กลับไปด้านบน

สัญญาบริการ

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุและอธิบาย รายการ และรายละเอียดบริการที่ผู้ให้บริการต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการตามสัญญานี้ โดยละเอียด

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาบริการ

สัญญาบริการฉบับนี้ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับบริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ ________
โดยที่ ผู้รับบริการได้ตกลงจะรับบริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการ และ
โดยที่ ผู้ให้บริการได้ตกลงจะจัดหาบริการดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1 ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงจะให้บริการ โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริการ"ข้อ 2 เครื่องมือ อุปกรณ์
วัสดุ วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ผู้ให้บริการจะให้บริการด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ให้บริการจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นข้อ 3 ค่าบริการ

ผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชำระเต็มจำนวนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

ซึ่งค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วข้อ 4 ระยะเวลาและการชำระค่าบริการ

ผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ชำระภายในวันที่ ________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการ"

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ค่าบริการ และเงินใดๆ ที่ผู้รับบริการต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับบริการจะชำระให้แก่ผู้ให้บริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

________ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของผู้ให้บริการอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตลอดระยะเวลาสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ 6 ระยะเวลาการให้บริการ

ผู้รับบริการตกลงว่าจ้างผู้ให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ ไปจนถึงวันที่ ________ข้อ 7 สถานที่ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะให้บริการที่ ________ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ข้อ 8 คำรับรองและการรับประกันของผู้ให้บริการ

(ก) ผู้ให้บริการรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจและความสามารถอย่างครบถ้วนในการเข้าทำสัญญาให้บริการนี้ รวมถึงมีความสามารถในการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการด้วย

(ข) ผู้ให้บริการรับประกันว่า ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลากร ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้นข้อ 9 การส่งมอบบริการ

ผู้ให้บริการตกลงจะส่งมอบบริการตามขอบเขต คุณภาพและมาตรฐาน และตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งสิ้นอย่างครบถ้วนภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดส่งมอบ"ข้อ 10 การรับมอบบริการ

หากบริการที่ผู้ให้บริการส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้รับบริการจะรับมอบบริการนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ ความบกพร่องในบริการนั้นไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบ หรือผู้ให้บริการได้ปิดบังความบกพร่องนั้นเสีย

ในกรณีที่บริการที่ผู้ให้บริการส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติ มาตรฐานได้ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะไม่รับมอบบริการนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้บริการต้องแก้ไขบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยทันที ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองทั้งสิ้นข้อ 11 การจ้างงานช่วง

ผู้ให้บริการตกลงและทราบดีว่าตัวผู้ให้บริการโดยความรู้ ความสามารถ เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาฉบับนี้ ดังนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการจะไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ไปจ้างช่วงแก่บุคคลอื่นอีกต่อหนึ่งข้อ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี) ให้ตกเป็นสิทธิของผู้รับบริการทั้งสิ้น

ยกเว้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เป็นความรู้และความเชี่ยวชาญเดิม หรือความลับทางการค้าของผู้ให้บริการที่มีอยู่ก่อนการทำงานที่จ้างตามสัญญาฉบับนี้ ให้ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการข้อ 13 การรักษาความลับ

ในการให้บริการ ผู้ให้บริการอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากผู้รับบริการหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะรักษาข้อมูลของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานของผู้ให้บริการและผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามข้อตกลงในการรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการก่อนล่วงหน้าข้อ 14 การค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายใน ________ (________) เดือนนับจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึง กับกิจการของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือทำให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่าข้อ 15 การชักชวนพนักงาน

คู่สัญญาต่างตกลงว่าจะไม่ชักจูง จูงใจ หรือว่าจ้างให้พนักงาน หรือลูกจ้างของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาทำงานกับตนตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ และภายใน ________ (________) เดือน ภายหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงข้อ 16 ความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ผู้รับบริการอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือด้วยความประมาท ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ข้อ 17 การรับผิดชดใช้

ในกรณีที่มีบุคคลภายนอก กล่าวอ้างสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับบริการ อันเกิดจากและเกี่ยวกับการที่ผู้ให้บริการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้องผู้รับบริการจากข้อเรียกร้องนั้นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ในกรณีที่ ผู้รับบริการต้องชำระค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ แก่บุคคลนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระตามคำสั่งอื่นใด โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ให้บริการตกลงจะรับผิดชดใช้เงินนั้นให้แก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้รับบริการในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้ให้บริการอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถ้ามี)ข้อ 18 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ และคู่สัญญาไม่ตกลงจะขยายระยะเวลาการให้บริการกันต่อไป

(ข) ผู้รับบริการได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบถึงความประสงที่จะเลิกสัญญาก่อนกำหนด

อนึ่ง ให้การบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดของผู้รับบริการเป็นการใช้สิทธิของผู้รับบริการตามสัญญา โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา

(ค) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดข้อสัญญานี้ ข้อหนึ่งข้อใดในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้น ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ได้อีกต่อไปข้อ 19 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างเข้าใจดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของการให้บริการเป็นสำคัญ โดยที่ผู้รับบริการไม่มีอำนาจบังคับบัญชาเด็ดขาดเหนือผู้ให้บริการ โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้รับบริการตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใดข้อ 20 อากรแสตมป์

ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้ให้บริการ นี้ด้วยข้อ 21
การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 22 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วยข้อ 23 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับข้อ 24 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้ข้อ 25 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญข้อ 26 5885222582282222858

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588ข้อ 27 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852ข้อ 28 5885222582282222

5885222582282222 5885222582282 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ_______________________ผู้ให้บริการ
________
ลงชื่อ_______________________ผู้รับบริการ
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาบริการ

