กลับไปด้านบน

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า คู่สัญญาตกลงว่าจ้างขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้กันอย่างไร

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ขนส่ง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ขนส่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับขนส่งของเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ
โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้ขนส่งให้ดำเนินการขนส่งสินค้าตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ และ
โดยที่ ผู้ขนส่งตกลงจะรับดำเนินการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สินค้าที่ขนส่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้ขนส่งตกลงรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดสินค้าที่ขนส่ง ดังต่อไปนี้

________

โดยสินค้าและ/หรือสิ่งของที่ขนส่งดังกล่าวมีมูลค่าราคา ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สินค้า"

ข้อ 2 หีบห่อ ภาชนะ และสิ่งป้องกัน

คู่สัญญาตกลงกันให้ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา จัดเตรียม และดำเนินการบรรจุหีบห่อ ภาชนะ และสิ่งป้องกันต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นๆ ในการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 3 วิธีการขนส่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้ขนส่งตกลงรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยวิธีการขนส่งทางถนน

ข้อ 4 มาตรฐานการขนส่ง

ในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะดำเนินการตามมาตรฐาน พิธีการ และ/หรือจารีตทางการค้าอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าแต่ละชนิดและประเภทนั้นๆ ตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึง แต่ไม่กำกัดเพียงข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่งตกลงจะจัดทำและลงลายมือชื่อผู้ขนส่งในใบตราส่งซึ่งแสดงรายการครบถ้วนและถูกต้องตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
(ข) เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งไปถึงสถานที่รับสินค้าแล้ว ผู้ขนส่งตกลงจะบอกกล่าวแก่ผู้รับสินค้าให้ทราบในทันที
(ค) ในกรณีที่ไม่พบผู้รับสินค้า หรือผู้รับสินค้าปฏิเสธไม่ยอมรับมอบสินค้า ผู้ขนส่งตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ขนส่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 การรับขนสินค้า

ในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะเข้ารับขนสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ส่ง ________สถานที่ ________ ภายในวันที่ ________ เวลา ________

เมื่อรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่งตกลงจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบตราส่ง ปริมาณ จำนวน และน้ำหนัก สภาพภายนอกแห่งสินค้าและหีบห่อที่บรรจุสินค้านั้น

ในกรณีที่ผู้ขนส่งละเลยไม่บันทึกรายการดังต่อไปนี้ไว้ในใบตราส่ง ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้รับมอบสินค้านั้นจากผู้ส่งสินค้าครบถ้วนและสภาพสมบูรณ์

(ก) ข้อแตกต่างที่ตรวจพบ ในกรณีที่ผู้ขนส่งพบว่าสินค้าที่รับมอบแตกต่างจากรายการที่ระบุไว้ในใบตราส่ง หรือ
(ข) ข้อสงวนและเหตุที่ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องลงในใบตราส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าได้

ข้อ 6 การส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะนำส่งสินค้าให้แก่ผู้รับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้รับ ________สถานที่ ________ ภายในวันที่ ________ เวลา ________

ข้อ 7 การทำประกันภัยในสินค้า

ผู้ขนส่งตกลงจะจัดทำ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการจัดทำประกันภัยในสินค้าที่ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าตัวแทน ค่าธรรมเนียม และอากรต่างๆ (ถ้ามี) โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำนั้น จะต้องมีวงเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า ________ บาท (________) และจะต้องมีเงื่อนไขความคุ้มครองไม่น้อยไปกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

โดย เมื่อผู้ขนส่งได้มีการจัดทำประกันภัยในวรรคก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขนส่งตกลงจะจัดส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการจัดเก็บอ้างอิง

ข้อ 8 มัดจำ

ในวันทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำไว้ให้แก่ผู้ขนส่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "มัดจำ"

โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเงินมัดจำในวรรคก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าบริการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้ขนส่งริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ทั้งสิ้นทั้งจำนวน

ข้อ 9 ค่าบริการขนส่งสินค้า

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการขนส่งให้แก่ผู้ขนส่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการขนส่งสินค้า"

ข้อ 10 กำหนดชำระค่าบริการขนส่งสินค้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการขนส่งสินค้าหลังจากที่ได้หักเงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างได้วางเอาไว้ ณ วันทำสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ขนส่ง ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการขนส่งสินค้า"

