กลับไปด้านบน

สัญญาซื้อขายสินค้า

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ เลขที่อ้างอิงสัญญาซื้อขายสินค้าฉบับนี้ (ถ้ามี)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาซื้อขายสินค้า

สัญญาซื้อขายสินค้าฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ขายมีความประสงค์จะขายสินค้าดังที่จะระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ
โดยที่ ผู้ซื้อมีความประสงค์จะซื้อสินค้าดังกล่าว ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 สินค้าที่ซื้อขาย

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้า อันได้แก่

________ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

________

ตามปรากฏในเอกสาร________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สินค้า"


ข้อ 2 ปริมาณการสั่งซื้อ

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าที่ซื้อขาย ในจำนวนและปริมาณตลอดทั้งสิ้นตามสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

________ จำนวน ________ ________


ข้อ 3 ราคาค่าสินค้า

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ในราคารวมทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดยมีรายละเอียดราคาค่าสินค้า ดังต่อไปนี้

________ จำนวน ________ ________ ราคา________ละ ________ บาท

ตามปรากฏในเอกสาร________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ราคาค่าสินค้า"


ข้อ 4 ค่าภาษีและอากร

โดยที่ราคาค่าสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นราคาที่รวมไว้ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ข้อ 5 การชำระราคาสินค้า

ผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาค่าสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ขาย เต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________

อนึ่ง การชำระราคาค่าสินค้าและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อตกลงจะชำระให้แก่ผู้ขายโดยวิธีการ อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________


ข้อ 6 การส่งมอบสินค้า

ผู้ขายตกลงจะส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งสิ้นภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดส่งมอบ"


ข้อ 7 สถานที่ส่งมอบสินค้า

ผู้ขายตกลงจะส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

________

ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าขนส่ง ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหีบห่อ และสิ่งป้องกันต่างๆ ในการขนส่งสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สถานที่ส่งมอบ"


ข้อ 8 การตรวจรับและการรับมอบสินค้า

ภายใต้กำหนดส่งมอบสินค้าและสถานที่ส่งมอบสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ เมื่อผู้ขายและ/หรือตัวแทนของผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อตกลงจะตรวจรับสินค้าที่ส่งมอบดังกล่าว หากสินค้าที่ส่งมอบดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนทุกประการแล้ว ผู้ซื้อจะลงนามรับมอบสินค้าที่ซื้อขายไว้เป็นหลักฐานโดยให้ถือวันที่ลงนามรับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าที่ซื้อขายซึ่งส่งมอบนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่สินค้าที่ส่งมอบไม่สอดคล้องและ/หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ไม่รับสินค้าที่ส่งมอบนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยมิชักช้าเพื่อผู้ขายนำสินค้าที่ซื้อขายมาส่งมอบให้ถูกต้องตามสัญญาต่อไป และในกรณีที่ความไม่สอดคล้องและ/หรือความไม่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้นั้น เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาฉบับนี้ โดยดุลพินิจของผู้ซื้อ ผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยทันที


ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบสินค้า

ภายใต้ข้อกำหนดการเลิกสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ อันเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบ โดยผู้ขายจะแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบในทันทีนับแต่วันที่ผู้ขายทราบหรือควรจะได้ทราบถึงเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวนั้น เพื่อผู้ซื้อพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบสินค้าใหม่ ทั้งนี้ โดยดุลพินิจของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามวรรคก่อนหน้า ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิในการที่จะขอเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบสินค้าตามข้อสัญญาฉบับนี้


ข้อ 10 การโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขายยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาค่าสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว


ข้อ 11 ความเสี่ยงภัยในสินค้า

คู่สัญญาตกลงให้ความเสี่ยงภัยในสินค้าที่ซื้อขายตกแก่ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบการครอบครองสินค้าที่ซื้อขายนั้นให้อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อแล้ว ไม่ว่าผู้ซื้อจะได้ตรวจรับและ/หรือรับมอบสินค้านั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม


ข้อ 12 คำรับรองของผู้ขาย

ในการซื้อขายสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ขายได้ให้คำรับรองแก่ผู้ซื้อ ดังต่อไปนี้

