กลับไปด้านบน

สัญญาเก็บรักษาความลับ

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า ในการทำสัญญาเก็บรักษาความลับนี้ จะมีคู่สัญญาที่ต้องเก็บรักษาความลับกี่ฝ่าย หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเปิดเผยความลับและต้องเก็บความลับซึ่งกันและกัน ให้เลือก "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" หากมีคู่สัญญาฝ่ายเดียวต้องเปิดเผยความลับและอีกฝ่ายต้องเก็บความลับ ให้เลือก "คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง"

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาเก็บรักษาความลับ

สัญญาเก็บรักษาความลับฉบับนี้ ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เปิดเผยข้อมูล" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับข้อมูล" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่จะร่วมกันเรียกว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และ

โดยที่

(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้จัดเตรียม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และ/หรือเข้าทำการ ดังต่อไปนี้ การเจราจาทางธุรกิจ โดยที่ การเจราจาทางธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ________ และ

(ข) ในการดังกล่าว ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ ให้ผู้รับข้อมูลได้รู้ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลประสงค์ที่คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1 ข้อมูลความลับ

ข้อมูลความลับ ให้หมายความดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูล และผู้เปิดเผยข้อมูลประสงค์ที่จะให้ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยที่ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเจราจาทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยวาจา ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นใด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงองค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ (Know-how) ผลิตภัณฑ์แบบจำลอง ตัวอย่างสินค้า การวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วนผสม วัตถุดิบ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ภาพถ่าย แบบร่าง กระบวนการผลิต วิธีใช้ ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลทางการค้า รายละเอียดทางเทคนิค แผนธุรกิจ ความชำนาญ ประสบการณ์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ปริมาณสินค้า ความลับทางการค้า สูตรการผลิต ข้อมูลการเงินและการตลาด และบรรดาสำเนา บันทึก รายงาน การวิเคราะห์ และการตรวจสอบใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการเจราจาทางธุรกิจ ดังกล่าวข้างต้น

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง อันรวมถึง ถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและความลับทางการค้าใดๆ ของผู้เปิดเผยข้อมูล

(ค) เอกสาร รายงาน บทวิเคราะห์ งานวิจัย สำเนา งานทำซ้ำ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลในข้อ (ก) และ (ข)

อนึ่ง ข้อมูลความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลที่ในขณะที่ได้มีการเปิดเผยได้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งเป็นที่รับรู้ และมีการเปิดเผยโดยทั่วไปแล้วซึ่งไม่ได้เกิดจากการผิดสัญญานี้

(ข) ข้อมูลที่ตกเป็นสาธารณสมบัติในเวลาที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล

(ค) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้รับรู้หรืออยู่ในครอบครองของผู้รับข้อมูลอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบใดๆ ก่อนวันที่มีการเปิดเผยข้อมูล และไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยข้อมูล

(ง) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับมาจากแหล่งอื่นที่มิใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล โดยไม่มีข้อผูกพันในการเก็บรักษาความลับ

(จ) ข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยหรือเพื่อผู้รับข้อมูลไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ได้พัฒนาจากข้อมูลของผู้เปิดเผยข้อมูล

เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจนแห่งสัญญานี้ ให้ "ตัวแทน" หมายความว่า บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หุ้นส่วน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของคู่สัญญานั้น


ข้อ 2 การเปิดเผยข้อมูลความลับ

ผู้รับข้อมูลตกลงจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ จัดทำบทความ ประกาศ เผยแพร่ หรือโฆษณา ข้อมูลความลับ รวมถึงการเปิดเผยสถานะและการรับรองการมีอยู่ของข้อมูลความลับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับ อันทำให้ข้อมูลความลับของผู้เปิดเผยข้อมูล ปรากฏต่อภายนอก รวมถึงการกำหนดให้ตัวแทนของตนดำเนินการเช่นว่านั้นด้วย เว้นแต่การเปิดเผย ดังต่อไปนี้

