(ค) กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยอันตรายใดๆ

ข้อ 18 การแจ้งปัญหา

ในกรณีที่ผู้เข้าพักประสบปัญหาใดๆ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยใดๆ ภายในบริเวณหรืออันเกี่ยวกับสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักอาจแจ้งปัญหาดังกล่าวเช่นว่าแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ที่บุคคลและช่องทาง ดังต่อไปนี้

________ และ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากปัญหาเช่นว่านั้น เป็นปัญหาที่หากไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาในทันทีนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้เข้าพักและ/หรือสถานที่พำนักนั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย ระบบไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วไหลของของเหลว การพบผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย หรือผู้หมดสติภายในบริเวณสถานที่พำนัก ผู้เข้าพักตกลงจะแจ้งปัญหาเช่นว่าดังกล่าวแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักโดยมิชักช้า

ข้อ 19 นโยบายสูบบุหรี่

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะไม่สูบบุหรี่ภายในสถานที่พำนักและบริเวณโดยรอบ รวมถึงจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการเช่นว่าด้วย เว้นแต่ การสูบบุหรี่ภายในบริเวณสถานที่จัดเตียมไว้ให้สำหรับการสูบบุหรี่ เท่านั้น

ข้อ 20 นโยบายสัตว์เลี้ยง

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าพำนักในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการเช่นว่านั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้เข้าพักเป็นการล่วงนี้ ทั้งนี้ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจกำหนดในการให้ความยินยอมนั้น (หากมี)

ข้อ 21 นโยบายการประกอบอาหาร

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะไม่ประกอบอาหารใดๆ ภายในสถานที่พำนักและบริเวณรอบข้าง รวมถึงจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการเช่นว่านั้นด้วย

ข้อ 22 ความเสียหาย

(ก) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้เข้าพักอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักนั้นโดยตรง ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้เข้าพักนั้นทั้งสิ้น
(ข) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพัก ตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพัก หรือสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้อันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้อนุญาตเข้าพักนั้นทั้งสิ้น

ข้อ 23 การผิดข้อตกลงและการสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้และคู่สัญญาไม่ตกลงจะขยายระยะเวลาการพำนักต่อไป
(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่สถานที่พำนักไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เข้าพักไม่สามารถใช้สถานที่พำนักได้ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ได้อีกต่อไป
(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อพ้นระยะเวลาการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว

ข้อ 24 ผลการสิ้นสุดข้อตกลง

เมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าพักตกลงจะขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของและสัมภาระของผู้เข้าพักทั้งสิ้นออกไปจากสถานที่พำนัก และส่งมอบสถานที่พำนักคืนแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักทันที หากผู้เข้าพักยังคงพำนักอยู่ต่อในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้เข้าพักตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ________ บาท (________) จนกว่าจะคืนสถานที่พำนักแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพัก ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้อนุญาตให้เข้าพักในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เข้าพักไม่ยอมคืนสถานที่พำนักภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 25 สัมภาระที่ถูกละทิ้งภายในสถานที่พำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักละทิ้งสัมภาระหรือสิ่งของไว้ภายในสถานที่พำนักหลักจากการคืนสถานที่พำนัก ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ ผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนผู้อนุญาตให้เข้าพักแจ้งแก่ผู้เข้าพักทราบภายในระยะเวลาอันสมควร โดยผู้เข้าพักอาจ

(ก) ขอรับคืน ณ สถานที่ของผู้อนุญาตให้เข้าพักกำหนด หรือ
(ข) ขอให้ผู้อนุญาตให้เข้าพักจัดจัดหาผู้ขนส่งและส่งให้ตามสถานที่ที่ผู้เข้าพักกำหนด โดยผู้เข้าพักตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากการขนส่งเช่นว่านั้นเองทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักจะเก็บรักษาสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกละทิ้งนั้น ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับจากวันที่ผู้เข้าพักคืนสถานที่พำนัก เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ด้วยดุลพินิจของผู้อนุญาตให้เข้าพักแต่เพียงผู้เดียว ผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจจัดการสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกละทิ้งนั้นตามสมควร

ข้อ 26 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 27 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 28 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 29 588522258228222285885885

58852225822822 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888 5885222582282222858858852228822552282882 58852225822822228588588522288225522

ข้อ 30 58852225822822228588

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282582

ข้อ 31 5885222582282222858

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855

ข้อ 32 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 33 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อตกลงฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้อนุญาตให้เข้าพัก
________ลงชื่อ_______________________ผู้เข้าพัก
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ข้อตกลงการเข้าพำนัก

