กลับไปด้านบน

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทของงานหรือข้อมูลที่ผู้อนุญาต อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาติใช้สิทธิ หากไม่มีประเภทของงานหรือข้อมูลที่อนุญาตในตัวเลือก ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้อนุญาต" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ได้รับอนุญาต" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

(ก) ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิในสิทธิบัตร ดังปรากฏในสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้อนุญาตมีความประสงค์จะให้ผู้ได้รับอนุญาตได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าว และ

(ค) โดยที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ มีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1 ขอบเขตการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงในสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งสิทธิใน สิทธิบัตร ซึ่งมีรายการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สิทธิที่อนุญาต"ข้อ 2 การให้ใช้สิทธิ

ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใด้ใช้สิทธิที่อนุญาตในการ ดังต่อไปนี้

การผลิต และจำหน่ายเท่านั้น

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "การใช้สิทธิที่อนุญาต"ข้อ 3 ลักษณะการให้ใช้สิทธิ

โดยการให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใด้ใช้สิทธิที่อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ภายในอาณาเขตตามสัญญานี้ข้อ 4 ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ

โดยการให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใด้ใช้สิทธิที่อนุญาตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ________ และจะสิ้นสุดลงในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ"ข้อ 5 อาณาเขต

ในการใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้ให้และผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะใช้สิทธิภายในอาณาเขตดังต่อไปนี้ เท่านั้น

________

โดยที่ผู้ได้รับอนุญาตตกลงและรับรองว่าจะไม่ใช้สิทธินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ข้อ 6 ค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ (Licensing Fee)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้อนุญาตในการใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะชำระค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิให้แก่ผู้อนุญาต เป็นจำนวนเงิน ________ บาท (________) เต็มจำนวน ภายในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ข้อ 7 ค่าสิทธิ (Royalty Fee)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้อนุญาตในการให้ใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ตลอดระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะชำระค่าสิทธิเป็นรายเดือน ให้ผู้อนุญาต โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ชำระเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ________ (________) ของรายได้ทั้งสิ้นที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับจากการใช้สิทธิที่อนุญาตามสัญญานี้ โดยจะชำระภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________ข้อ 8 การอนุญาตช่วง

ผู้ได้รับอนุญาตกลงจะไม่โอนการอนุญาตตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สาม หรือมีการให้ หรือจำหน่ายซึ่งสิทธิต่างๆ ที่ได้รับจากผู้อนุญาตตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตข้อ 9 การจดทะเบียนการให้ใช้สิทธิ

เพื่อให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้มีผลบังคับสมบูรณ์ตามกฎหมาย คู่สัญญาตกลงจะนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับนี้ ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่ ________ข้อ 10 สิทธิของผู้อนุญาต

คู่สัญญาได้ตกลงกันชัดแจ้งว่าสิทธิที่อนุญาตให้ใช้ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น ผู้อนุญาตยังคงมีสิทธิความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคลอื่นๆ ไม่มีสิทธิในทรัพย์และสิทธิดังกล่าวของผู้อนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และ

ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในสัญญานี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิเด็ดขาดใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิที่อนุญาตให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิทางการค้าใดๆข้อ 11 การเก็บรักษาความลับ

ในการให้ใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ผู้ได้รับอนุญาตอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากผู้อนุญาตหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ และภายในระยะเวลา ________ (________) เดือน นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะรักษาข้อมูลของผู้อนุญาตไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตก่อนล่วงหน้า รวมตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานของผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามข้อตกลงในการรักษาความลับนี้ด้วยข้อ 12 การค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ และภายในระยะเวลา ________ (________) เดือน นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับกิจการของผู้อนุญาตอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้อนุญาต หรือทำให้ผู้อนุญาตเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่าข้อ 13 การสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้

(ข) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้แจ้งความประสงค์ที่จะเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ

(ค) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หรือ

(ง) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาลข้อ 14 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใดข้อ 15 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 16 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วยข้อ 17 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้หว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับข้อ 18 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้ข้อ 19 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญข้อ 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วยข้อ 21 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852ข้อ 22 5885222582282222

5885222582282222 5885222582282 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525

สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญนิติบุคคลไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ_______________________ผู้อนุญาต

________
ลงชื่อ_______________________ผู้ได้รับอนุญาต

________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้อนุญาต" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ได้รับอนุญาต" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

