กลับไปด้านบน

สัญญาจ้างแรงงาน

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุชื่อและนามสกุลของลูกจ้าง โดยระบุคำนำหน้าชื่อด้วย (คู่สัญญาฝ่ยที่ตกลงรับทำงานให้นายจ้าง โดยจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "นายจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

(ก) ลูกจ้างมีความประสงค์จะทำงานให้กับกิจการของนายจ้าง

(ข) ลูกจ้างมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือ ตามใบสำคัญ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานต่างๆ ที่ได้ให้ไว้แก่นายจ้าง และ

(ค) นายจ้างมีความประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานให้แก่กิจการของนายจ้าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 การจ้างงาน

นายจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับทำงานให้กับนายจ้าง ในลักษณะ พนักงานประจำข้อ 2 ตำแหน่งงาน

นายจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับทำงานให้กับนายจ้างในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ตำแหน่งงาน"

โดยที่ นายจ้างมีสิทธิ ปรับ เปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายตำแหน่งงานให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่อาจเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของลูกจ้างข้อ 3 หน้าที่งาน

โดยในตำแหน่งงาน ลูกจ้างมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

________ และ

หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถและตำแหน่งงานของลูกจ้าง นายจ้างมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่งานของลูกจ้าง


ข้อ 4 สถานที่ทำงาน

ลูกจ้างจะทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญานี้ ในสถานที่ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่มีความจำเป็นในการทำงานตามสัญญานี้ ลูกจ้างตกลงที่จะเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน ตามที่นายจ้างจะมอบหมายและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือต่างประเทศ

ลูกจ้างยังตกลงและรับทราบว่า ในการทำงานให้กับนายจ้างตามสัญญานี้ นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของลูกจ้างไปยังสถานประกอบการอื่นของนายจ้างอันเป็นการถาวรได้ ตามที่นายจ้างเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับ ตำแหน่งงาน และหน้าที่งานของลูกจ้างข้อ 5 ระยะเวลาการจ้าง

นายจ้างตกลงจ้าง และลูกจ้างตกลงจะเริ่มทำงานและเริ่มการจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ________ ไปจนกว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลงตามข้อสัญญา การสิ้นสุดของสัญญาข้อ 6 การทดลองงาน

ในการจ้างงานตามสัญญานี้ เพื่อให้นายจ้างได้พิจารณาความเหมาะสม และการปฏิบัติงานของลูกจ้างในตำแหน่งงาน คู่สัญญาตกลงในมีระยะเวลาทดลองงานจำนวน ________ (________) วัน นับจากวันที่เริ่มระยะเวลาการจ้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาทดลองงาน"ข้อ 7 การประเมินผลการทดลองงาน

ภายในระยะเวลาทดลองงาน หากนายจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและหน้าที่งานของลูกจ้าง หรือเลิกสัญญานี้ได้โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกจ้างล่วงหน้าข้อ 8 การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ก่อนวันที่ ________ ลูกจ้างตกลงจะเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว่าลูกจ้างไม่มีลักษณะ อาการ โรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานตามสัญญานี้ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่นๆ ในสถานที่ทำงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังข้อ 9 วัน เวลาทำงาน

ลูกจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ให้นายจ้างตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

(ก) วันทำงาน สัปดาห์ละ ________ วัน

(ข) เวลาทำงานในหนึ่งสัปดาห์ สัปดาห์ละ ________ ชั่วโมงข้อ 10 วันหยุด

นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน โดยได้รับค่าจ้าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ ________ วัน

(ข) วันหยุดตามประเพณี ปีละ ________ วัน

(ค) วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ ________ วัน ในกรณีที่ลูกจ้างมีระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 1 (หนึ่ง) ปี ขึ้นไปข้อ 11 วันลา

นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างมีสิทธิลางาน โดยได้รับค่าจ้าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ลาป่วย ไม่เกินปีละ ________ วัน

(ข) ลาเพื่อทำหมัน ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง

(ค) ลาเพื่อรับราชการทหาร อันได้แก่ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ การฝึกวิชาทหาร และการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไม่เกินปีละ ________ วันข้อ 12 ค่าจ้าง