ข้อ 11 การชำระค่าบริการขนส่ง

ในการชำระเงินค่าบริการขนส่งสินค้าและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้ขนส่ง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 12 ภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้เป็นค่าบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

(ข) อากรแสตมป์

ผู้ขนส่งตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์ใดๆ อันเกิดขึ้นจากการรับขนส่งสินค้าตามทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อากรแสตมป์เพื่อใบรับของ

ข้อ 13 ค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้า

หนี้ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าบริการขนส่งสินค้า หากผู้ว่าจ้างไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้าให้แก่ผู้ขนส่งในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าปรับตามข้อสัญญานี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่เป็นการตัดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องนั้นที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่างหากอีกส่วนหนึ่ง (ถ้ามี)

ข้อ 14 การขนส่งช่วง

ในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงและทราบดีว่าตัวผู้ขนส่งโดยความรู้ ความสามารถ เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ขนส่งตกลงจะไม่เอาสินค้าที่ขนส่งทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาฉบับนี้ไปว่าจ้างขนส่งช่วงและ/หรือมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการขนส่งอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างอาจกำหนดในการให้ความยินยอมนั้น (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ให้ยินยอมเช่นว่า ผู้ขนส่งยังคงต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ขนส่งช่วงไปนั้นเสมือนหนึ่งผู้ขนส่งเป็นผู้ดำเนินการเองทุกประการ

ข้อ 15 ความรับผิดของผู้ขนส่ง

ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า ความเสียหาย และ/หรือความสูญหายของสินค้าที่ขนส่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการขนส่งของผู้ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินงานของผู้ขนส่ง ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง รวมถึง ผู้ขนส่งช่วง ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีนำส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ขนส่งนำส่งสินค้าให้แก่ผู้รับสินค้าไม่ถูกต้อง โดยไม่สอดคล้องและ/หรือไม่ตรงตามรายการ ลักษณะ และ/หรือตามจำนวนที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้าที่ขนส่งไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ผู้รับสินค้าย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับมอบสินค้าที่นำส่งไม่ถูกต้องนั้น และผู้ขนส่งตกลงจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปโดยมิชักช้า รวมถึง ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายกรณีนำส่งสินค้าไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

(ข) กรณีส่งมอบสินค้าล่าช้า

ในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่ผู้รับสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายกรณีส่งมอบสินค้าล่าช้าให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

(ค) กรณีสินค้าเสียหายและ/หรือสูญหาย

ในกรณีที่ผู้ขนส่งนำส่งสินค้าที่ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับสินค้าในสภาพที่เสียหายไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือผู้ขนส่งไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับสินค้าได้เนื่องจากสินค้าสูญหาย ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายกรณีสินค้าเสียหายและ/หรือสูญหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

ผู้ขนส่งย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายในวรรคก่อน ในกรณีที่ความเสียหายอันเกิดจากความล่าช้า ความเสียหาย และ/หรือความสูญหายของสินค้าที่ขนส่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) เหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสงครามหรือการสู้รบของกองกำลังติดอาวุธ สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย หรือการก่อการวุ่นวายในบ้านเมือง การใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ การนัดหยุดงาน การปิดงาน
(ข) สภาพของสินค้าที่ขนส่งนั้น
(ค) ความผิดของผู้ส่งสินค้าและ/หรือผู้รับสินค้า

อนึ่ง ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า เกิดความเสียหายและ/หรือความสูญหายแก่สินค้าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ขนส่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าบริการขนส่งนั้น ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้รับค่าบริการขนส่งไปไว้ก่อนแล้ว ผู้ขนส่งตกลงจะส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 16 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ค) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 17 58852225822822228588588

5885222582282222858858852228822552282882582 588522258228222285885 5885222582282222858858852228822552282882582885 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825

ข้อ 18 58852225822

58852225822822228588588522288225522828825828858 5885222582282222858858852228822552 5885222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 19 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258

ข้อ 20 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 21 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 22 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 23 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 24 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 25 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ว่าจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ผู้ขนส่ง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ขนส่ง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ขนส่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับขนส่งของเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติ
โดยที่ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้ขนส่งให้ดำเนินการขนส่งสินค้าตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ และ
โดยที่ ผู้ขนส่งตกลงจะรับดำเนินการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สินค้าที่ขนส่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้ขนส่งตกลงรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดสินค้าที่ขนส่ง ดังต่อไปนี้