(ก) การเปิดเผยข้อมูลความลับนั้นเป็นการทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งของศาล ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบปากคำ คำร้องให้สอบสวนทางแพ่ง หมายเรียกพยานเอกสารของศาล ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูล จะต้องเปิดเผยเพียงเท่าที่ กฎหมาย หรือคำสั่งนั้นกำหนดไว้เท่านั้น

อนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลตามข้อสัญญานี้ ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันทำการล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย หากกฎหมายหรือคำสั่งนั้นให้กระทำเช่นนั้นได้

(ข) การเปิดเผยข้อมูลความลับนั้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เปิดเผยข้อมูล เป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลจะต้องเปิดเผยข้อมูลความลับเพียงเท่าที่ผู้เปิดเผยข้อมูล ได้ให้ความยิมยอมไว้เท่านั้น รวมทั้งเปิดเผยตามเงื่อนไขที่ผู้เปิดเผยข้อมูลนั้นได้อาจกำหนดไว้ในการยินยอมด้วย (ถ้ามี)


ข้อ 3 คำรับรองของ
ผู้รับข้อมูล

ภายใต้ข้อสัญญาข้อ 2 ผู้รับข้อมูลตกลงจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัดตามสัญญานี้ รวมถึงให้คำรับรองไว้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้ด้วย ความระมัดระวัง ความเคร่งครัด และด้วยมาตรการและวิธีการที่เหมาะสมและในระดับเดียวกับที่ผู้เปิดเผยข้อมูลปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของผู้เปิดเผยข้อมูลเอง

(ข) ผู้รับข้อมูลจะดำเนินการป้องกันอย่างเพียงพอจากการเปิดเผยข้อมูลความลับ การใช้งาน หรือการคัดลอกโดยไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค) ผู้รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับเพื่อการเจราจาทางธุรกิจ และการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

(ง) ผู้รับข้อมูลจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่นอันนอกไปจากประโยชน์ของผู้เปิดเผยข้อมูล

(จ) ผู้รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับเท่าที่กำหนดและภายในระหว่างระยะเวลาสัญญานี้ เท่านั้น


ข้อ 4 การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลอันมิชอบ

(ก) ผู้รับข้อมูลจะต้องกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลความลับของตัวแทนของตน ตามความจำเป็นและสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ของตัวแทนนั้น

(ข) ผู้รับข้อมูลจะต้องบังคับตัวแทนของตนให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของผู้รับข้อมูลที่กำหนดเอาไว้ในสัญญานี้

(ค) ผู้รับข้อมูลจะไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก วิศวกรรมย้อนกลับ ประกอบ แยก แก้ไข บันทึกส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลความลับ เว้นเสียแต่มีเหตุสมควร และมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

(ง) ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะแจ้งให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบในทันทีที่รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อสัญญานี้ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะกระทำโดยผู้ใดก็ตาม


ข้อ 5 ระยะเวลาสัญญา

ให้สัญญานี้มีผลบังใช้ตั้งแต่ วันที่ ________ จนถึงวันที่ ________

ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงว่าสิทธิของผู้เปิดเผยข้อมูล และหน้าที่ของผู้รับข้อมูลตามสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เป็นระยะเวลา ________ (________) เดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุด

อนึ่ง ไม่ว่าเวลาใดหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง คู่สัญญาตกลงให้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับข้อมูลความลับที่เป็นความลับทางการค้า ตามกฎหมายความลับทางการค้า ยังคงมีผลผูกพันแก่คู่สัญญาต่อไป


ข้อ 6 การสิ้นสุดสัญญา

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้รับข้อมูลตกลงจะดำเนินการ รวมถึงจะดำเนินการให้ตัวแทนของผู้รับข้อมูล ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ โดยทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าว

(ก) เลิกใช้ข้อมูลความลับไม่ว่าด้วยวิธีใดและไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่ การใช้เพื่อประโยชน์ของผู้เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