(ก) สินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้ขายมีสิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของสิทธิในสินค้าและ/หรือผู้ผลิตสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้

(ค) ผู้ขายได้รับอนุญาตให้ขาย จำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข้อ 13 การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า

ตลอดระยะเวลา ________ (________) เดือน นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบสินค้าที่ซื้อขาย ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลารับประกันสินค้า" ผู้ขายรับประกันว่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ทุกชิ้นของสินค้าที่ซื้อขาย สามารถใช้งานได้เป็นปกติและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ซื้อขาย หากไม่เป็นไปตามคำรับประกันนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายตกลงจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สินค้าที่ซื้อขายเป็นไปตามคำรับประกันนี้ และเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น


ข้อ 14 การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ขายตกลงชดใช้ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นใดเนื่องมาจากสินค้าที่ซื้อขายนี้ หรือจากการกล่าวอ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อขายนี้


ข้อ 15 การรับผิดชดใช้ของผู้ขาย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใดในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายแต่ผู้เดียว ในกรณีที่ ผู้ซื้อจำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการกล่าวอ้างดังกล่าว ผู้ขายตกลงเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่ผู้ซื้อทั้งสิ้น อนึ่ง ผู้ซื้อตกลงจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า


ข้อ 16 การเลิกสัญญา

สัญญาซื้อขายสินค้าฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิกได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ


ข้อ 17 เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

(ก) เอกสาร________
(ข) เอกสาร________

ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ขัดกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาตกลงให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้บังคับเป็นสำคัญ และ

ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยกันเอง ผู้ขายตกลงจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว


ข้อ 18 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด


ข้อ 19 58852225822

5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852228822552 5885222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888


ข้อ 20 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258


ข้อ 21 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888 58852225822822228588588522288225522828 58852225822822228588588522288


ข้อ 22 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585


ข้อ 23 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ


ข้อ 24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย


ข้อ 25 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย


ข้อ 26 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย


สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ


ลงชื่อ_______________________ผู้ขาย
________

ลงชื่อ_______________________ผู้ซื้อ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาซื้อขายสินค้า

สัญญาซื้อขายสินค้าฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ขายมีความประสงค์จะขายสินค้าดังที่จะระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ
โดยที่ ผู้ซื้อมีความประสงค์จะซื้อสินค้าดังกล่าว ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 สินค้าที่ซื้อขาย

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้า อันได้แก่

________ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

________

ตามปรากฏในเอกสาร________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สินค้า"


ข้อ 2 ปริมาณการสั่งซื้อ

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าที่ซื้อขาย ในจำนวนและปริมาณตลอดทั้งสิ้นตามสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

________ จำนวน ________ ________


ข้อ 3 ราคาค่าสินค้า

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ในราคารวมทั้งสิ้น ________ บาท (________) โดยมีรายละเอียดราคาค่าสินค้า ดังต่อไปนี้

________ จำนวน ________ ________ ราคา________ละ ________ บาท

ตามปรากฏในเอกสาร________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ราคาค่าสินค้า"


ข้อ 4 ค่าภาษีและอากร

โดยที่ราคาค่าสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นราคาที่รวมไว้ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ข้อ 5 การชำระราคาสินค้า

ผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาค่าสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ขาย เต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________

อนึ่ง การชำระราคาค่าสินค้าและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อตกลงจะชำระให้แก่ผู้ขายโดยวิธีการ อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________


ข้อ 6 การส่งมอบสินค้า

ผู้ขายตกลงจะส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งสิ้นภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดส่งมอบ"


ข้อ 7 สถานที่ส่งมอบสินค้า

ผู้ขายตกลงจะส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

________

ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าขนส่ง ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหีบห่อ และสิ่งป้องกันต่างๆ ในการขนส่งสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สถานที่ส่งมอบ"