________

โดยสินค้าและ/หรือสิ่งของที่ขนส่งดังกล่าวมีมูลค่าราคา ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สินค้า"

ข้อ 2 หีบห่อ ภาชนะ และสิ่งป้องกัน

คู่สัญญาตกลงกันให้ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหา จัดเตรียม และดำเนินการบรรจุหีบห่อ ภาชนะ และสิ่งป้องกันต่างๆ ที่เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นๆ ในการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 3 วิธีการขนส่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้ขนส่งตกลงรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยวิธีการขนส่งทางถนน

ข้อ 4 มาตรฐานการขนส่ง

ในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะดำเนินการตามมาตรฐาน พิธีการ และ/หรือจารีตทางการค้าอันเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าแต่ละชนิดและประเภทนั้นๆ ตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึง แต่ไม่กำกัดเพียงข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่งตกลงจะจัดทำและลงลายมือชื่อผู้ขนส่งในใบตราส่งซึ่งแสดงรายการครบถ้วนและถูกต้องตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
(ข) เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งไปถึงสถานที่รับสินค้าแล้ว ผู้ขนส่งตกลงจะบอกกล่าวแก่ผู้รับสินค้าให้ทราบในทันที
(ค) ในกรณีที่ไม่พบผู้รับสินค้า หรือผู้รับสินค้าปฏิเสธไม่ยอมรับมอบสินค้า ผู้ขนส่งตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ขนส่งตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 การรับขนสินค้า

ในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะเข้ารับขนสินค้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ส่ง ________สถานที่ ________ ภายในวันที่ ________ เวลา ________

เมื่อรับมอบสินค้าจากผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่งตกลงจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบตราส่ง ปริมาณ จำนวน และน้ำหนัก สภาพภายนอกแห่งสินค้าและหีบห่อที่บรรจุสินค้านั้น

ในกรณีที่ผู้ขนส่งละเลยไม่บันทึกรายการดังต่อไปนี้ไว้ในใบตราส่ง ให้ถือว่าผู้ขนส่งได้รับมอบสินค้านั้นจากผู้ส่งสินค้าครบถ้วนและสภาพสมบูรณ์

(ก) ข้อแตกต่างที่ตรวจพบ ในกรณีที่ผู้ขนส่งพบว่าสินค้าที่รับมอบแตกต่างจากรายการที่ระบุไว้ในใบตราส่ง หรือ
(ข) ข้อสงวนและเหตุที่ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องลงในใบตราส่ง ในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าได้

ข้อ 6 การส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะนำส่งสินค้าให้แก่ผู้รับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้รับ ________สถานที่ ________ ภายในวันที่ ________ เวลา ________

ข้อ 7 การทำประกันภัยในสินค้า

ผู้ขนส่งตกลงจะจัดทำ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการจัดทำประกันภัยในสินค้าที่ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าตัวแทน ค่าธรรมเนียม และอากรต่างๆ (ถ้ามี) โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำนั้น จะต้องมีวงเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า ________ บาท (________) และจะต้องมีเงื่อนไขความคุ้มครองไม่น้อยไปกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

โดย เมื่อผู้ขนส่งได้มีการจัดทำประกันภัยในวรรคก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขนส่งตกลงจะจัดส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อการจัดเก็บอ้างอิง

ข้อ 8 มัดจำ

ในวันทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำไว้ให้แก่ผู้ขนส่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "มัดจำ"

โดยคู่สัญญาตกลงให้ถือเงินมัดจำในวรรคก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าบริการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้ขนส่งริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ทั้งสิ้นทั้งจำนวน

ข้อ 9 ค่าบริการขนส่งสินค้า

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการขนส่งให้แก่ผู้ขนส่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการขนส่งสินค้า"

ข้อ 10 กำหนดชำระค่าบริการขนส่งสินค้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าบริการขนส่งสินค้าหลังจากที่ได้หักเงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างได้วางเอาไว้ ณ วันทำสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ขนส่ง ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการขนส่งสินค้า"

