กลับไปด้านบน

สัญญากู้ยืมเงิน

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุจุดประสงค์ของการกู้เงิน เพื่อนำไปใช้ทำอะไร (ถ้ามี)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญากู้ยืมเงิน


สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้กู้" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้กู้" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน และ
ผู้ให้กู้มีความประสงค์จะให้ผู้กู้ ยืมเงินไปใช้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ต้นเงิน

ผู้ให้กู้ตกลงให้ยืมและผู้กู้ได้ตกลงยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน ________ บาท (________) และผู้กู้ได้รับเงินที่กู้ตามสัญญานี้จากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วน ณ วันทำสัญญานี้แล้ว


ข้อ 2 ดอกเบี้ย

ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ใน อัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของต้นเงินที่ได้รับไปแล้ว โดยผู้กู้ตกลงจะชำระดอกเบี้ย ตามกำหนดชำระคืนต้นเงิน


ข้อ 3 กำหนดชำระหนี้และการชำระหนี้

ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาโดยการชำระคืนเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระหนี้"

โดย ผู้กู้ตกลงจะชำระคืนเงินต้นตามวรรคก่อนด้วย การนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร


ข้อ 4 การชำระหนี้ก่อนกำหนด

ในการชำระคืนต้นเงินที่กู้ยืมกันตามสัญญานี้ ผู้กู้อาจชำระหนี้ต้นเงินคืนก่อนกำหนดชำหนี้ได้


ข้อ 5 หน้าที่และคำรับรองของผู้กู้

ผู้กู้ให้คำรับรองว่าตลอดระยะเวลาการกู้ยืมเงินตามสัญญาฉบับนี้

(ก) ผู้กู้เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถอย่างครบถ้วนในการเข้าทำนิติกรรมการกู้ยืมเงินนี้ รวมถึงมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อสัญญาฉบับนี้จนตลอดไปสิ้นด้วย

(ข) ผู้กู้จะดำรงและดำเนินธุรกิจของผู้กู้ตามปกติของตนและปกป้องผลประโยชน์ธุรกิจของผู้กู้อย่างเต็มที่และเป็นปกติทางการค้า และจะไม่ดำเนินธุรกิจไปในทางเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสงวนสิทธิ์ต่างๆ ของกิจการ การไม่จำหน่ายสิทธิโดยไม่มีการหักลบกลบหนี้กับคู่ค้าหรือโดยไม่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทน


ข้อ 6 การผิดนัดชำระหนี้และเหตุผิดนัด

ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ไม่ว่าเหตุหนึ่งเหตุใด หรือหลายๆ เหตุรวมกัน

(ก) ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าปรับ

(ข) ผู้กู้ปฏิบัติผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องการกู้ยืมตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะมีอยู่ ณ วันทำสัญญานี้แล้วหรือไม่

(ค) คำรับรอง ข้อความ และเอกสารใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในสาระสำคัญ

(ง) ผู้กู้มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญานี้ได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ผู้กู้เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ ประนอมหนี้ หรือล้มละลาย การที่ผู้กู้จำหน่าย โอน ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจของผู้กู้ อันมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้กู้

โดย ผู้กู้ตกลงให้

(ก) หนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าปรับ ถึงกำหนดชำระในทันที โดยมิพักต้องบอกกล่าว

(ข) ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งสิ้นในทันที และ

(ค) ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้กู้ทราบ


ข้อ 7 การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญานี้ในสาระสำคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)


ข้อ 8 การแยกส่วนของข้อกำหนดสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้


ข้อ 9 การแก้ไขสัญญา

การแก้ไขสัญญานี้อาจกระทำได้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย


ข้อ 10 การใช้สิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย


ข้อ 11 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ


ข้อ 12 คำบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ


ข้อ 13 กฎหมายบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้นำคดีเสนอต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทย
สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ__________________________ผู้ให้กู้
________
ลงชื่อ__________________________ผู้กู้
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญากู้ยืมเงิน


สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้กู้" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้กู้" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน และ
ผู้ให้กู้มีความประสงค์จะให้ผู้กู้ ยืมเงินไปใช้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ต้นเงิน

ผู้ให้กู้ตกลงให้ยืมและผู้กู้ได้ตกลงยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน ________ บาท (________) และผู้กู้ได้รับเงินที่กู้ตามสัญญานี้จากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วน ณ วันทำสัญญานี้แล้ว


ข้อ 2 ดอกเบี้ย

ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ใน อัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของต้นเงินที่ได้รับไปแล้ว โดยผู้กู้ตกลงจะชำระดอกเบี้ย ตามกำหนดชำระคืนต้นเงิน


ข้อ 3 กำหนดชำระหนี้และการชำระหนี้

ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาโดยการชำระคืนเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระหนี้"

โดย ผู้กู้ตกลงจะชำระคืนเงินต้นตามวรรคก่อนด้วย การนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร


ข้อ 4 การชำระหนี้ก่อนกำหนด

ในการชำระคืนต้นเงินที่กู้ยืมกันตามสัญญานี้ ผู้กู้อาจชำระหนี้ต้นเงินคืนก่อนกำหนดชำหนี้ได้


ข้อ 5 หน้าที่และคำรับรองของผู้กู้

ผู้กู้ให้คำรับรองว่าตลอดระยะเวลาการกู้ยืมเงินตามสัญญาฉบับนี้

(ก) ผู้กู้เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถอย่างครบถ้วนในการเข้าทำนิติกรรมการกู้ยืมเงินนี้ รวมถึงมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อสัญญาฉบับนี้จนตลอดไปสิ้นด้วย

(ข) ผู้กู้จะดำรงและดำเนินธุรกิจของผู้กู้ตามปกติของตนและปกป้องผลประโยชน์ธุรกิจของผู้กู้อย่างเต็มที่และเป็นปกติทางการค้า และจะไม่ดำเนินธุรกิจไปในทางเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสงวนสิทธิ์ต่างๆ ของกิจการ การไม่จำหน่ายสิทธิโดยไม่มีการหักลบกลบหนี้กับคู่ค้าหรือโดยไม่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทน


ข้อ 6 การผิดนัดชำระหนี้และเหตุผิดนัด

ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ไม่ว่าเหตุหนึ่งเหตุใด หรือหลายๆ เหตุรวมกัน

(ก) ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าปรับ

(ข) ผู้กู้ปฏิบัติผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องการกู้ยืมตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะมีอยู่ ณ วันทำสัญญานี้แล้วหรือไม่

(ค) คำรับรอง ข้อความ และเอกสารใดๆ ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในสาระสำคัญ

(ง) ผู้กู้มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญานี้ได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ผู้กู้เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ ประนอมหนี้ หรือล้มละลาย การที่ผู้กู้จำหน่าย โอน ทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจของผู้กู้ อันมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้กู้

โดย ผู้กู้ตกลงให้

(ก) หนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าปรับ ถึงกำหนดชำระในทันที โดยมิพักต้องบอกกล่าว

(ข) ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งสิ้นในทันที และ

(ค) ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้กู้ทราบ


ข้อ 7 การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญานี้ในสาระสำคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)


ข้อ 8 การแยกส่วนของข้อกำหนดสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้


ข้อ 9 การแก้ไขสัญญา

การแก้ไขสัญญานี้อาจกระทำได้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย


ข้อ 10 การใช้สิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย


ข้อ 11 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ


ข้อ 12 คำบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ


ข้อ 13 กฎหมายบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้นำคดีเสนอต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทย
สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ__________________________ผู้ให้กู้
________
ลงชื่อ__________________________ผู้กู้
________