กลับไปด้านบน

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เช่า

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เช่า

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เช่าฉบับนี้ ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้เช่า และผู้เช่าได้เข้าทำสัญญาเช่าบ้าน ฉบับลงวันที่ ________ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจรับบ้านที่เช่า ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญาเช่า" โดยมีรายละเอียดการตรวจรับบ้านที่เช่า บันทึกไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ในวันที่ ________ ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบและผู้เช่าได้ตรวจรับซึ่ง บ้านที่เช่าตามสัญญาเช่า อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) บ้านที่เช่า

________

(ข) ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เช่า

________

ตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"

ข้อ 2 การตรวจรับสภาพทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันตรวจรับทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว ผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ ผู้เช่าจึงได้ตรวจรับและรับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการนั้น

หมายเหตุ:

________

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552 58852225822822228588 5885222 588522258ลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่า
________ลงชื่อ__________________________ผู้เช่า
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เช่าฉบับนี้ ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้เช่า และผู้เช่าได้เข้าทำสัญญาเช่าบ้าน ฉบับลงวันที่ ________ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจรับบ้านที่เช่า ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญาเช่า" โดยมีรายละเอียดการตรวจรับบ้านที่เช่า บันทึกไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ในวันที่ ________ ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบและผู้เช่าได้ตรวจรับซึ่ง บ้านที่เช่าตามสัญญาเช่า อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) บ้านที่เช่า

________

(ข) ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เช่า

________

ตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"

ข้อ 2 การตรวจรับสภาพทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ร่วมกันตรวจรับทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว ผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ ผู้เช่าจึงได้ตรวจรับและรับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการนั้น

หมายเหตุ:

________

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552 58852225822822228588 5885222 588522258ลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่า
________ลงชื่อ__________________________ผู้เช่า
________