ข้อ 11 การชำระค่าบริการขนส่ง

ในการชำระเงินค่าบริการขนส่งสินค้าและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้ขนส่ง โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 12 ภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการขนส่งสินค้าตามสัญญาฉบับนี้เป็นค่าบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

(ข) อากรแสตมป์

ผู้ขนส่งตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์ใดๆ อันเกิดขึ้นจากการรับขนส่งสินค้าตามทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อากรแสตมป์เพื่อใบรับของ

ข้อ 13 ค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้า

หนี้ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าบริการขนส่งสินค้า หากผู้ว่าจ้างไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้าให้แก่ผู้ขนส่งในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าปรับตามข้อสัญญานี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่เป็นการตัดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายที่เรียกร้องนั้นที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่างหากอีกส่วนหนึ่ง (ถ้ามี)

ข้อ 14 การขนส่งช่วง

ในการขนส่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงและทราบดีว่าตัวผู้ขนส่งโดยความรู้ ความสามารถ เป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ขนส่งตกลงจะไม่เอาสินค้าที่ขนส่งทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาฉบับนี้ไปว่าจ้างขนส่งช่วงและ/หรือมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการขนส่งอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างอาจกำหนดในการให้ความยินยอมนั้น (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ให้ยินยอมเช่นว่า ผู้ขนส่งยังคงต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ขนส่งช่วงไปนั้นเสมือนหนึ่งผู้ขนส่งเป็นผู้ดำเนินการเองทุกประการ

ข้อ 15 ความรับผิดของผู้ขนส่ง

ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า ความเสียหาย และ/หรือความสูญหายของสินค้าที่ขนส่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการขนส่งของผู้ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินงานของผู้ขนส่ง ลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของผู้ขนส่ง รวมถึง ผู้ขนส่งช่วง ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีนำส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ขนส่งนำส่งสินค้าให้แก่ผู้รับสินค้าไม่ถูกต้อง โดยไม่สอดคล้องและ/หรือไม่ตรงตามรายการ ลักษณะ และ/หรือตามจำนวนที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้าที่ขนส่งไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ผู้รับสินค้าย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับมอบสินค้าที่นำส่งไม่ถูกต้องนั้น และผู้ขนส่งตกลงจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปโดยมิชักช้า รวมถึง ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายกรณีนำส่งสินค้าไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

(ข) กรณีส่งมอบสินค้าล่าช้า

ในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่ผู้รับสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายกรณีส่งมอบสินค้าล่าช้าให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

(ค) กรณีสินค้าเสียหายและ/หรือสูญหาย

ในกรณีที่ผู้ขนส่งนำส่งสินค้าที่ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับสินค้าในสภาพที่เสียหายไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือผู้ขนส่งไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ขนส่งตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้รับสินค้าได้เนื่องจากสินค้าสูญหาย ผู้ขนส่งตกลงจะชดใช้ความเสียหายกรณีสินค้าเสียหายและ/หรือสูญหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้

________

ผู้ขนส่งย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายในวรรคก่อน ในกรณีที่ความเสียหายอันเกิดจากความล่าช้า ความเสียหาย และ/หรือความสูญหายของสินค้าที่ขนส่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) เหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสงครามหรือการสู้รบของกองกำลังติดอาวุธ สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย หรือการก่อการวุ่นวายในบ้านเมือง การใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ การนัดหยุดงาน การปิดงาน
(ข) สภาพของสินค้าที่ขนส่งนั้น
(ค) ความผิดของผู้ส่งสินค้าและ/หรือผู้รับสินค้า

อนึ่ง ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า เกิดความเสียหายและ/หรือความสูญหายแก่สินค้าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ขนส่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าบริการขนส่งนั้น ในกรณีที่ผู้ขนส่งได้รับค่าบริการขนส่งไปไว้ก่อนแล้ว ผู้ขนส่งตกลงจะส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 16 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ค) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 17 58852225822822228588588

5885222582282222858858852228822552282882582 588522258228222285885 5885222582282222858858852228822552282882582885 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825

ข้อ 18 58852225822

58852225822822228588588522288225522828825828858 5885222582282222858858852228822552 5885222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 19 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258

ข้อ 20 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 21 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 22 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 23 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 24 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 25 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ว่าจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ผู้ขนส่ง
________