ข้อ 8 การตรวจรับและการรับมอบสินค้า

ภายใต้กำหนดส่งมอบสินค้าและสถานที่ส่งมอบสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ เมื่อผู้ขายและ/หรือตัวแทนของผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อตกลงจะตรวจรับสินค้าที่ส่งมอบดังกล่าว หากสินค้าที่ส่งมอบดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนทุกประการแล้ว ผู้ซื้อจะลงนามรับมอบสินค้าที่ซื้อขายไว้เป็นหลักฐานโดยให้ถือวันที่ลงนามรับมอบสินค้าดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าที่ซื้อขายซึ่งส่งมอบนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่สินค้าที่ส่งมอบไม่สอดคล้องและ/หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ไม่รับสินค้าที่ส่งมอบนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบโดยมิชักช้าเพื่อผู้ขายนำสินค้าที่ซื้อขายมาส่งมอบให้ถูกต้องตามสัญญาต่อไป และในกรณีที่ความไม่สอดคล้องและ/หรือความไม่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้นั้น เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาฉบับนี้ โดยดุลพินิจของผู้ซื้อ ผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยทันที


ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบสินค้า

ภายใต้ข้อกำหนดการเลิกสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ อันเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบ โดยผู้ขายจะแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบในทันทีนับแต่วันที่ผู้ขายทราบหรือควรจะได้ทราบถึงเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวนั้น เพื่อผู้ซื้อพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบสินค้าใหม่ ทั้งนี้ โดยดุลพินิจของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามวรรคก่อนหน้า ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิในการที่จะขอเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งมอบสินค้าตามข้อสัญญาฉบับนี้


ข้อ 10 การโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า

คู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขายยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระราคาค่าสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว


ข้อ 11 ความเสี่ยงภัยในสินค้า

คู่สัญญาตกลงให้ความเสี่ยงภัยในสินค้าที่ซื้อขายตกแก่ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบการครอบครองสินค้าที่ซื้อขายนั้นให้อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อแล้ว ไม่ว่าผู้ซื้อจะได้ตรวจรับและ/หรือรับมอบสินค้านั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม


ข้อ 12 คำรับรองของผู้ขาย

ในการซื้อขายสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ขายได้ให้คำรับรองแก่ผู้ซื้อ ดังต่อไปนี้

(ก) สินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้ขายมีสิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของสิทธิในสินค้าและ/หรือผู้ผลิตสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้

(ค) ผู้ขายได้รับอนุญาตให้ขาย จำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข้อ 13 การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า

ตลอดระยะเวลา ________ (________) เดือน นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบสินค้าที่ซื้อขาย ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลารับประกันสินค้า" ผู้ขายรับประกันว่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ทุกชิ้นของสินค้าที่ซื้อขาย สามารถใช้งานได้เป็นปกติและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ซื้อขาย หากไม่เป็นไปตามคำรับประกันนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายตกลงจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สินค้าที่ซื้อขายเป็นไปตามคำรับประกันนี้ และเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ ต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น


ข้อ 14 การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ขายตกลงชดใช้ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินและความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นใดเนื่องมาจากสินค้าที่ซื้อขายนี้ หรือจากการกล่าวอ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อขายนี้


ข้อ 15 การรับผิดชดใช้ของผู้ขาย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใดในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายแต่ผู้เดียว ในกรณีที่ ผู้ซื้อจำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการกล่าวอ้างดังกล่าว ผู้ขายตกลงเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่ผู้ซื้อทั้งสิ้น อนึ่ง ผู้ซื้อตกลงจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า


ข้อ 16 การเลิกสัญญา

สัญญาซื้อขายสินค้าฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิกได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ


ข้อ 17 เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

(ก) เอกสาร________
(ข) เอกสาร________

ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ขัดกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาตกลงให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้บังคับเป็นสำคัญ และ

ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยกันเอง ผู้ขายตกลงจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว


ข้อ 18 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด


ข้อ 19 58852225822

5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852228822552 5885222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888


ข้อ 20 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258


ข้อ 21 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888 58852225822822228588588522288225522828 58852225822822228588588522288


ข้อ 22 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585


ข้อ 23 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ


ข้อ 24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย


ข้อ 25 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย


ข้อ 26 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย


สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ


ลงชื่อ_______________________ผู้ขาย
________

ลงชื่อ_______________________ผู้ซื้อ
________