สัญญาบริการฉบับนี้ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับบริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ ________
โดยที่ ผู้รับบริการได้ตกลงจะรับบริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการ และ
โดยที่ ผู้ให้บริการได้ตกลงจะจัดหาบริการดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1 ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงจะให้บริการ โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริการ"ข้อ 2 เครื่องมือ อุปกรณ์
วัสดุ วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ผู้ให้บริการจะให้บริการด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ให้บริการจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นข้อ 3 ค่าบริการ

ผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชำระเต็มจำนวนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)

ซึ่งค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วข้อ 4 ระยะเวลาและการชำระค่าบริการ

ผู้รับบริการตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ชำระภายในวันที่ ________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการ"

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ค่าบริการ และเงินใดๆ ที่ผู้รับบริการต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับบริการจะชำระให้แก่ผู้ให้บริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

________ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของผู้ให้บริการอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตลอดระยะเวลาสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ 6 ระยะเวลาการให้บริการ

ผู้รับบริการตกลงว่าจ้างผู้ให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ________ ไปจนถึงวันที่ ________ข้อ 7 สถานที่ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะให้บริการที่ ________ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ข้อ 8 คำรับรองและการรับประกันของผู้ให้บริการ

(ก) ผู้ให้บริการรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจและความสามารถอย่างครบถ้วนในการเข้าทำสัญญาให้บริการนี้ รวมถึงมีความสามารถในการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการด้วย

(ข) ผู้ให้บริการรับประกันว่า ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลากร ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้นข้อ 9 การส่งมอบบริการ

ผู้ให้บริการตกลงจะส่งมอบบริการตามขอบเขต คุณภาพและมาตรฐาน และตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งสิ้นอย่างครบถ้วนภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดส่งมอบ"ข้อ 10 การรับมอบบริการ

หากบริการที่ผู้ให้บริการส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้รับบริการจะรับมอบบริการนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ ความบกพร่องในบริการนั้นไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบ หรือผู้ให้บริการได้ปิดบังความบกพร่องนั้นเสีย

ในกรณีที่บริการที่ผู้ให้บริการส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติ มาตรฐานได้ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้รับบริการมีสิทธิที่จะไม่รับมอบบริการนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้บริการต้องแก้ไขบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยทันที ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองทั้งสิ้นข้อ 11 การจ้างงานช่วง

ผู้ให้บริการตกลงและทราบดีว่าตัวผู้ให้บริการโดยความรู้ ความสามารถ เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาฉบับนี้ ดังนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการจะไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ไปจ้างช่วงแก่บุคคลอื่นอีกต่อหนึ่งข้อ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี) ให้ตกเป็นสิทธิของผู้รับบริการทั้งสิ้น

ยกเว้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เป็นความรู้และความเชี่ยวชาญเดิม หรือความลับทางการค้าของผู้ให้บริการที่มีอยู่ก่อนการทำงานที่จ้างตามสัญญาฉบับนี้ ให้ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการข้อ 13 การรักษาความลับ

ในการให้บริการ ผู้ให้บริการอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากผู้รับบริการหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะรักษาข้อมูลของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่า ณ เวลาใด และไม่ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานของผู้ให้บริการและผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามข้อตกลงในการรักษาความลับนี้ด้วย เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการก่อนล่วงหน้าข้อ 14 การค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และภายใน ________ (________) เดือนนับจากวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึง กับกิจการของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือทำให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่าข้อ 15 การชักชวนพนักงาน

คู่สัญญาต่างตกลงว่าจะไม่ชักจูง จูงใจ หรือว่าจ้างให้พนักงาน หรือลูกจ้างของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาทำงานกับตนตลอดระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ และภายใน ________ (________) เดือน ภายหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงข้อ 16 ความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ผู้รับบริการอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือด้วยความประมาท ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ข้อ 17 การรับผิดชดใช้

ในกรณีที่มีบุคคลภายนอก กล่าวอ้างสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับบริการ อันเกิดจากและเกี่ยวกับการที่ผู้ให้บริการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้องผู้รับบริการจากข้อเรียกร้องนั้นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ในกรณีที่ ผู้รับบริการต้องชำระค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ แก่บุคคลนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระตามคำสั่งอื่นใด โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ให้บริการตกลงจะรับผิดชดใช้เงินนั้นให้แก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้รับบริการในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้ให้บริการอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถ้ามี)ข้อ 18 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ และคู่สัญญาไม่ตกลงจะขยายระยะเวลาการให้บริการกันต่อไป

(ข) ผู้รับบริการได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบถึงความประสงที่จะเลิกสัญญาก่อนกำหนด

อนึ่ง ให้การบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดของผู้รับบริการเป็นการใช้สิทธิของผู้รับบริการตามสัญญา โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา

(ค) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดข้อสัญญานี้ ข้อหนึ่งข้อใดในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้น ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ได้อีกต่อไปข้อ 19 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างเข้าใจดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของการให้บริการเป็นสำคัญ โดยที่ผู้รับบริการไม่มีอำนาจบังคับบัญชาเด็ดขาดเหนือผู้ให้บริการ โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้รับบริการตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใดข้อ 20 อากรแสตมป์

ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้ให้บริการ นี้ด้วยข้อ 21
การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 22 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วยข้อ 23 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับข้อ 24 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้ข้อ 25 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญข้อ 26 5885222582282222858

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588ข้อ 27 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852ข้อ 28 5885222582282222

5885222582282222 5885222582282 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ_______________________ผู้ให้บริการ
________
ลงชื่อ_______________________ผู้รับบริการ
________