(ข) ส่งคืนแก่ผู้เปิดเผยข้อมูลซึ่ง รายงาน บทวิเคราะห์ งานวิจัย ความเห็น สำเนา หรือเอกสารอื่นใด ไม่ว่าจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เอกสาร หรือระบบเก็บข้อมูลรูปแบบอื่นใด ซึ่งปรากฏหรือได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลความลับ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้รับข้อมูล และ/หรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลนั้นทั้งสิ้น


ข้อ 7 สิทธิในข้อมูลความลับ

ผู้รับข้อมูลเข้าใจและรับทราบว่า ข้อมูลความลับนี้เป็นสิทธิของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลมิได้ก่อให้เกิดสิทธิใดเหนือข้อมูลความลับดังกล่าวนอกจากที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งและอย่างจำกัดในสัญญานี้ และ

ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในสัญญานี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลความลับให้แก่ผู้รับข้อมูล ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิในข้อมูลทางการค้าใดๆ


ข้อ 8 การค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาสัญญาฉบับนี้และภายใน ________ (________) เดือนนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้รับข้อมูลตกลงจะ

(ก) ไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับกิจการของผู้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้เปิดเผยข้อมูลโดยตรงภายในรัศมี ________ (________) เมตรจากกิจการของผู้เปิดเผยข้อมูล

(ข) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีลักษณะดังกล่าวใน ข้อ (ก) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ

(ค) ไม่ทำการใดๆ ให้ผู้เปิดเผยข้อมูลเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม


ข้อ 9 การชดใชความเสียหาย

ผู้รับข้อมูลตกลงจะชดใช้ความสูญเสีย ความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้เปิดเผยข้อมูล ให้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูลอันเกิดจากการกระทำ ไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาท ของ ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลความลับนั้นโดยไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือผู้รับข้อมูลปฏิบัติผิดคำรับรองที่ให้ไว้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูลตามสัญญานี้


ข้อ 10 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำเพียงสัญญาฉบับนี้ ลำพัง ไม่ทำให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย พนักงาน และตัวแทนของคู่สัญญาต่างมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด


ข้อ 11 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า


ข้อ 12 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย


ข้อ 13 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ


ข้อ 14 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้


ข้อ 15 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ


ข้อ 16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย


ข้อ 17 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852


ข้อ 18 5885222582282222

5885222582282222 5885222582282 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ_______________________ผู้เปิดเผยข้อมูล
________
ลงชื่อ_______________________ผู้รับข้อมูล
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาเก็บรักษาความลับ

สัญญาเก็บรักษาความลับฉบับนี้ ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เปิดเผยข้อมูล" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับข้อมูล" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่จะร่วมกันเรียกว่า "คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย" และ

โดยที่

(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้จัดเตรียม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และ/หรือเข้าทำการ ดังต่อไปนี้ การเจราจาทางธุรกิจ โดยที่ การเจราจาทางธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ________ และ

(ข) ในการดังกล่าว ผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ ให้ผู้รับข้อมูลได้รู้ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลประสงค์ที่คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1 ข้อมูลความลับ

ข้อมูลความลับ ให้หมายความดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลได้เปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูล และผู้เปิดเผยข้อมูลประสงค์ที่จะให้ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยที่ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเจราจาทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยวาจา ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นใด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงองค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ (Know-how) ผลิตภัณฑ์แบบจำลอง ตัวอย่างสินค้า การวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วนผสม วัตถุดิบ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ ภาพถ่าย แบบร่าง กระบวนการผลิต วิธีใช้ ข้อมูลด้านเทคนิค ข้อมูลทางการค้า รายละเอียดทางเทคนิค แผนธุรกิจ ความชำนาญ ประสบการณ์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ปริมาณสินค้า ความลับทางการค้า สูตรการผลิต ข้อมูลการเงินและการตลาด และบรรดาสำเนา บันทึก รายงาน การวิเคราะห์ และการตรวจสอบใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการเจราจาทางธุรกิจ ดังกล่าวข้างต้น

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง อันรวมถึง ถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและความลับทางการค้าใดๆ ของผู้เปิดเผยข้อมูล

