กลับไปด้านบน

สัญญาบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ เลขที่อ้างอิงสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Catering Service)

สัญญาบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจัดงานตามสัญญาฉบับนี้ โดยจัดให้มีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
โดยที่ ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นอย่างดี
โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างให้ผู้รับจ้างจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ
โดยที่ ผู้รับจ้างตกลงรับจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ผู้รับจ้างตกลงจะรับจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) จัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม ประกอบ และจัดให้สำหรับรับประทานไว้ซึ่งอาหาร ณ สถานที่ วัน และเวลาจัดงานในปริมาณที่เพียงพอตามจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนโต๊ะ
(ข) จัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม และจัดให้สำหรับดื่มไว้ซึ่งเครื่องดื่ม ณ สถานที่ วัน และเวลาจัดงานในปริมาณที่เพียงพอตามจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนโต๊ะ
(ค) จัดให้มีซึ่งภาชนะ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงต่อสำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
(ง) จัดให้มีซึ่งโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามจำนวนผู้ร่วมงาน
(จ) เก็บล้าง และทำความสะอาดพื้นที่และสาธารณูปโภคที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้ผู้รับจ้างใช้ในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยดังเดิม

ข้อ 2 การจัดงาน

ผู้รับจ้างตกลงจะรับจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังต่อไปนี้

(ก) งานเลี้ยงสังสรรค์
(ข) สถานที่จัดงาน ________
(ค) วันที่จัดงาน ________
(ง) เวลาจัดงาน ________
(จ) จำนวนผู้ร่วมงาน ________ (________) คน
(ฉ) จำนวนโต๊ะ ________ (________) โต๊ะ

ข้อ 3 รายการอาหาร

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม ประกอบ และจัดให้สำหรับรับประทานไว้ซึ่งอาหาร โดยมีรายละเอียดรายการอาหาร ดังต่อไปนี้

________

ด้วยความพยายามจัดหาของผู้ประกอบธุรกิจประกอบอาหาร ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับจัดเตรียมอาหารตามรายการอาหารในวรรคก่อนได้ ผู้รับจ้างตกลงจะใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนที่มีลักษณะและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า ในการจัดเตรียมอาหารตามรายการอาหาร

ข้อ 4 รายการเครื่องดื่ม

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม และจัดให้สำหรับดื่มไว้ซึ่งเครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดรายการเครื่องดื่ม ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 บุคลากร

ในการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงและให้คำรับรองแก่ผู้ว่าจ้างว่าจะใช้บุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดี และเหมาะสม โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บุคลากรดังกล่าวเองทั้งสิ้น

ข้อ 6 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์

ในการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะใช้วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้รับจ้างตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 7 บริการเพิ่มเติม

ผู้รับจ้างยังตกลงจะจัดไว้ให้ซึ่งบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 8 มัดจำ

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำไว้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "มัดจำ"

โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเงินมัดจำในวรรคก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ได้ทั้งจำนวน

ข้อ 9 อัตราค่าบริการ

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ"

ข้อ 10 กำหนดชำระค่าบริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง หลังจากที่ได้หักเงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างได้วางไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง ณ วันทำที่สัญญาฉบับนี้ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการ"

ข้อ 11 การชำระค่าบริการ

ในการชำระค่าบริการและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้รับจ้าง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 12 ค่าภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) อากรแสตมป์

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้รับจ้าง นี้ด้วย

ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 14 การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ของผู้รับจ้างอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาวัตถุดิบที่ผันผวน อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน โดยที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถานที่จัดงาน วันที่จัดงาน เวลาจัดงาน และจำนวนผู้ร่วมงาน รายการอาหารและ/หรือรายการเครื่องดื่ม ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ________ (________) วันก่อนวันที่จัดงาน

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานภายในระยะเวลาที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาในวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างตกลงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานเฉพาะหน้า ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อต้นทุนในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้รับจ้างอาจเรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 (วัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16 การยกเลิกการจัดงาน

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดงาน โดยที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงและรับทราบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดงาน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 17 พื้นที่และสาธารณูปโภค

