กลับไปด้านบน

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ เลขที่อ้างอิงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีหรือไม่ต้องการกำหนดข้อมูล/รายละเอียดในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถข้ามไปยังส่วนถัดไป โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหายฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ได้รับความคุ้มครอง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับผิดชดใช้" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้ได้ดำเนินการให้บริการระหว่างกันอันมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
โดยที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองมีความประสงค์จะได้รับความคุมครองจากความเสี่ยงภัยและความรับผิดจากความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ
โดยที่ ผู้รับผิดชดใช้มีความประสงค์รับผิดชดใช้แทนผู้ได้รับความคุ้มครองในความเสี่ยงภัยและความรับผิดจากความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการดังกล่าว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 มูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะปกป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากการกล่าวอ้างสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชย ความรับผิดใดๆ โดยบุคคลภายนอก และผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชดใช้ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น อันเกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับ การให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "มูลเหตุ"

ข้อ 2 การรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชดใช้เอง เพื่อปกป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การปัดป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
(ข) การโต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(ค) การรับผิดชดใช้ความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนั้นแทนผู้ได้รับความคุ้มครอง
(ง) การรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น ในกรณีที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องชำระหนี้ใดๆ แก่บุคคลภายนอกนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระไปตามคำสั่งอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "การรับผิดชดใช้"

ข้อ 3 ขอบเขตการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็น

(ก) ความเสียหายที่ปรากฏอันเป็นผลโดยตรงจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน ค่าปรับ เงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ
(ข) ความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องมาจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการปัดป้อง โต้แย้ง เจรจาตกลง ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความในข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดนั้น ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นตามจำเป็นและสมควรในการดำเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดนั้นๆ

โดย ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดดังกล่าวในวรรคก่อน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ________ บาท (________) ตลอด ระยะเวลาการรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการจำกัดจำนวนเงินในการรับผิดชดใช้ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 4 ระยะเวลาการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ ที่ปรากฏแก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับผิดชดใช้"

ข้อ 5 การยกเว้นการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับผิดชดใช้ไม่จำต้องรับผิดชดใช้ในความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำการอันไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(ข) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
(ค) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยเจตนาของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
(ง) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นจากผู้รับประกันภัยในฐานะผู้รับประโยชน์ หรือการรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดเฉพาะส่วนที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยในฐานะผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงบางส่วน
(จ) การกระทำการใดๆ ของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นการก่อภาระผูกพันต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้ล่วงหน้า หรือโดยไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้ในภายหลัง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเปิดเผยข้อมูล เจรจา ตกลง รับรอง ยอมรับ ให้สัญญาใดๆ กับบุคคลภายนอกเองเพียงลำพัง โดยไม่ได้รับความยินยอมและ/หรือการรับรองจากผู้รับผิดชดใช้

ข้อ 6 การบอกกล่าวข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิด

ในกรณีที่ปรากฏแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองถึงข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ จากบุคคลภายนอก ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชดใช้ทราบถึงข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น โดยมิชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า ________ (________) วัน นับจากวันที่ข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการรับผิดชดใช้ความเสียหายของผู้รับผิดชดใช้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นให้แก่ผู้รับผิดชดใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 7 ดุลยพินิจการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ในกรณีที่ ผู้รับผิดชดใช้มีหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้มีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจการรับผิดชดใช้ความเสียหาย ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะกำหนดจำนวนเงินการรับผิดชดใช้ในแต่ละกรณีโดยสอดคล้องกับและเป็นไปตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
(ข) ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจำนวนเงินการรับผิดชดใช้ในวรรคก่อนของผู้รับผิดชดใช้ คู่สัญญาตกลงกันเกี่ยวกับดุลยพินิจในการรับผิดชดใช้ความเสียหายของผู้รับผิดชดใช้ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 8 การต่อสู้ในคดีความ

เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองได้บอกกล่าวข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหาให้ผู้รับผิดชดใช้ทราบตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ผู้รับผิดชดใช้ โดยดุลยพินิจของผู้รับผิดชดใช้แต่เพียงผู้เดียว อาจเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีความอันเกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้การต่อสู้ในคดีความในนามผู้ได้รับความคุ้มครอง การให้การต่อสู้ในคดีความร่วมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง

