กลับไปด้านบน

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารใด บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฉบับนี้ถูกร่างขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยเฉพาะ (เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง) ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่น (เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญา/เอกสารอื่นๆ) ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทั่วไป บนเว็บไซต์ของเรา

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ฉบับที่ ________
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างแรงงาน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "นายจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ นายจ้างและลูกจ้างได้เข้าทำ สัญญาจ้างแรงงาน ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่าง ________ และ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" และ

โดยที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับดังกล่าว อันเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้าง อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง การร้องทุกข์ของลูกจ้าง การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่ออายุสัญญา หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างใดๆ อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแก้ไขข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้ยกเลิกข้อความใน ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"________"

ข้อ 2 การเพิ่มเติมข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็น ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา

"________"

ข้อ 3 การยกเลิกข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้ยกเลิกข้อความใน ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา

ข้อ 4 5885222582282222858858852228822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 588522258228222285885885222882 5885222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888

ข้อ 5 588522258228222285885885222882255228

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888

ข้อ 6 การบังคับใช้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

คู่สัญญาตกลงกันให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นไปบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ฉบับที่ ________
แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างแรงงาน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "นายจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ นายจ้างและลูกจ้างได้เข้าทำ สัญญาจ้างแรงงาน ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่าง ________ และ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" และ

โดยที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับดังกล่าว อันเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้าง อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง การร้องทุกข์ของลูกจ้าง การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่ออายุสัญญา หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างใดๆ อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแก้ไขข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้ยกเลิกข้อความใน ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"________"

ข้อ 2 การเพิ่มเติมข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็น ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา

"________"

ข้อ 3 การยกเลิกข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้ยกเลิกข้อความใน ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา

ข้อ 4 5885222582282222858858852228822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 588522258228222285885885222882 5885222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888

ข้อ 5 588522258228222285885885222882255228

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888

ข้อ 6 การบังคับใช้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

คู่สัญญาตกลงกันให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นไปบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________