ผู้ว่าจ้างตกลงและทราบดีว่าในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้พื้นที่และสาธารณูปโภคในการจัดเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างตกลงจะจัดเตรียมพื้นที่และสาธารณูปโภคไว้ให้ผู้รับจ้าง ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 18 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าตนจะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต ประกอบ และปรุงแต่งอาหารตามสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยอาหาร

อนึ่ง ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าจะไม่จัดหาวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่
(ข) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
(ค) อาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค

ข้อ 19 588522258228222285885

588522258228222285885885222882255228288 58852225822822228588588522288225522828825 58852225822

(________) 588522258228222285885885222882255228288258288 58852225 588522258228222285885885222882255228288258288
(________) 58852225822822228588588522 588522258228222285885885222882255228288258 5885222 588522258228222285885885222882255228288258
(________) 5885222582 58852225822822228588588 588522258 5885222582 588522 5885222582282222858858852228822552282882582885852825
(________) 588522258228222285885885 5885222582 58852225822822228588588522288225522828825828858

ข้อ 20 5885222582282222858

588522258228222285885885222882255228288258288 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828 5885222582282222858858852228822 5885222582282222858 5885222 588522 588522258228222 5885222582282222858858852228822552282882582 588522 5 588522 588522258228222285885885222882255228288258288585 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888 5885222 588522258228222285885885222882 58852225822

588 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888 5885
588 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888

ข้อ 21 การรับผิดชอบความเสียหาย

ผู้รับจ้างตกลงจะชดใช้ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 22 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อผู้รับจ้างได้ให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกประการแล้ว

(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ อันไม่สามารถจัดงานตามสถานที่ เวลา และวันที่กำหนดตามสัญญาฉบับนี้ได้

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 23 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 24 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 25 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 26 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 27 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 28 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 30 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 31 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ว่าจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับจ้าง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Catering Service)

สัญญาบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจัดงานตามสัญญาฉบับนี้ โดยจัดให้มีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
โดยที่ ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นอย่างดี
โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างให้ผู้รับจ้างจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ
โดยที่ ผู้รับจ้างตกลงรับจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ผู้รับจ้างตกลงจะรับจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีขอบเขตและรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) จัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม ประกอบ และจัดให้สำหรับรับประทานไว้ซึ่งอาหาร ณ สถานที่ วัน และเวลาจัดงานในปริมาณที่เพียงพอตามจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนโต๊ะ
(ข) จัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม และจัดให้สำหรับดื่มไว้ซึ่งเครื่องดื่ม ณ สถานที่ วัน และเวลาจัดงานในปริมาณที่เพียงพอตามจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนโต๊ะ
(ค) จัดให้มีซึ่งภาชนะ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงต่อสำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
(ง) จัดให้มีซึ่งโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามจำนวนผู้ร่วมงาน
(จ) เก็บล้าง และทำความสะอาดพื้นที่และสาธารณูปโภคที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้ผู้รับจ้างใช้ในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยดังเดิม

ข้อ 2 การจัดงาน

ผู้รับจ้างตกลงจะรับจัดการงานบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังต่อไปนี้

(ก) งานเลี้ยงสังสรรค์
(ข) สถานที่จัดงาน ________
(ค) วันที่จัดงาน ________
(ง) เวลาจัดงาน ________
(จ) จำนวนผู้ร่วมงาน ________ (________) คน
(ฉ) จำนวนโต๊ะ ________ (________) โต๊ะ

ข้อ 3 รายการอาหาร

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม ประกอบ และจัดให้สำหรับรับประทานไว้ซึ่งอาหาร โดยมีรายละเอียดรายการอาหาร ดังต่อไปนี้

________

ด้วยความพยายามจัดหาของผู้ประกอบธุรกิจประกอบอาหาร ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับจัดเตรียมอาหารตามรายการอาหารในวรรคก่อนได้ ผู้รับจ้างตกลงจะใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนที่มีลักษณะและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า ในการจัดเตรียมอาหารตามรายการอาหาร