ข้อตกลงการเข้าพำนักฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้อนุญาตให้เข้าพัก" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อายุ ________ ปี อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าพัก" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้อนุญาตให้เข้าพักมีความประสงค์ที่จะอนุญาตให้ผู้เข้าพัก เข้าพำนักอาศัยในสถานที่พำนักเป็นการชั่วคราว และ
โดยที่ ผู้เข้าพักมีความประสงค์ที่จะเข้าพักนักอาศัยในสถานที่พำนักเป็นการชั่วคราว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สถานที่พำนัก

ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงให้ผู้เข้าพักเข้าพำนักและผู้เข้าพักตกลงเข้าพำนักที่ ________ ตั้งอยู่ที่ ________ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

ข้อ 2 ระยะเวลาพำนัก

ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงให้ผู้เข้าพักเข้าพำนักและผู้เข้าพักตกลงเข้าพำนัก ณ สถานที่พำนัก ตั้งแต่วันที่________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึงวันที่________ ภายในเวลา ________ รวมเป็นระยะเวลาพำนักทั้งสิ้น ________ (________) วัน

ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักประสงค์จะล่นหรือขยายระยะเวลาการพำนัก ผู้เข้าพักตกลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพำนักในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การเข้าพำนักก่อนเวลาที่กำหนด (Early Check-In) ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

(ข) การคืนสถานที่พำนักล่าช้า (Late Check-Out) ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 4 การไม่เข้าพำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่ประสงค์หรือไม่สามารถเข้าพักได้ตามระยะเวลาพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสิ้น ผู้เข้าพักตกลงจะแจ้งยกเลิกการเข้าพำนัก (Cancellation) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วัน ก่อนวันที่ ________ โดยที่ ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่ผู้เข้าพักแจ้งยกเลิกการเข้าพำนักน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในวรรคก่อนหรือมิได้แจ้งยกเลิกการเข้าพำนักเลย ผู้เข้าพักจะถือเป็นผู้เข้าพักไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด (No-Show) โดยที่ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 ผู้พำนัก

ผู้เข้าพักตกลงและรับทราบดีว่าสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ สามารถมีผู้เข้าพักได้จำนวนทั้งสิ้นสูงสุด ________ (________) คน เท่านั้น

ในกรณีที่มีผู้เข้าพักเข้าพำนักทั้งสิ้นในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ เกินกว่า ________ (________) คน ผู้เข้าพักตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 6 การเพิ่มจำนวนผู้พำนัก

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงเข้าพำนักและผู้อนุญาตให้เข้าพักอนุญาติให้ผู้เข้าพักทั้งสิ้น ________ (________) คน และในกรณีที่ผู้เข้าพักมีความประสงค์จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะแจ้งการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักเป็นการล่วงหน้าโดยมิชักช้า พร้อมทั้งรายละเอียดการแสดงตัวตนของผู้เข้าพักที่เพิ่มเติมนั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ และที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวนั้น

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมจำนวนผู้เข้าพักทั้งสิ้นที่เข้าพำนักตามสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้แล้วนั้น ไม่ว่าขณะเวลาใดภายในระยะเวลาพำนัก จำนวนผู้เข้าพักทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน ________ (________) คน

ข้อ 7 ผู้พำนักทารกและเด็ก

ภายในข้อตกลงฉบับนี้

(ก) ผู้พำนักทารก หมายความว่า ผู้เข้าพักที่มีอายุแรกเกิดแต่ไม่เกิน ________ ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เข้าพำนัก
(ข) ผู้พำนักเด็ก หมายความว่า ผู้เข้าพำนักที่มีอายุตั้งแต่ ________ ปี แต่ไม่เกิน ________ ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เข้าพำนัก

โดยที่ ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงให้ผู้เข้าพำนักดังจะกล่าวต่อไปนี้เข้าพำนักในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้พำนักทารก ได้แก่

________ และ

ผู้พำนักเด็ก ได้แก่

________

ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลงผู้พำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งตัวผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงนั้นแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักโดยมิชักช้า พร้อมทั้งรายละเอียดการแสดงตัวตนของผู้เข้าพักที่เปลี่ยนแปลงนั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ และที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวนั้น

ข้อ 9 หลักประกันความเสียหาย

ในวันทำข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงวางหลักประกันไว้ให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักเพื่อเป็นหลักประกันในความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นแต่สถานที่พำนักรวมถึงทรัพย์สิน อุปกรณ์และ/หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งเกิดการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้เข้าพัก เป็นเงินสดจำนวน ________ บาท (________)