ในกรณีตามวรรคก่อน ผู้รับผิดชดใช้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชดใช้เอง ตกลงจะต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าว รวมถึง จัดหา และแต่งตั้งทนายความเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการว่าความและต่อสู้ในคดีความนั้นๆ โดยที่ ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะใช้ความระมัดระวัง การตรวจสอบดูแล และเแต่งตั้งทนายความที่มีความสามารถและเหมาะสมกับคดีความในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นอย่างดี

ในกรณีที่ผู้รับผิดชดใช้จะเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีความอันเกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น และได้บอกกล่าวแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบแล้ว ผู้รับผิดชดใช้ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีนั้นซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองได้ก่อขึ้นในภายหลังอีก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องการจะจัดหาและแต่งตั้งเองในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้รับผิดชดใช้ไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีความอันเกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีความเพื่อต่อสู้ข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นอย่างวิญญูชนจะพึงจะปกป้องและสงวนสิทธิของตนเอง

ในกรณีตามวรรคก่อน ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำเป็นและสมควร

ข้อ 9 การทำประกันภัย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะจัดหา จัดทำ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการจัดทำประกันภัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าตัวแทน ค่าธรรมเนียม และอากรต่างๆ (ถ้ามี)

โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับผิดชดใช้จัดทำนั้น จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) มีประเภทและขอบเขตความคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
(ข) มีระยะเวลาความคุ้มครองที่สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
(ค) มีวงเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า ________ บาท (________)

โดย เมื่อผู้รับผิดชดใช้ได้มีการจัดทำประกันภัยในวรรคก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะจัดส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเพื่อการจัดเก็บอ้างอิง

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับผิดชดใช้มิได้จัดให้มีประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครอง โดยดุลยพินิจของผู้ได้รับความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการจัดหาและจัดทำประกันภัยดังกล่าว โดยผู้รับผิดชดใช้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการจัดทำประกันภัยที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ดำเนินการจัดหาและจัดทำดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น

ข้อ 10 5885222582282222858858852

5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 5885222 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888

5885222582282222858858852228822552282882582885852 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888

5885222582282222858858852228822552282882582885852825 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

58852 588522258228222285885885222882255228288258288 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888

ข้อ 11 ค่าใช้จ่าย

ภายใต้ขอบเขตการรับผิดชดใช้ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้รับผิดชดใช้จะรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้เป็นการล่วงหน้า

โดย ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะให้ความยินยอมแก่ค่าใช่จ่ายใดๆ ที่จำเป็นและสมควรทั้งสิ้น

เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน คู่สัญญาตกลงให้ค่าใช่จ่ายที่จำเป็นและสมควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการปัดป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก
(ข) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการโต้แย้งข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก โดยชอบด้วยกฎหมาย
(ค) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการรับผิดชดใช้ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดให้แก่บุคคลภายนอก
(ง) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการบังคับให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าใช้จ่าย"

ข้อ 12 เงินทดรองค่าใช้จ่าย

เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะจัดให้มีเงินทดรองค่าใช้จ่ายซึ่งทดรองออกไว้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นการล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะทดรองออกให้ทั้งในจำนวนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับผิดชดใช้ไม่จำต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อีกต่อไปและยังมีเงินทดรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคงเหลือ ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะคืนเงินทดรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับผิดชดใช้ภายในระยะเวลาที่สมควร

ข้อ 13 การชำระค่าเงินชดใช้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ในการชำระค่าเงินชดใช้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับผิดชดใช้จะต้องชำระให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชำระให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้นภายใน ________ (________) วันนับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวขอให้รับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จากผู้ได้รับความคุ้มครอง และ

ในการจัดทำหนังสือบอกกล่าวขอให้รับผิดชดใช้ในวรรคก่อน ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะจัดทำหนังสือบอกกล่าวขอให้รับผิดชดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุประเภท รายการ รายละเอียด และจำนวนเงินความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่จะขอให้ผู้รับผิดชดใช้รับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยละเอียด

