กลับไปด้านบน

พินัยกรรม

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ทำพินัยกรรม โดยระบุคำนำหน้าชื่อด้วย

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

พินัยกรรม

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ เกิดเมื่อวันที่ ________ ณ วันที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ อายุ ________ ปี อยู่ที่ ________

ขอทำคำสั่งและแสดงเจตจำนงครั้งสุดท้ายไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ผลของพินัยกรรม

ในวันทำพินัยกรรมฉบันนี้ ให้บรรดาคำสั่งและพินัยกรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้เป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด


ข้อ 2 มรดก

มรดกของข้าพเจ้า หมายความว่า

(ก) ทรัพย์สินใดๆ ของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังริมทรัพย์

(ข) สิทธิใดๆ ของข้าพเจ้า อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเรียกร้องตามสัญญา หรือสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ที่โดยสภาพและโดยกฎหมายสามารถตกทอดเป็นกองมรดกได้

(ค) หนี้ซึ่งไม่ใช่หนี้ที่โดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของข้าพเจ้าและเป็นหนี้ที่สามารถตกทอดเป็นกองมรดกได้ตามกฎมหาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าที่และความรับผิดของข้าพเจ้าตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หนี้สินต่างๆ ของข้าพเจ้า

(ง) ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้ใดๆ ไม่ว่าจะมีอยู่แล้ว ณ วันทำพินัยกรรมฉบับนี้ หรือจะได้มีขึ้นในภายภาคหน้า

ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "มรดกของข้าพเจ้า"


ข้อ 3 การจัดการศพ

ในการจัดการศพของข้าพเจ้า โดยให้จัดการไปในลักษณะทั่วไปตามประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาอันสมควรแก่ฐานานุรูปของข้าพเจ้า

โดยให้บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการศพของข้าพเจ้าให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าก่อน ส่วนที่เหลือจึงให้ตกเป็นสิทธิของผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมของข้าพเจ้า


ข้อ 4 มูลนิธิ

เมื่อพินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าพเข้ามีความประสงค์จัดสรรทรัพย์มรดกของข้าพเจ้า อันได้แก่

________

เพื่อใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิอันมีรายละเอียดดังกำหนดในพินัยกรรมฉบับนี้ของข้าพเจ้า


ข้อ 5 การจัดตั้งมูลนิธิ

การจัดตั้งมูลนิธิในข้อกำหนดพินัยกรรมก่อนหน้า โดยให้มูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการดังต่อไปนี้

________


ข้อ 6 ผู้จัดตั้งและดำเนินงานมูลนิธิ

การจัดตั้งมูลนิธิและการดำเนินการมูลนิธิ ข้าพเจ้าของแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การจัดตั้งมูลนิธิสำเร็จลุล่วง และกำกับดูแลการดำเนินงานมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุสงค์ของข้าพเจ้า

________


ข้อ 7 การจัดสรรมรดกกรณีไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิได้

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิได้ตามวัตถุประสงค์ของพินัยกรรมฉบับนี้ ให้จัดสรรทรัพย์มรดกส่วนที่ข้าพเจ้าปันไว้เกี่ยวกับมูลนิธิทั้งปวงไปในการดังต่อไปนี้

แบ่งเฉลี่ยให้กับผู้รับพินัยกรรมคนอื่นๆ ตามพินัยกรรมฉบับนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ทุกคน คนละเท่าๆ กัน


ข้อ 8 การให้ทรัพย์สินมรดก

เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายและพินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินมรดกของข้าพเจ้า ภายหลังจากดำเนินการชำระหนี้ของข้าพเจ้า และภายหลังจากดำเนินการตามเจตจำนงของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิแล้ว ให้แก่บุคคลตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ จำนวนทั้งสิ้นของทรัพย์มรดก


ข้อ 9 ผู้จัดการมรดก

เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ให้แต่งตั้ง ________ เป็นผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรมฉบับนี้ของข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้จัดการมรดก"

ในกรณีที่ ________ ไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะรับเป็นผู้จัดการมรดก ให้ ________ เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป


ข้อ 10 การจัดการมรดกโดยตัวแทนของผู้จัดการมรดก

ในการดำเนินการจัดการมรดก ผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการมรดกนั้นด้วยตัวผู้จัดการมรดกเองเท่านั้น


ข้อ 11 บำเหน็จผู้จัดการมรดก

ในการดำเนินการจัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับนี้ ให้ผู้จัดการมรดกมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________


ข้อ 12 กรณีผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายก่อนพินัยกรรมมีผลบังคับ

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมฉบับนี้คนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตายก่อนที่พินัยกรรมฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หากไม่มีข้อความอื่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในพินัยกรรมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยกมรดกของข้าพเจ้าในส่วนของผู้รับพินัยกรรมบุคคลดังกล่าวนั้นให้ตกเป็นของ ผู้รับพินัยกรรมคนอื่นๆ ตามพินัยกรรมฉบับนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยให้แบ่งเฉลี่ยตามส่วนเท่าๆ กันทุกคน


