กลับไปด้านบน

สัญญาซื้อขายยานพาหนะ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกประเภทยานพาหนะที่ซื้อขาย หากยานพาหนะที่ซื้อขายไม่อยู่ในตัวเลือก ให้เลือก "ยานพาหนะอื่น"

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาซื้อขายรถยนต์นั่ง

สัญญาซื้อขายรถยนต์นั่งฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ขายมีความประสงค์จะขายรถยนต์นั่ง และผู้ซื้อมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ ________ รุ่น ________ สี ________ ปี พ.ศ. ที่ผลิต ________ ทะเบียนเลขที่ ________ เลขตัวถังที่ ________ เลขเครื่องยนต์ที่ ________ ขนาดเครื่องยนต์ ________ มิลลิลิตร ขนาด ________ แรงม้า โดยมีระยะทางการใช้งานรวมตลอดอายุการใช้งาน (เลขไมล์) ________ กิโลเมตร จำนวน ________ ที่นั่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ทรัพย์สินที่ซื้อขาย"


ข้อ 2 ราคาและการชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายทรัพย์สินที่ซื้อขาย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดย ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีใดทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ขาย ในราคาที่ระบุไว้ในวรรคก่อน โดยจะ ชำระเต็มจำนวนภายใน วันที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย

อนึ่ง ผู้ซื้อตกลงจะชำระเงินในวรรคก่อนให้แก่ผู้ขายโดย เงินสด


ข้อ 3 การส่งมอบ การตรวจรับ และการรับมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย พร้อมให้ผู้ซื้อตรวจรับ ณ ________ ภายในวันที่ ________

ในการส่งมอบ ผู้ซื้อจะตรวจรับทรัพย์สินที่ซื้อขาย หากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะลงนามรับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายไว้เป็นหลักฐานโดยให้ถือวันที่ลงนามรับมอบดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญานี้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่รับทรัพย์สินนั้น ในกรณีเช่นนี้ โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยมิชักช้าเพื่อผู้ขายนำทรัพย์สินที่ซื้อขายมาส่งมอบให้ถูกต้องตามสัญญา


ข้อ 4 คำรับรองและการรับประกันของผู้ขาย

(ก) ผู้ขายรับรองว่า ผู้ขายมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการขายทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้อย่างถูกต้อง

(ข) ผู้ขายรับรองว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ในทรัพย์สินที่ซื้อขายมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ทั้งสิ้น

(ค) ผู้ขายรับประกัน ดังต่อไปนี้

ตลอดระยะเวลา ________ เดือน นับจากวันที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย ผู้ขายรับประกันว่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ทุกชิ้น สามารถใช้งานได้เป็นปกติและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อขาย หากไม่เป็นไปตามคำรับประกันนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายตกลงจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นไปตามคำรับประกันนี้ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น

(ง) ผู้ขายให้คำรับรอง ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุถึงขนาดที่มีผลกระทบกับตัวถังเลย

ทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้ไม่เคยถูกอุทกภัยเลย

ตลอดระยะเวลาการครอบครองของผู้ขาย ผู้ขายได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจเชคระยะตามคู่มือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และของเหลวต่างๆ

ระยะทางการใช้งานรวมตลอดอายุการใช้งาน (เลขไมล์) ของทรัพย์สินที่ซื้อขายนี้ ไม่เคยถูกการปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ 5 การโอนกรรมสิทธิ์ และความเสี่ยงภัย

คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว

โดยคู่สัญญาตกลงให้ความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินที่ซื้อขายตกแก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้ และทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อแล้ว


ข้อ 6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

คู่สัญญาตกลงให้ ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั่ง กับนายทะเบียนให้สอดคล้องกับสัญญานี้ ทั้งสิ้นจนเสร็จการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้ซื้อซึ่งใช้ประกอบคำขอที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของผู้ขายสำเร็จลุล่วง

โดยค่าธรรมเนียมราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าเดินทางต่างๆ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น


ข้อ 7 การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญานี้ในสาระสำคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)


ข้อ 8 58852225822822228588588522

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 5885222582 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888 588522258228222285885885222882255228288258288585


ข้อ 9 5885222582282

58852225822822228588588522288225522828825828858528258 58852225822822228588588522288225522828825


ข้อ 10 กฎหมายบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดกรณีพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้นำคดีเสนอต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_____________________ผู้ขาย
________
ลงชื่อ_____________________ผู้ซื้อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาซื้อขายรถยนต์นั่ง