อนึ่ง ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชำระให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 14 การเก็บรักษาความลับ

ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ รับรองการมีอยู่ หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงของตนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น

ข้อ 15 การร่วมและแยกกันรับผิดชดใช้

ในกรณีที่ปรากฏผู้รับผิดชดใช้หลายรายต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะร่วมกันรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่างลูกหนี้ร่วม

ในกรณีเช่นนี้ โดยดุลยพินิจของผู้ได้รับความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ได้รับความคุ้มครองอาจเรียกให้ผู้รับผิดชดใช้เพียงคนใดคนหนึ่งหรือผู้รับผิดชดใช้ทุกรายรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยสิ้นเชิงก็ได้

ข้อ 16 คำรับรองของคู่สัญญา

ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้ได้ให้คำรับรองไว้แก่กัน ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้อง และ/หรือรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (ถ้ามี)
(ข) ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่ผู้รับผิดชดใช้ในการดำเนินการปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้อง และ/หรือรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยและ/หรือบอกกล่าวแก่ผู้รับผิดชดใช้โดยมิชักช้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองทราบถึงข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น การเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นอันอยู่ในความครอบครองของผู้ได้รับความคุ้มครองให้แก่ผู้รับผิดชดใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 17 การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และคู่สัญญามิได้ตกลงขยายระยะเวลาการรับผิดชดใช้ความเสียหายกันต่อไป

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงนั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงนั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 18 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลำพัง ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 19 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 20 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 21 ความเป็นที่สุดของบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บังคับ

ข้อ 22 การแยกส่วนของบันทึกข้อตกลง

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 23 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

ข้อ 25 กฎหมายที่ใช้บังคับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 26 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ได้รับความคุ้มครอง
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับผิดชดใช้
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

บันทึกข้อตกลงการรับผิดชดใช้ความเสียหายฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ได้รับความคุ้มครอง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับผิดชดใช้" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้ได้ดำเนินการให้บริการระหว่างกันอันมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
โดยที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองมีความประสงค์จะได้รับความคุมครองจากความเสี่ยงภัยและความรับผิดจากความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ
โดยที่ ผู้รับผิดชดใช้มีความประสงค์รับผิดชดใช้แทนผู้ได้รับความคุ้มครองในความเสี่ยงภัยและความรับผิดจากความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการดังกล่าว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 มูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะปกป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากการกล่าวอ้างสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชย ความรับผิดใดๆ โดยบุคคลภายนอก และผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชดใช้ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น อันเกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับ การให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "มูลเหตุ"

ข้อ 2 การรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชดใช้เอง เพื่อปกป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การปัดป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
(ข) การโต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(ค) การรับผิดชดใช้ความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนั้นแทนผู้ได้รับความคุ้มครอง
(ง) การรับผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น ในกรณีที่ ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องชำระหนี้ใดๆ แก่บุคคลภายนอกนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระไปตามคำสั่งอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "การรับผิดชดใช้"

ข้อ 3 ขอบเขตการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็น

(ก) ความเสียหายที่ปรากฏอันเป็นผลโดยตรงจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน ค่าปรับ เงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ
(ข) ความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องมาจากมูลเหตุแห่งการรับผิดชดใช้ความเสียหาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการปัดป้อง โต้แย้ง เจรจาตกลง ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความในข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดนั้น ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นตามจำเป็นและสมควรในการดำเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดนั้นๆ

โดย ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดดังกล่าวในวรรคก่อน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ________ บาท (________) ตลอด ระยะเวลาการรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการจำกัดจำนวนเงินในการรับผิดชดใช้ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 4 ระยะเวลาการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ ที่ปรากฏแก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ และสิ้นสุดในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการรับผิดชดใช้"