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าพำนักหรือเมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะคืนหลักประกันความเสียหายตามวรรคก่อนหน้านี้ให้แก่ผู้เข้าพัก หลังจากได้หักเพื่อชดเชยความเสียหายอันอาจมีขึ้นตามวรรคก่อนนี้ และหลังจากหักค่าสถานที่พำนักที่ผู้เข้าพักยังคงค้าง ภายในวันที่ผู้เข้าพักคืนสถานที่พำนัก (หากยังมีคงเหลือ)

ข้อ 10 ค่าสถานที่พำนัก

ผู้เข้าพักตกลงจะชำระค่าสถานที่พำนักให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักในอัตราวันละ ________ บาท รวมเป็นจำนวนเงินค่าสถานที่พำนักทั้งสิ้น ________ บาท (________)

อนึ่ง หลังจากหักหลักประกันความเสียที่ผู้เข้าพักได้วางไว้ ณ วันเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ หากมีเหลือหลังจากชดเชยความเสียหายและหากสภาพของหลักประกันเช่นว่านั้นสามารถหักลบกลบกันได้

ข้อ 11 การชำระค่าที่พัก

โดยในการชำระค่าสถานที่พำนักนั้น ผู้เข้าพักตกลงจะชำระให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักทั้งจำนวนของค่าสถานที่พำนักก่อนวันที่ ________

โดยในการชำระค่าสถานที่พำนักตามวรรคนั้น ผู้เข้าพักตกลงจะชำระให้แก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักโดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อ 12 สิ่งอำนวยความสะดวก

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะจัดให้มีซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้อนุญาตให้เข้าพักเอง

________

ข้อ 13 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะจัดให้มีซึ่งสาธารณูปโภค โดยผู้อนุญาตให้เข้าพักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้สาธารณูปโภคดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 14 การทำประกันภัยสถานที่พำนัก

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักได้จัดให้มีซึ่งประกันภัยในสถานที่พำนักอันมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 15 การใช้สถานที่พำนัก

ในการเข้าพำนักและเข้าใช้ประโยชน์ในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะ

(ก) ใช้สถานที่พำนักเพื่อการพำนักอาศัยชั่วคราวตามระยะเวลาการพำนัก เท่านั้น
(ข) รักษาความสะอาดภายในสถานที่พำนักตามสมควร
(ค) งดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสียงดังโวยวายและหยาบคาบ การทะเลาะวิวาท หรือการนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรงเข้ามาภายในบริเวณสถานที่พำนัก
(ง) งดเว้นการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสพและ/หรือครอบครองสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เล่นการพนัน ค้าประเวณี
(จ) งดเว้นการนำสิ่งของใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่พำนักและ/หรืออันอาจเป็นอันตรายแต่ผู้เข้าพักหรือบุคคลใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารกมันตภาพรังสี วัตถุที่มีน้ำหนักมากอันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสถานที่พำนัก

ข้อ 16 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ต่อเติม และดัดแปลงสถานที่พำนัก

ตลอดระยะเวลาการเข้าพำนักของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าโดยผู้เข้าพักเองหรือโดยบุคคลอื่นใดกระทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ต่อเติม และดัดแปลงสถานที่พำนักอันมีลักษณะเป็นการถาวรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตให้เข้าพัก ทั้งนี้ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจกำหนดให้มีในการให้ความยินยอมนั้น

ข้อ 17 การเข้าถึงสถานที่พัก

ผู้เข้าพักรับทราบและตกลงให้ผู้อนุญาตให้เข้าพักและ/หรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจเข้าไปในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าพำนัก ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่สถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ขนาดที่หากไม่ได้รับการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเช่นว่านั้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าพักและ/หรือสถานที่พำนักนั้นเป็นสำคัญ อนึ่ง ผู้อนุญาตให้เข้าพักและ/หรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักจะบอกกล่าวแก่ผู้เข้าพักให้ทราบล่วงหน้า
(ข) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เข้าพำนักไม่ว่าคนหนึ่งคนใด กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้อันเป็นสาระสำคัญ และ/หรืออันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่พำนัก ผู้อนุญาตให้เข้าพัก และ/หรือผู้เข้าพักคนหนึ่งคนใดเอง
(ค) กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย หรือภัยอันตรายใดๆ

ข้อ 18 การแจ้งปัญหา

ในกรณีที่ผู้เข้าพักประสบปัญหาใดๆ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยใดๆ ภายในบริเวณหรืออันเกี่ยวกับสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักอาจแจ้งปัญหาดังกล่าวเช่นว่าแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ที่บุคคลและช่องทาง ดังต่อไปนี้