ข้อ 13 การแต่งตั้งผู้ปกครอง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าและคู่สมรสของข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ ________ เป็นผู้ปกครองของบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ปกครอง"


ข้อ 14 บำเหน็จผู้ปกครอง

ในการทำหน้าที่ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________


ข้อ 15 ผู้ปกครองทรัพย์

เมื่อขณะที่พินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากปรากฏว่าผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมฉบับนี้ของข้าพเจ้าเป็นผู้เยาว์ บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต แล้วแต่กรณี โดยพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ปกครองทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ปกครองและดูแลทรัพย์มรดกที่ตกแก่ผู้รับพินัยกรรมดังกล่าว แทนผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้รับพินัยกรรมคนดังกล่าว แล้วแต่กรณี ไปจนกว่า ผู้รับพินัยกรรมบุคคลนั้นจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต

________

ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ปกครองทรัพย์"

อนึ่ง ในการดำเนินการของผู้ปกครองทรัพย์ ผู้ปกครองทรัพย์จะต้องดำเนินการปกครองทรัพย์นั้นด้วยตนเองเท่านั้น


ข้อ 16 คู่ฉบับและการเก็บรักษา

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 1 (หนึ่ง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดย พินัยกรรมฉบับนี้ ให้ ________ เป็นผู้เก็บรักษา


ข้อ 17 5885222582282222858858

58852225822822228588588522288225522828825828858528 5885222582282222858858 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282882 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828 5885222582282222858858852228822552282882582885852825


ข้อ 18 588522258228222285

58852225822822228588588522288225522828825828858528258




เพื่อให้ความปรารถนาในการทำพินัยกรรมของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ มิได้อยู่ภายใต้การบังคับข่มขู่ หรือการขัดขืนใจแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในพินัยกรรมนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อวันที่และ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้





ลงชื่อ_______________________ผู้ทำพินัยกรรม
________



ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่บ้านเลขที่ ________ และ

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่บ้านเลขที่ ________

ขอรับรองว่า ผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าตามวันที่และ ณ สถานที่ดังระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ โดยมีเจตนาอย่างชัดแจ้งที่จะให้มีการบังคับตามข้อคำสั่งของผู้ทำพินัยกรรมโดยสมบูรณ์ครบถ้วน และข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ ณ วันที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ อีกทั้ง ผู้ทำพินัยกรรมก็มิได้อยู่ภายใต้การบังคับข่มขู่ หรือการขัดขืนใจในการทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด





ลงชื่อ_______________________พยาน
________





ลงชื่อ_______________________พยาน
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

พินัยกรรม

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ โดย

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ เกิดเมื่อวันที่ ________ ณ วันที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ อายุ ________ ปี อยู่ที่ ________

ขอทำคำสั่งและแสดงเจตจำนงครั้งสุดท้ายไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ผลของพินัยกรรม

ในวันทำพินัยกรรมฉบันนี้ ให้บรรดาคำสั่งและพินัยกรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้เป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด


ข้อ 2 มรดก

มรดกของข้าพเจ้า หมายความว่า

(ก) ทรัพย์สินใดๆ ของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังริมทรัพย์

(ข) สิทธิใดๆ ของข้าพเจ้า อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิเรียกร้องตามสัญญา หรือสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ที่โดยสภาพและโดยกฎหมายสามารถตกทอดเป็นกองมรดกได้

(ค) หนี้ซึ่งไม่ใช่หนี้ที่โดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของข้าพเจ้าและเป็นหนี้ที่สามารถตกทอดเป็นกองมรดกได้ตามกฎมหาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าที่และความรับผิดของข้าพเจ้าตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หนี้สินต่างๆ ของข้าพเจ้า

(ง) ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้ใดๆ ไม่ว่าจะมีอยู่แล้ว ณ วันทำพินัยกรรมฉบับนี้ หรือจะได้มีขึ้นในภายภาคหน้า

ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "มรดกของข้าพเจ้า"


ข้อ 3 การจัดการศพ

ในการจัดการศพของข้าพเจ้า โดยให้จัดการไปในลักษณะทั่วไปตามประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาอันสมควรแก่ฐานานุรูปของข้าพเจ้า

โดยให้บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการศพของข้าพเจ้าให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าก่อน ส่วนที่เหลือจึงให้ตกเป็นสิทธิของผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมของข้าพเจ้า


ข้อ 4 มูลนิธิ

เมื่อพินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าพเข้ามีความประสงค์จัดสรรทรัพย์มรดกของข้าพเจ้า อันได้แก่

________

เพื่อใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิอันมีรายละเอียดดังกำหนดในพินัยกรรมฉบับนี้ของข้าพเจ้า


ข้อ 5 การจัดตั้งมูลนิธิ

การจัดตั้งมูลนิธิในข้อกำหนดพินัยกรรมก่อนหน้า โดยให้มูลนิธิดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการดังต่อไปนี้

________


ข้อ 6 ผู้จัดตั้งและดำเนินงานมูลนิธิ

การจัดตั้งมูลนิธิและการดำเนินการมูลนิธิ ข้าพเจ้าของแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การจัดตั้งมูลนิธิสำเร็จลุล่วง และกำกับดูแลการดำเนินงานมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุสงค์ของข้าพเจ้า

