กลับไปด้านบน

คำชี้ขาด/คำสั่งอนุญาโตตุลาการ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า อนุญาโตตุลาการจะจัดทำหนังสือฉบับนี้ในรูปแบบใด โดยที่ ✔ คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เช่น การตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาของอนุญาโตตุลาการ ✔ คำสั่งอนุญาโตตุลาการ เช่น การที่อนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราว คำสั่งให้ส่งเอกสาร/พยานหลักฐาน คำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คำสั่งยุติกระบวนพิจารณา ✔ คำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการ เช่น การที่อนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยข้อเรียกร้องและ/หรือคำคัดค้านของคู่พิพาท คำวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ คำวินิจฉัยความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ คำวินิจฉัยความสมบูรณ์ของการตั้งอนุญาโตตุลาการ

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ทำที่ ________

คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

เลขที่ ________

วันที่ ________

คู่พิพาท ระหว่าง

ผู้เรียกร้อง/ผู้เสนอข้อพิพาท ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________

ผู้ถูกเรียกร้อง/ผู้คัดค้าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________

เรื่อง ________

(ก) ประเด็นข้อพิพาท

เมื่อพิจารณาจากข้อเรียกร้องและคำคัดค้านของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยกำหนดให้มีประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

________

(ข) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

________

(ค) ข้อเท็จจริง

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่อนุญาโตตุลาการ ดังต่อไปนี้

________

(ง) หลักการและเหตุผล

อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทด้วยหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

________

(จ) 588522258228222285885885222882

588522258228222285885885222882 5885222582282222858858 58852225822 5885222582282222858858852228822552282882582885 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855 58852225822

________

(ฉ) อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทมีอนุญาโตตุลาการจำนวนทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) คน ได้แก่ ________ลงชื่อ_______________________อนุญาโตตุลาการ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ทำที่ ________

คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

เลขที่ ________

วันที่ ________

คู่พิพาท ระหว่าง

ผู้เรียกร้อง/ผู้เสนอข้อพิพาท ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________

ผู้ถูกเรียกร้อง/ผู้คัดค้าน ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________

เรื่อง ________

(ก) ประเด็นข้อพิพาท

เมื่อพิจารณาจากข้อเรียกร้องและคำคัดค้านของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยกำหนดให้มีประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

________

(ข) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

________

(ค) ข้อเท็จจริง

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่อนุญาโตตุลาการ ดังต่อไปนี้

________

(ง) หลักการและเหตุผล

อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทด้วยหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

________

(จ) 588522258228222285885885222882

588522258228222285885885222882 5885222582282222858858 58852225822 5885222582282222858858852228822552282882582885 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855 58852225822

________

(ฉ) อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทมีอนุญาโตตุลาการจำนวนทั้งสิ้น 1 (หนึ่ง) คน ได้แก่ ________ลงชื่อ_______________________อนุญาโตตุลาการ
________