สัญญาซื้อขายรถยนต์นั่งฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ขายมีความประสงค์จะขายรถยนต์นั่ง และผู้ซื้อมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์นั่งดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ ________ รุ่น ________ สี ________ ปี พ.ศ. ที่ผลิต ________ ทะเบียนเลขที่ ________ เลขตัวถังที่ ________ เลขเครื่องยนต์ที่ ________ ขนาดเครื่องยนต์ ________ มิลลิลิตร ขนาด ________ แรงม้า โดยมีระยะทางการใช้งานรวมตลอดอายุการใช้งาน (เลขไมล์) ________ กิโลเมตร จำนวน ________ ที่นั่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ทรัพย์สินที่ซื้อขาย"


ข้อ 2 ราคาและการชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายทรัพย์สินที่ซื้อขาย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดย ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีใดทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ขาย ในราคาที่ระบุไว้ในวรรคก่อน โดยจะ ชำระเต็มจำนวนภายใน วันที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย

อนึ่ง ผู้ซื้อตกลงจะชำระเงินในวรรคก่อนให้แก่ผู้ขายโดย เงินสด


ข้อ 3 การส่งมอบ การตรวจรับ และการรับมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย พร้อมให้ผู้ซื้อตรวจรับ ณ ________ ภายในวันที่ ________

ในการส่งมอบ ผู้ซื้อจะตรวจรับทรัพย์สินที่ซื้อขาย หากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะลงนามรับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายไว้เป็นหลักฐานโดยให้ถือวันที่ลงนามรับมอบดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญานี้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่รับทรัพย์สินนั้น ในกรณีเช่นนี้ โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยมิชักช้าเพื่อผู้ขายนำทรัพย์สินที่ซื้อขายมาส่งมอบให้ถูกต้องตามสัญญา


ข้อ 4 คำรับรองและการรับประกันของผู้ขาย

(ก) ผู้ขายรับรองว่า ผู้ขายมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการขายทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้อย่างถูกต้อง

(ข) ผู้ขายรับรองว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ในทรัพย์สินที่ซื้อขายมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ทั้งสิ้น

(ค) ผู้ขายรับประกัน ดังต่อไปนี้

ตลอดระยะเวลา ________ เดือน นับจากวันที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย ผู้ขายรับประกันว่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ทุกชิ้น สามารถใช้งานได้เป็นปกติและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะของทรัพย์สินที่ซื้อขาย หากไม่เป็นไปตามคำรับประกันนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายตกลงจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นไปตามคำรับประกันนี้ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น

(ง) ผู้ขายให้คำรับรอง ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุถึงขนาดที่มีผลกระทบกับตัวถังเลย

ทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้ไม่เคยถูกอุทกภัยเลย

ตลอดระยะเวลาการครอบครองของผู้ขาย ผู้ขายได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจเชคระยะตามคู่มือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และของเหลวต่างๆ

ระยะทางการใช้งานรวมตลอดอายุการใช้งาน (เลขไมล์) ของทรัพย์สินที่ซื้อขายนี้ ไม่เคยถูกการปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ 5 การโอนกรรมสิทธิ์ และความเสี่ยงภัย

คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว

โดยคู่สัญญาตกลงให้ความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินที่ซื้อขายตกแก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายตามสัญญานี้ และทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อแล้ว


ข้อ 6 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

คู่สัญญาตกลงให้ ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั่ง กับนายทะเบียนให้สอดคล้องกับสัญญานี้ ทั้งสิ้นจนเสร็จการ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้ซื้อซึ่งใช้ประกอบคำขอที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของผู้ขายสำเร็จลุล่วง

โดยค่าธรรมเนียมราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าเดินทางต่างๆ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น


ข้อ 7 การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญานี้ในสาระสำคัญ คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)


ข้อ 8 58852225822822228588588522

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 5885222582 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888 588522258228222285885885222882255228288258288585


ข้อ 9 5885222582282

58852225822822228588588522288225522828825828858528258 58852225822822228588588522288225522828825


ข้อ 10 กฎหมายบังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากเกิดกรณีพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้นำคดีเสนอต่อศาลยุติธรรมในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_____________________ผู้ขาย
________
ลงชื่อ_____________________ผู้ซื้อ
________