________


ข้อ 7 การจัดสรรมรดกกรณีไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิได้

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิได้ตามวัตถุประสงค์ของพินัยกรรมฉบับนี้ ให้จัดสรรทรัพย์มรดกส่วนที่ข้าพเจ้าปันไว้เกี่ยวกับมูลนิธิทั้งปวงไปในการดังต่อไปนี้

แบ่งเฉลี่ยให้กับผู้รับพินัยกรรมคนอื่นๆ ตามพินัยกรรมฉบับนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ทุกคน คนละเท่าๆ กัน


ข้อ 8 การให้ทรัพย์สินมรดก

เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายและพินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินมรดกของข้าพเจ้า ภายหลังจากดำเนินการชำระหนี้ของข้าพเจ้า และภายหลังจากดำเนินการตามเจตจำนงของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิแล้ว ให้แก่บุคคลตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ จำนวนทั้งสิ้นของทรัพย์มรดก


ข้อ 9 ผู้จัดการมรดก

เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ให้แต่งตั้ง ________ เป็นผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรมฉบับนี้ของข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้จัดการมรดก"

ในกรณีที่ ________ ไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์จะรับเป็นผู้จัดการมรดก ให้ ________ เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป


ข้อ 10 การจัดการมรดกโดยตัวแทนของผู้จัดการมรดก

ในการดำเนินการจัดการมรดก ผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการมรดกนั้นด้วยตัวผู้จัดการมรดกเองเท่านั้น


ข้อ 11 บำเหน็จผู้จัดการมรดก

ในการดำเนินการจัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับนี้ ให้ผู้จัดการมรดกมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________


ข้อ 12 กรณีผู้รับพินัยกรรมถึงแก่ความตายก่อนพินัยกรรมมีผลบังคับ

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมฉบับนี้คนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตายก่อนที่พินัยกรรมฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หากไม่มีข้อความอื่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในพินัยกรรมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยกมรดกของข้าพเจ้าในส่วนของผู้รับพินัยกรรมบุคคลดังกล่าวนั้นให้ตกเป็นของ ผู้รับพินัยกรรมคนอื่นๆ ตามพินัยกรรมฉบับนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยให้แบ่งเฉลี่ยตามส่วนเท่าๆ กันทุกคน


ข้อ 13 การแต่งตั้งผู้ปกครอง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าและคู่สมรสของข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ ________ เป็นผู้ปกครองของบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของข้าพเจ้า ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ปกครอง"


ข้อ 14 บำเหน็จผู้ปกครอง

ในการทำหน้าที่ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

________


ข้อ 15 ผู้ปกครองทรัพย์

เมื่อขณะที่พินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากปรากฏว่าผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมฉบับนี้ของข้าพเจ้าเป็นผู้เยาว์ บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต แล้วแต่กรณี โดยพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ปกครองทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ปกครองและดูแลทรัพย์มรดกที่ตกแก่ผู้รับพินัยกรรมดังกล่าว แทนผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้รับพินัยกรรมคนดังกล่าว แล้วแต่กรณี ไปจนกว่า ผู้รับพินัยกรรมบุคคลนั้นจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต

________

ซึ่งต่อไปในพินัยกรรมฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ปกครองทรัพย์"

อนึ่ง ในการดำเนินการของผู้ปกครองทรัพย์ ผู้ปกครองทรัพย์จะต้องดำเนินการปกครองทรัพย์นั้นด้วยตนเองเท่านั้น


ข้อ 16 คู่ฉบับและการเก็บรักษา

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 1 (หนึ่ง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดย พินัยกรรมฉบับนี้ ให้ ________ เป็นผู้เก็บรักษา


ข้อ 17 5885222582282222858858

58852225822822228588588522288225522828825828858528 5885222582282222858858 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282882 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828 5885222582282222858858852228822552282882582885852825


ข้อ 18 588522258228222285

58852225822822228588588522288225522828825828858528258




เพื่อให้ความปรารถนาในการทำพินัยกรรมของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ มิได้อยู่ภายใต้การบังคับข่มขู่ หรือการขัดขืนใจแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในพินัยกรรมนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อวันที่และ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้





ลงชื่อ_______________________ผู้ทำพินัยกรรม
________



ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่บ้านเลขที่ ________ และ

ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่บ้านเลขที่ ________

ขอรับรองว่า ผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าตามวันที่และ ณ สถานที่ดังระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ โดยมีเจตนาอย่างชัดแจ้งที่จะให้มีการบังคับตามข้อคำสั่งของผู้ทำพินัยกรรมโดยสมบูรณ์ครบถ้วน และข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ ณ วันที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ อีกทั้ง ผู้ทำพินัยกรรมก็มิได้อยู่ภายใต้การบังคับข่มขู่ หรือการขัดขืนใจในการทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด





ลงชื่อ_______________________พยาน
________





ลงชื่อ_______________________พยาน
________