(ก) ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิในสิทธิบัตร ดังปรากฏในสัญญาฉบับนี้

(ข) ผู้อนุญาตมีความประสงค์จะให้ผู้ได้รับอนุญาตได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าว และ

(ค) โดยที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ มีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1 ขอบเขตการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงในสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งสิทธิใน สิทธิบัตร ซึ่งมีรายการและรายละเอียดดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สิทธิที่อนุญาต"ข้อ 2 การให้ใช้สิทธิ

ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใด้ใช้สิทธิที่อนุญาตในการ ดังต่อไปนี้

การผลิต และจำหน่ายเท่านั้น

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "การใช้สิทธิที่อนุญาต"ข้อ 3 ลักษณะการให้ใช้สิทธิ

โดยการให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใด้ใช้สิทธิที่อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ภายในอาณาเขตตามสัญญานี้ข้อ 4 ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ

โดยการให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใด้ใช้สิทธิที่อนุญาตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ________ และจะสิ้นสุดลงในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ"ข้อ 5 อาณาเขต

ในการใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตได้ให้และผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะใช้สิทธิภายในอาณาเขตดังต่อไปนี้ เท่านั้น

________

โดยที่ผู้ได้รับอนุญาตตกลงและรับรองว่าจะไม่ใช้สิทธินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ข้อ 6 ค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ (Licensing Fee)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้อนุญาตในการใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะชำระค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิให้แก่ผู้อนุญาต เป็นจำนวนเงิน ________ บาท (________) เต็มจำนวน ภายในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ข้อ 7 ค่าสิทธิ (Royalty Fee)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้อนุญาตในการให้ใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ตลอดระยะเวลาการให้ใช้สิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะชำระค่าสิทธิเป็นรายเดือน ให้ผู้อนุญาต โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ชำระเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ________ (________) ของรายได้ทั้งสิ้นที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับจากการใช้สิทธิที่อนุญาตามสัญญานี้ โดยจะชำระภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________ข้อ 8 การอนุญาตช่วง

ผู้ได้รับอนุญาตกลงจะไม่โอนการอนุญาตตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สาม หรือมีการให้ หรือจำหน่ายซึ่งสิทธิต่างๆ ที่ได้รับจากผู้อนุญาตตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตข้อ 9 การจดทะเบียนการให้ใช้สิทธิ

เพื่อให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้มีผลบังคับสมบูรณ์ตามกฎหมาย คู่สัญญาตกลงจะนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับนี้ ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่ ________ข้อ 10 สิทธิของผู้อนุญาต

คู่สัญญาได้ตกลงกันชัดแจ้งว่าสิทธิที่อนุญาตให้ใช้ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น ผู้อนุญาตยังคงมีสิทธิความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคลอื่นๆ ไม่มีสิทธิในทรัพย์และสิทธิดังกล่าวของผู้อนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และ

ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในสัญญานี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิเด็ดขาดใดๆ อันเกี่ยวกับสิทธิที่อนุญาตให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิทางการค้าใดๆข้อ 11 การเก็บรักษาความลับ

ในการให้ใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ผู้ได้รับอนุญาตอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากผู้อนุญาตหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อใช้สิทธิที่อนุญาตตามสัญญานี้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ และภายในระยะเวลา ________ (________) เดือน นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะรักษาข้อมูลของผู้อนุญาตไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตก่อนล่วงหน้า รวมตลอดทั้งจะดำเนินการให้พนักงานของผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามข้อตกลงในการรักษาความลับนี้ด้วยข้อ 12 การค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ และภายในระยะเวลา ________ (________) เดือน นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับกิจการของผู้อนุญาตอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้อนุญาต หรือทำให้ผู้อนุญาตเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่าข้อ 13 การสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้

(ข) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้แจ้งความประสงค์ที่จะเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบ

(ค) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หรือ

(ง) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาลข้อ 14 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใดข้อ 15 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 16 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วยข้อ 17 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้หว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับข้อ 18 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้ข้อ 19 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญข้อ 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วยข้อ 21 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852ข้อ 22 5885222582282222

5885222582282222 5885222582282 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525

สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญนิติบุคคลไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ_______________________ผู้อนุญาต

________
ลงชื่อ_______________________ผู้ได้รับอนุญาต

________