กลับไปด้านบน

จดหมายลาออก

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทสัญญาจ้างของลูกจ้างที่จะลาออก

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอลาออก
เรียน ________

ตามที่ ข้าพเจ้า ________ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ ตำแหน่ง ________ ฝ่าย ________ ของ ท่าน ________ อายุงานรวมทั้งสิ้น ________ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของท่าน เนื่องด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้

________

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะมาทำงานเป็นวันสุดท้ายในวันที่ ________ โดย58852225822822 58852225822822228588588522288225522828825จำนวน ________ วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________พนักงาน
________ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ทำที่ ________

วันที่ ________

เรื่อง ขอลาออก
เรียน ________

ตามที่ ข้าพเจ้า ________ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ ตำแหน่ง ________ ฝ่าย ________ ของ ท่าน ________ อายุงานรวมทั้งสิ้น ________ ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของท่าน เนื่องด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้

________

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะมาทำงานเป็นวันสุดท้ายในวันที่ ________ โดย58852225822822 58852225822822228588588522288225522828825จำนวน ________ วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________พนักงาน
________