กลับไปด้านบน

รายงานการประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า รายงานการประชุมที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นรายงานการประชุมใด หากไม่มีการประชุมที่ต้องการ ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมอาคารชุด
ประจำปี ________
ของ
________
วันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึง ________
________

(ก) ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้

________

คณะกรรมการอาคารชุดที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้

________

(ข) องค์ประชุม

โดยที่ เจ้าของร่วมอาคารชุด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ค) คำบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยที่ การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุดดังกล่าวนี้ได้มีการบอกกล่าวเรียกประชุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ง) ผู้เรียกประชุม

โดยที่ ________ เป็นผู้เรียกให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุดขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับและ/หรือกฎหมายของอาคารชุด ดังต่อไปนี้

________

(จ) ประธานที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แก่ ________

(ฉ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ได้แก่ ________

(ช) เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมมี ดังต่อไปนี้

________

เริ่มประชุมเวลา ________

________ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด เมื่อวันที่ ________

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีของอาคารชุด โดยรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(ก) การเงิน

________

(ข) การดำเนินงานและความคืบหน้า

________

(ค) แผนงาน

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายประจำรอบปีบัญชี ________ สิ้นสุด ณ วันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงสถานะทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายของอาคารชุด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมีรายละเอียด กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 6 588522258228222285885885222882255228288258288585282582

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888 588522258228222 58852225822

(ก) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

________

(ข) การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 7 ________

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

โดยที่ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว

เลิกประชุม เวลา ________ลงชื่อ_______________________ประธานที่ประชุม
________ลงชื่อ_______________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมอาคารชุด
ประจำปี ________
ของ
________
วันที่ ________ ตั้งแต่เวลา ________ ถึง ________
________

(ก) ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้

________

คณะกรรมการอาคารชุดที่เข้าร่วมประชุมมี ดังต่อไปนี้

________

(ข) องค์ประชุม

โดยที่ เจ้าของร่วมอาคารชุด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ค) คำบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยที่ การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุดดังกล่าวนี้ได้มีการบอกกล่าวเรียกประชุมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

(ง) ผู้เรียกประชุม

โดยที่ ________ เป็นผู้เรียกให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุดขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับและ/หรือกฎหมายของอาคารชุด ดังต่อไปนี้

________

(จ) ประธานที่ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แก่ ________

(ฉ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ได้แก่ ________

(ช) เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมมี ดังต่อไปนี้

________

เริ่มประชุมเวลา ________

________ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด เมื่อวันที่ ________

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีของอาคารชุด โดยรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(ก) การเงิน

________

(ข) การดำเนินงานและความคืบหน้า

________

(ค) แผนงาน

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายประจำรอบปีบัญชี ________ สิ้นสุด ณ วันที่ ________ โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงสถานะทางการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายของอาคารชุด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ รับรอง วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมีรายละเอียด กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 6 588522258228222285885885222882255228288258288585282582

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888 588522258228222 58852225822

(ก) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

________

(ข) การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

________

มติที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและพิจารณาในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ วาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ข) ไม่เห็นด้วย ________ เสียง คิดเป็นร้อยละ ________ ของเสียงทั้งหมดที่ออกเสียงลงคะแนน
(ค) งดออกเสียง ________ เสียง

วาระที่ 7 ________

ในที่ประชุมได้จัดให้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

โดยที่ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นวาระดังกล่าวแล้ว

เลิกประชุม เวลา ________ลงชื่อ_______________________ประธานที่ประชุม
________ลงชื่อ_______________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม
________