ข้อ 5 การยกเว้นการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับผิดชดใช้ไม่จำต้องรับผิดชดใช้ในความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำการอันไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(ข) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
(ค) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยเจตนาของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครองเอง
(ง) การรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นจากผู้รับประกันภัยในฐานะผู้รับประโยชน์ หรือการรับผิดชดใช้ความเสียหายจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดเฉพาะส่วนที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยในฐานะผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองพึงมีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงบางส่วน
(จ) การกระทำการใดๆ ของผู้ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง บุคลากร และ/หรือตัวแทนของผู้ได้รับความคุ้มครอง อันเป็นการก่อภาระผูกพันต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้ล่วงหน้า หรือโดยไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้ในภายหลัง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเปิดเผยข้อมูล เจรจา ตกลง รับรอง ยอมรับ ให้สัญญาใดๆ กับบุคคลภายนอกเองเพียงลำพัง โดยไม่ได้รับความยินยอมและ/หรือการรับรองจากผู้รับผิดชดใช้

ข้อ 6 การบอกกล่าวข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิด

ในกรณีที่ปรากฏแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองถึงข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดใดๆ จากบุคคลภายนอก ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชดใช้ทราบถึงข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น โดยมิชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า ________ (________) วัน นับจากวันที่ข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการรับผิดชดใช้ความเสียหายของผู้รับผิดชดใช้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นให้แก่ผู้รับผิดชดใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 7 ดุลยพินิจการรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ในกรณีที่ ผู้รับผิดชดใช้มีหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้มีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจการรับผิดชดใช้ความเสียหาย ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะกำหนดจำนวนเงินการรับผิดชดใช้ในแต่ละกรณีโดยสอดคล้องกับและเป็นไปตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
(ข) ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจำนวนเงินการรับผิดชดใช้ในวรรคก่อนของผู้รับผิดชดใช้ คู่สัญญาตกลงกันเกี่ยวกับดุลยพินิจในการรับผิดชดใช้ความเสียหายของผู้รับผิดชดใช้ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 8 การต่อสู้ในคดีความ

เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองได้บอกกล่าวข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหาให้ผู้รับผิดชดใช้ทราบตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้ว ผู้รับผิดชดใช้ โดยดุลยพินิจของผู้รับผิดชดใช้แต่เพียงผู้เดียว อาจเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีความอันเกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้การต่อสู้ในคดีความในนามผู้ได้รับความคุ้มครอง การให้การต่อสู้ในคดีความร่วมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง

ในกรณีตามวรรคก่อน ผู้รับผิดชดใช้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชดใช้เอง ตกลงจะต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าว รวมถึง จัดหา และแต่งตั้งทนายความเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการว่าความและต่อสู้ในคดีความนั้นๆ โดยที่ ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะใช้ความระมัดระวัง การตรวจสอบดูแล และเแต่งตั้งทนายความที่มีความสามารถและเหมาะสมกับคดีความในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นอย่างดี

ในกรณีที่ผู้รับผิดชดใช้จะเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีความอันเกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น และได้บอกกล่าวแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบแล้ว ผู้รับผิดชดใช้ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีนั้นซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองได้ก่อขึ้นในภายหลังอีก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องการจะจัดหาและแต่งตั้งเองในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้รับผิดชดใช้ไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีความอันเกิดจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีความเพื่อต่อสู้ข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นอย่างวิญญูชนจะพึงจะปกป้องและสงวนสิทธิของตนเอง

ในกรณีตามวรรคก่อน ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ในกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำเป็นและสมควร

ข้อ 9 การทำประกันภัย

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะจัดหา จัดทำ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการจัดทำประกันภัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าตัวแทน ค่าธรรมเนียม และอากรต่างๆ (ถ้ามี)

โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับผิดชดใช้จัดทำนั้น จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) มีประเภทและขอบเขตความคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยที่สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
(ข) มีระยะเวลาความคุ้มครองที่สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
(ค) มีวงเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า ________ บาท (________)

โดย เมื่อผู้รับผิดชดใช้ได้มีการจัดทำประกันภัยในวรรคก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะจัดส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเพื่อการจัดเก็บอ้างอิง

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับผิดชดใช้มิได้จัดให้มีประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครอง โดยดุลยพินิจของผู้ได้รับความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการจัดหาและจัดทำประกันภัยดังกล่าว โดยผู้รับผิดชดใช้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการจัดทำประกันภัยที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้ดำเนินการจัดหาและจัดทำดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น

ข้อ 10 5885222582282222858858852

5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 5885222 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888

5885222582282222858858852228822552282882582885852 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888