________ และ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากปัญหาเช่นว่านั้น เป็นปัญหาที่หากไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาในทันทีนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้เข้าพักและ/หรือสถานที่พำนักนั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย ระบบไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วไหลของของเหลว การพบผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย หรือผู้หมดสติภายในบริเวณสถานที่พำนัก ผู้เข้าพักตกลงจะแจ้งปัญหาเช่นว่าดังกล่าวแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักโดยมิชักช้า

ข้อ 19 นโยบายสูบบุหรี่

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะไม่สูบบุหรี่ภายในสถานที่พำนักและบริเวณโดยรอบ รวมถึงจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการเช่นว่าด้วย เว้นแต่ การสูบบุหรี่ภายในบริเวณสถานที่จัดเตียมไว้ให้สำหรับการสูบบุหรี่ เท่านั้น

ข้อ 20 นโยบายสัตว์เลี้ยง

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าพำนักในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการเช่นว่านั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้เข้าพักเป็นการล่วงนี้ ทั้งนี้ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจกำหนดในการให้ความยินยอมนั้น (หากมี)

ข้อ 21 นโยบายการประกอบอาหาร

ในการเข้าพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าพักตกลงจะไม่ประกอบอาหารใดๆ ภายในสถานที่พำนักและบริเวณรอบข้าง รวมถึงจะไม่ยินยอมให้บุคคลใดๆ กระทำการเช่นว่านั้นด้วย

ข้อ 22 ความเสียหาย

(ก) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้เข้าพักอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพักนั้นโดยตรง ผู้อนุญาตให้เข้าพักตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้เข้าพักนั้นทั้งสิ้น
(ข) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพัก ตัวแทนของผู้อนุญาตให้เข้าพัก หรือสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้อันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้อนุญาตเข้าพักนั้นทั้งสิ้น

ข้อ 23 การผิดข้อตกลงและการสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาพำนักตามข้อตกลงฉบับนี้และคู่สัญญาไม่ตกลงจะขยายระยะเวลาการพำนักต่อไป
(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่สถานที่พำนักไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เข้าพักไม่สามารถใช้สถานที่พำนักได้ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ได้อีกต่อไป
(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อพ้นระยะเวลาการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว

ข้อ 24 ผลการสิ้นสุดข้อตกลง

เมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าพักตกลงจะขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของและสัมภาระของผู้เข้าพักทั้งสิ้นออกไปจากสถานที่พำนัก และส่งมอบสถานที่พำนักคืนแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพักทันที หากผู้เข้าพักยังคงพำนักอยู่ต่อในสถานที่พำนักตามข้อตกลงฉบับนี้ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้เข้าพักตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ________ บาท (________) จนกว่าจะคืนสถานที่พำนักแก่ผู้อนุญาตให้เข้าพัก ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้อนุญาตให้เข้าพักในการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เข้าพักไม่ยอมคืนสถานที่พำนักภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 25 สัมภาระที่ถูกละทิ้งภายในสถานที่พำนัก

ในกรณีที่ผู้เข้าพักละทิ้งสัมภาระหรือสิ่งของไว้ภายในสถานที่พำนักหลักจากการคืนสถานที่พำนัก ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ ผู้อนุญาตให้เข้าพักหรือตัวแทนผู้อนุญาตให้เข้าพักแจ้งแก่ผู้เข้าพักทราบภายในระยะเวลาอันสมควร โดยผู้เข้าพักอาจ

(ก) ขอรับคืน ณ สถานที่ของผู้อนุญาตให้เข้าพักกำหนด หรือ
(ข) ขอให้ผู้อนุญาตให้เข้าพักจัดจัดหาผู้ขนส่งและส่งให้ตามสถานที่ที่ผู้เข้าพักกำหนด โดยผู้เข้าพักตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากการขนส่งเช่นว่านั้นเองทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้อนุญาตให้เข้าพักจะเก็บรักษาสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกละทิ้งนั้น ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับจากวันที่ผู้เข้าพักคืนสถานที่พำนัก เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ด้วยดุลพินิจของผู้อนุญาตให้เข้าพักแต่เพียงผู้เดียว ผู้อนุญาตให้เข้าพักอาจจัดการสัมภาระหรือสิ่งของที่ถูกละทิ้งนั้นตามสมควร

ข้อ 26 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 27 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 28 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 29 588522258228222285885885

58852225822822 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888 5885222582282222858858852228822552282882 58852225822822228588588522288225522

ข้อ 30 58852225822822228588

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282582

ข้อ 31 5885222582282222858

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855

ข้อ 32 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 33 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อตกลงฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้อนุญาตให้เข้าพัก
________ลงชื่อ_______________________ผู้เข้าพัก
________