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกจ้างที่ทำงานให้ตามสัญญานี้ นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างในอัตราชั่วโมงละ ________ บาท (________) โดยนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างทุกๆ สิ้นเดือน ที่ทำงานนั้นข้อ 13 การจ่ายเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การจ่ายค่าจ้าง และเงินใดๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายตามสัญญานี้ให้แก่ลูกจ้าง ลูกจ้างตกลงให้ นายจ้างจ่ายโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________ข้อ 14 การประเมินผลการทำงาน

ภายในระยะเวลาการจ้าง คู่สัญญาตกลงให้นายจ้างมีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกๆ เดือน

ในกรณีที่นายจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ทำ นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและหน้าที่งานของลูกจ้างให้เหมาะสม แล้วแต่กรณีข้อ 15 คำรับรองของลูกจ้าง

ในการเข้าทำสัญญานี้ ลูกจ้างได้ให้คำรับรองไว้แก่นายจ้างดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่ลูกจ้างได้แจ้งหรือให้ไว้แก่นายจ้าง ไม่ว่าก่อนหรือระหว่างระยะเวลาการจ้าง หรือ ณ เวลาใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน ใบสำคัญการสำเร็จการศึกษา ใบสำคัญการทำงาน ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทั้งสิ้น

(ข) ลูกจ้างจะปฏิบัติตามหน้าที่งานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างจนสำเร็จลุล่วง ด้วยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความเอาใจใส่ และความพยายามอย่างดีที่สุด

(ค) ลูกจ้างจะทำงานด้วยความเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องตาม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย และจริยธรรม โดยใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบตามสมควรแก่กรณี

(ง) ลูกจ้างจะทำงานและปฏิบัติตนตาม ข้อบังคับการทำงาน กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่นายจ้างได้ประกาศกำหนดไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต โดยให้ถือเอกสารเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วยข้อ 16 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ คิดค้น ออกแบบ ของลูกจ้างตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นสิทธิเด็ดขาดของนายจ้างทั้งสิ้นข้อ 17 การห้ามทำงานและการค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ และภายในระยะเวลา ________ (________) เดือน นับจากระยะเวลาการจ้างงานสิ้นสุดลง ลูกจ้างตกลงจะ

(ก) ไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับกิจการของนายจ้างอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง

(ข) เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจการในข้อ (ก) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงงาน ที่ปรึกษา

(ค) ทำการใดๆ ให้นายจ้างเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมข้อ 18 การชักชวนพนักงาน

ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ และภายใน ________ (________) เดือน ภายหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ลูกจ้างตกลงว่าจะไม่ชักจูง จูงใจ หรือว่าจ้างให้พนักงาน หรือลูกจ้างของนายจ้างเข้ามาทำงานกับตนข้อ 19 การเก็บรักษาความลับ

ในการทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากนายจ้างหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างตกลงจะรักษาข้อมูลของนายจ้างหรือของบุคคลอื่นนั้นไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างก่อนล่วงหน้าข้อ 20 ทรัพย์สินของนายจ้าง

ในการทำงานตามสัญญานี้ ลูกจ้างอาจมีสิทธิใช้และครอบครองทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจ้าง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เอกสารข้อมูล โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน ลูกจ้างตกลงจะ ใช้ ดูแลรักษา เอกสาร ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งอยู่ในการครอบครองของตนดังกล่าวเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ลูกจ้างตกลงส่งมอบบรรดาเอกสารและทรัพย์สินใดของนายจ้างที่อยู่ในความครอบครองของลูกจ้างคืนแก่นายจ้างในสภาพดังเดิมข้อ 21 การสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนด 30 (สามสิบ) วัน ที่นายจ้างบอกกล่าวความประสงค์ที่จะเลิกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกจ้างทราบ

(ข) เมื่อครบกำหนด 30 (สามสิบ) วัน ที่ลูกจ้างบอกกล่าวความประสงค์ที่จะลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างทราบ

(ค) ไม่ว่าระยะเวลาใด เมื่อปรากฏว่าลูกจ้างมีลักษณะลักษณะ อาการ โรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานตามสัญญานี้ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่นๆ ในสถานที่ทำงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

(ง) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้แจ้งความประสงค์ที่จะเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ

(จ) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ฉ) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาลข้อ 22 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาต่างเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใดข้อ 23 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 24 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258ข้อ 25 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888 58852225822822228588588522288225522828 58852225822822228588588522288ข้อ 26 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585ข้อ 27 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วยข้อ 29 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยข้อ 30 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย
สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญนิติบุคคลไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ_______________________นายจ้าง