5885222582282222858858852228822552282882582885852825 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

58852 588522258228222285885885222882255228288258288 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888

ข้อ 11 ค่าใช้จ่าย

ภายใต้ขอบเขตการรับผิดชดใช้ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้รับผิดชดใช้จะรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชดใช้เป็นการล่วงหน้า

โดย ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะให้ความยินยอมแก่ค่าใช่จ่ายใดๆ ที่จำเป็นและสมควรทั้งสิ้น

เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน คู่สัญญาตกลงให้ค่าใช่จ่ายที่จำเป็นและสมควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการปัดป้องผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก
(ข) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการโต้แย้งข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก โดยชอบด้วยกฎหมาย
(ค) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการรับผิดชดใช้ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดให้แก่บุคคลภายนอก
(ง) ค่าใช่จ่ายที่ต้องใช้ในการบังคับให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าใช้จ่าย"

ข้อ 12 เงินทดรองค่าใช้จ่าย

เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะจัดให้มีเงินทดรองค่าใช้จ่ายซึ่งทดรองออกไว้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นการล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะทดรองออกให้ทั้งในจำนวนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับผิดชดใช้ไม่จำต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อีกต่อไปและยังมีเงินทดรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคงเหลือ ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะคืนเงินทดรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้รับผิดชดใช้ภายในระยะเวลาที่สมควร

ข้อ 13 การชำระค่าเงินชดใช้ให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ในการชำระค่าเงินชดใช้ ค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับผิดชดใช้จะต้องชำระให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชำระให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้นภายใน ________ (________) วันนับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวขอให้รับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จากผู้ได้รับความคุ้มครอง และ

ในการจัดทำหนังสือบอกกล่าวขอให้รับผิดชดใช้ในวรรคก่อน ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะจัดทำหนังสือบอกกล่าวขอให้รับผิดชดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุประเภท รายการ รายละเอียด และจำนวนเงินความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่จะขอให้ผู้รับผิดชดใช้รับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยละเอียด

อนึ่ง ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะชำระให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 14 การเก็บรักษาความลับ

ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไว้เป็นความลับ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ รับรองการมีอยู่ หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม ตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงของตนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น

ข้อ 15 การร่วมและแยกกันรับผิดชดใช้

ในกรณีที่ปรากฏผู้รับผิดชดใช้หลายรายต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะร่วมกันรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่างลูกหนี้ร่วม

ในกรณีเช่นนี้ โดยดุลยพินิจของผู้ได้รับความคุ้มครองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ได้รับความคุ้มครองอาจเรียกให้ผู้รับผิดชดใช้เพียงคนใดคนหนึ่งหรือผู้รับผิดชดใช้ทุกรายรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยสิ้นเชิงก็ได้

ข้อ 16 คำรับรองของคู่สัญญา

ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองและผู้รับผิดชดใช้ได้ให้คำรับรองไว้แก่กัน ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับผิดชดใช้ตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้ได้รับความคุ้มครองจากข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้อง และ/หรือรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (ถ้ามี)
(ข) ผู้ได้รับความคุ้มครองตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่ผู้รับผิดชดใช้ในการดำเนินการปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้อง และ/หรือรับผิดชดใช้ความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยและ/หรือบอกกล่าวแก่ผู้รับผิดชดใช้โดยมิชักช้าภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองทราบถึงข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้น การเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและ/หรือความรับผิดที่ถูกกล่าวหานั้นอันอยู่ในความครอบครองของผู้ได้รับความคุ้มครองให้แก่ผู้รับผิดชดใช้ทั้งสิ้น

ข้อ 17 การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับผิดชดใช้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และคู่สัญญามิได้ตกลงขยายระยะเวลาการรับผิดชดใช้ความเสียหายกันต่อไป

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงนั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงนั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 18 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลำพัง ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 19 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 20 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 21 ความเป็นที่สุดของบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บังคับ

ข้อ 22 การแยกส่วนของบันทึกข้อตกลง

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 23 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

ข้อ 25 กฎหมายที่ใช้บังคับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 26 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ได้รับความคุ้มครอง
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับผิดชดใช้
________