กลับไปด้านบน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ จำนวนเงิน (บาท) ที่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนี้ ตกลงจะชำระให้แก่ผู้รับเงิน ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยใดๆ หากมี

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
Promissory Note


"ไม่จำต้องมีคำคัดค้าน"

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ตั๋วฉบับนี้" ออกให้ที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในตั๋วฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ออกตั๋ว"

ให้สัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนเงิน ________ บาท (________) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของต้นเงินอันจะพึงใช้ตามตั๋วฉบับนี้ โดยสัญญาจะให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นมา ให้แก่ ________ หรือตามคำสั่ง ซึ่งต่อไปในตั๋วฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับเงิน" ภายใน วันที่ ________

58852 5885222582282222858858852228822552282882582885852________ลงชื่อ_______________________ผู้ออกตั๋ว
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
Promissory Note


"ไม่จำต้องมีคำคัดค้าน"

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ตั๋วฉบับนี้" ออกให้ที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในตั๋วฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ออกตั๋ว"

ให้สัญญาอันปราศจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนเงิน ________ บาท (________) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของต้นเงินอันจะพึงใช้ตามตั๋วฉบับนี้ โดยสัญญาจะให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นมา ให้แก่ ________ หรือตามคำสั่ง ซึ่งต่อไปในตั๋วฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับเงิน" ภายใน วันที่ ________

58852 5885222582282222858858852228822552282882582885852________ลงชื่อ_______________________ผู้ออกตั๋ว
________