________

ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง

________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "นายจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

(ก) ลูกจ้างมีความประสงค์จะทำงานให้กับกิจการของนายจ้าง

(ข) ลูกจ้างมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือ ตามใบสำคัญ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานต่างๆ ที่ได้ให้ไว้แก่นายจ้าง และ

(ค) นายจ้างมีความประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานให้แก่กิจการของนายจ้าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 การจ้างงาน

นายจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับทำงานให้กับนายจ้าง ในลักษณะ พนักงานประจำข้อ 2 ตำแหน่งงาน

นายจ้างตกลงจ้างและลูกจ้างตกลงรับทำงานให้กับนายจ้างในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ตำแหน่งงาน"

โดยที่ นายจ้างมีสิทธิ ปรับ เปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายตำแหน่งงานให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่อาจเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของลูกจ้างข้อ 3 หน้าที่งาน

โดยในตำแหน่งงาน ลูกจ้างมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

________ และ

หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถและตำแหน่งงานของลูกจ้าง นายจ้างมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่งานของลูกจ้าง


ข้อ 4 สถานที่ทำงาน

ลูกจ้างจะทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญานี้ ในสถานที่ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่มีความจำเป็นในการทำงานตามสัญญานี้ ลูกจ้างตกลงที่จะเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน ตามที่นายจ้างจะมอบหมายและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือต่างประเทศ

ลูกจ้างยังตกลงและรับทราบว่า ในการทำงานให้กับนายจ้างตามสัญญานี้ นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของลูกจ้างไปยังสถานประกอบการอื่นของนายจ้างอันเป็นการถาวรได้ ตามที่นายจ้างเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับ ตำแหน่งงาน และหน้าที่งานของลูกจ้างข้อ 5 ระยะเวลาการจ้าง

นายจ้างตกลงจ้าง และลูกจ้างตกลงจะเริ่มทำงานและเริ่มการจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ________ ไปจนกว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลงตามข้อสัญญา การสิ้นสุดของสัญญาข้อ 6 การทดลองงาน

ในการจ้างงานตามสัญญานี้ เพื่อให้นายจ้างได้พิจารณาความเหมาะสม และการปฏิบัติงานของลูกจ้างในตำแหน่งงาน คู่สัญญาตกลงในมีระยะเวลาทดลองงานจำนวน ________ (________) วัน นับจากวันที่เริ่มระยะเวลาการจ้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาทดลองงาน"ข้อ 7 การประเมินผลการทดลองงาน

ภายในระยะเวลาทดลองงาน หากนายจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและหน้าที่งานของลูกจ้าง หรือเลิกสัญญานี้ได้โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกจ้างล่วงหน้าข้อ 8 การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ก่อนวันที่ ________ ลูกจ้างตกลงจะเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว่าลูกจ้างไม่มีลักษณะ อาการ โรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานตามสัญญานี้ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่นๆ ในสถานที่ทำงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรังข้อ 9 วัน เวลาทำงาน

ลูกจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ให้นายจ้างตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

(ก) วันทำงาน สัปดาห์ละ ________ วัน

(ข) เวลาทำงานในหนึ่งสัปดาห์ สัปดาห์ละ ________ ชั่วโมงข้อ 10 วันหยุด

นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน โดยได้รับค่าจ้าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ ________ วัน

(ข) วันหยุดตามประเพณี ปีละ ________ วัน

(ค) วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ ________ วัน ในกรณีที่ลูกจ้างมีระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 1 (หนึ่ง) ปี ขึ้นไปข้อ 11 วันลา

นายจ้างตกลงให้ลูกจ้างมีสิทธิลางาน โดยได้รับค่าจ้าง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ลาป่วย ไม่เกินปีละ ________ วัน

(ข) ลาเพื่อทำหมัน ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง

(ค) ลาเพื่อรับราชการทหาร อันได้แก่ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ การฝึกวิชาทหาร และการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไม่เกินปีละ ________ วันข้อ 12 ค่าจ้าง

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกจ้างที่ทำงานให้ตามสัญญานี้ นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างในอัตราชั่วโมงละ ________ บาท (________) โดยนายจ้างตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างทุกๆ สิ้นเดือน ที่ทำงานนั้นข้อ 13 การจ่ายเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การจ่ายค่าจ้าง และเงินใดๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายตามสัญญานี้ให้แก่ลูกจ้าง ลูกจ้างตกลงให้ นายจ้างจ่ายโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________ข้อ 14 การประเมินผลการทำงาน