ข้อ 4 รายการเครื่องดื่ม

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาวัตถุดิบ จัดเตรียม และจัดให้สำหรับดื่มไว้ซึ่งเครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดรายการเครื่องดื่ม ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 บุคลากร

ในการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงและให้คำรับรองแก่ผู้ว่าจ้างว่าจะใช้บุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดี และเหมาะสม โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้บุคลากรดังกล่าวเองทั้งสิ้น

ข้อ 6 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์

ในการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะใช้วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้รับจ้างตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 7 บริการเพิ่มเติม

ผู้รับจ้างยังตกลงจะจัดไว้ให้ซึ่งบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 8 มัดจำ

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำไว้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "มัดจำ"

โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเงินมัดจำในวรรคก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ได้ทั้งจำนวน

ข้อ 9 อัตราค่าบริการ

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ"

ข้อ 10 กำหนดชำระค่าบริการ

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง หลังจากที่ได้หักเงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างได้วางไว้ให้แก่ผู้รับจ้าง ณ วันทำที่สัญญาฉบับนี้ ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการ"

ข้อ 11 การชำระค่าบริการ

ในการชำระค่าบริการและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้รับจ้าง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 12 ค่าภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) อากรแสตมป์

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้รับจ้าง นี้ด้วย

ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 14 การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ของผู้รับจ้างอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาวัตถุดิบที่ผันผวน อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน โดยที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถานที่จัดงาน วันที่จัดงาน เวลาจัดงาน และจำนวนผู้ร่วมงาน รายการอาหารและ/หรือรายการเครื่องดื่ม ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ________ (________) วันก่อนวันที่จัดงาน

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานภายในระยะเวลาที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาในวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างตกลงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานเฉพาะหน้า ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานดังกล่าวมีผลกระทบต่อต้นทุนในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้รับจ้างอาจเรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 (วัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงานจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16 การยกเลิกการจัดงาน

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดงาน โดยที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงและรับทราบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดงาน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 17 พื้นที่และสาธารณูปโภค

ผู้ว่าจ้างตกลงและทราบดีว่าในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้พื้นที่และสาธารณูปโภคในการจัดเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างตกลงจะจัดเตรียมพื้นที่และสาธารณูปโภคไว้ให้ผู้รับจ้าง ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 18 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าตนจะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต ประกอบ และปรุงแต่งอาหารตามสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยอาหาร

อนึ่ง ผู้รับจ้างตกลงและรับรองว่าจะไม่จัดหาวัตถุดิบ และประกอบอาหารที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่
(ข) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
(ค) อาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค

ข้อ 19 588522258228222285885

588522258228222285885885222882255228288 58852225822822228588588522288225522828825 58852225822

(________) 588522258228222285885885222882255228288258288 58852225 588522258228222285885885222882255228288258288
(________) 58852225822822228588588522 588522258228222285885885222882255228288258 5885222 588522258228222285885885222882255228288258
(________) 5885222582 58852225822822228588588 588522258 5885222582 588522 5885222582282222858858852228822552282882582885852825
(________) 588522258228222285885885 5885222582 58852225822822228588588522288225522828825828858

ข้อ 20 5885222582282222858

588522258228222285885885222882255228288258288 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828 5885222582282222858858852228822 5885222582282222858 5885222 588522 588522258228222 5885222582282222858858852228822552282882582 588522 5 588522 588522258228222285885885222882255228288258288585 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888 5885222 588522258228222285885885222882 58852225822

588 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888 5885
588 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888

ข้อ 21 การรับผิดชอบความเสียหาย

ผู้รับจ้างตกลงจะชดใช้ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการให้บริการของผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 22 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อผู้รับจ้างได้ให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามสัญญาฉบับนี้สำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกประการแล้ว

(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ อันไม่สามารถจัดงานตามสถานที่ เวลา และวันที่กำหนดตามสัญญาฉบับนี้ได้

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 23 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 24 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 25 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 26 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 27 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 28 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 30 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 31 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ว่าจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับจ้าง
________