ภายในระยะเวลาการจ้าง คู่สัญญาตกลงให้นายจ้างมีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเป็นประจำทุกๆ เดือน

ในกรณีที่นายจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ทำ นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและหน้าที่งานของลูกจ้างให้เหมาะสม แล้วแต่กรณีข้อ 15 คำรับรองของลูกจ้าง

ในการเข้าทำสัญญานี้ ลูกจ้างได้ให้คำรับรองไว้แก่นายจ้างดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่ลูกจ้างได้แจ้งหรือให้ไว้แก่นายจ้าง ไม่ว่าก่อนหรือระหว่างระยะเวลาการจ้าง หรือ ณ เวลาใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน ใบสำคัญการสำเร็จการศึกษา ใบสำคัญการทำงาน ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทั้งสิ้น

(ข) ลูกจ้างจะปฏิบัติตามหน้าที่งานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างจนสำเร็จลุล่วง ด้วยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ความเอาใจใส่ และความพยายามอย่างดีที่สุด

(ค) ลูกจ้างจะทำงานด้วยความเอาใจใส่ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องตาม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย และจริยธรรม โดยใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบตามสมควรแก่กรณี

(ง) ลูกจ้างจะทำงานและปฏิบัติตนตาม ข้อบังคับการทำงาน กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่นายจ้างได้ประกาศกำหนดไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต โดยให้ถือเอกสารเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วยข้อ 16 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ คิดค้น ออกแบบ ของลูกจ้างตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นสิทธิเด็ดขาดของนายจ้างทั้งสิ้นข้อ 17 การห้ามทำงานและการค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ และภายในระยะเวลา ________ (________) เดือน นับจากระยะเวลาการจ้างงานสิ้นสุดลง ลูกจ้างตกลงจะ

(ก) ไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับกิจการของนายจ้างอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง

(ข) เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจการในข้อ (ก) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงงาน ที่ปรึกษา

(ค) ทำการใดๆ ให้นายจ้างเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมข้อ 18 การชักชวนพนักงาน

ตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ และภายใน ________ (________) เดือน ภายหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ลูกจ้างตกลงว่าจะไม่ชักจูง จูงใจ หรือว่าจ้างให้พนักงาน หรือลูกจ้างของนายจ้างเข้ามาทำงานกับตนข้อ 19 การเก็บรักษาความลับ

ในการทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากนายจ้างหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างตกลงจะรักษาข้อมูลของนายจ้างหรือของบุคคลอื่นนั้นไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างก่อนล่วงหน้าข้อ 20 ทรัพย์สินของนายจ้าง

ในการทำงานตามสัญญานี้ ลูกจ้างอาจมีสิทธิใช้และครอบครองทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจ้าง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เอกสารข้อมูล โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงาน ลูกจ้างตกลงจะ ใช้ ดูแลรักษา เอกสาร ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งอยู่ในการครอบครองของตนดังกล่าวเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ลูกจ้างตกลงส่งมอบบรรดาเอกสารและทรัพย์สินใดของนายจ้างที่อยู่ในความครอบครองของลูกจ้างคืนแก่นายจ้างในสภาพดังเดิมข้อ 21 การสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนด 30 (สามสิบ) วัน ที่นายจ้างบอกกล่าวความประสงค์ที่จะเลิกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกจ้างทราบ

(ข) เมื่อครบกำหนด 30 (สามสิบ) วัน ที่ลูกจ้างบอกกล่าวความประสงค์ที่จะลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างทราบ

(ค) ไม่ว่าระยะเวลาใด เมื่อปรากฏว่าลูกจ้างมีลักษณะลักษณะ อาการ โรคร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานตามสัญญานี้ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่นๆ ในสถานที่ทำงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

(ง) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้แจ้งความประสงค์ที่จะเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ

(จ) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ฉ) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาลข้อ 22 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาต่างเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใดข้อ 23 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 24 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258ข้อ 25 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888 58852225822822228588588522288225522828 58852225822822228588588522288ข้อ 26 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585ข้อ 27 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วยข้อ 29 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยข้อ 30 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย
สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญนิติบุคคลไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ_______________________นายจ้าง

________

ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง

________