(ค) เอกสาร รายงาน บทวิเคราะห์ งานวิจัย สำเนา งานทำซ้ำ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลในข้อ (ก) และ (ข)

อนึ่ง ข้อมูลความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลที่ในขณะที่ได้มีการเปิดเผยได้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งเป็นที่รับรู้ และมีการเปิดเผยโดยทั่วไปแล้วซึ่งไม่ได้เกิดจากการผิดสัญญานี้

(ข) ข้อมูลที่ตกเป็นสาธารณสมบัติในเวลาที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล

(ค) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้รับรู้หรืออยู่ในครอบครองของผู้รับข้อมูลอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบใดๆ ก่อนวันที่มีการเปิดเผยข้อมูล และไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยข้อมูล

(ง) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้รับมาจากแหล่งอื่นที่มิใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล โดยไม่มีข้อผูกพันในการเก็บรักษาความลับ

(จ) ข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยหรือเพื่อผู้รับข้อมูลไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ได้พัฒนาจากข้อมูลของผู้เปิดเผยข้อมูล

เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจนแห่งสัญญานี้ ให้ "ตัวแทน" หมายความว่า บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หุ้นส่วน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของคู่สัญญานั้น


ข้อ 2 การเปิดเผยข้อมูลความลับ

ผู้รับข้อมูลตกลงจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ จัดทำบทความ ประกาศ เผยแพร่ หรือโฆษณา ข้อมูลความลับ รวมถึงการเปิดเผยสถานะและการรับรองการมีอยู่ของข้อมูลความลับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับ อันทำให้ข้อมูลความลับของผู้เปิดเผยข้อมูล ปรากฏต่อภายนอก รวมถึงการกำหนดให้ตัวแทนของตนดำเนินการเช่นว่านั้นด้วย เว้นแต่การเปิดเผย ดังต่อไปนี้

(ก) การเปิดเผยข้อมูลความลับนั้นเป็นการทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งของศาล ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบปากคำ คำร้องให้สอบสวนทางแพ่ง หมายเรียกพยานเอกสารของศาล ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูล จะต้องเปิดเผยเพียงเท่าที่ กฎหมาย หรือคำสั่งนั้นกำหนดไว้เท่านั้น

อนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลตามข้อสัญญานี้ ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันทำการล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย หากกฎหมายหรือคำสั่งนั้นให้กระทำเช่นนั้นได้

(ข) การเปิดเผยข้อมูลความลับนั้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เปิดเผยข้อมูล เป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลจะต้องเปิดเผยข้อมูลความลับเพียงเท่าที่ผู้เปิดเผยข้อมูล ได้ให้ความยิมยอมไว้เท่านั้น รวมทั้งเปิดเผยตามเงื่อนไขที่ผู้เปิดเผยข้อมูลนั้นได้อาจกำหนดไว้ในการยินยอมด้วย (ถ้ามี)


ข้อ 3 คำรับรองของ
ผู้รับข้อมูล

ภายใต้ข้อสัญญาข้อ 2 ผู้รับข้อมูลตกลงจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัดตามสัญญานี้ รวมถึงให้คำรับรองไว้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้รับข้อมูลจะเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้ด้วย ความระมัดระวัง ความเคร่งครัด และด้วยมาตรการและวิธีการที่เหมาะสมและในระดับเดียวกับที่ผู้เปิดเผยข้อมูลปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของผู้เปิดเผยข้อมูลเอง

(ข) ผู้รับข้อมูลจะดำเนินการป้องกันอย่างเพียงพอจากการเปิดเผยข้อมูลความลับ การใช้งาน หรือการคัดลอกโดยไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค) ผู้รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับเพื่อการเจราจาทางธุรกิจ และการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

(ง) ผู้รับข้อมูลจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่นอันนอกไปจากประโยชน์ของผู้เปิดเผยข้อมูล

(จ) ผู้รับข้อมูลจะใช้ข้อมูลความลับเท่าที่กำหนดและภายในระหว่างระยะเวลาสัญญานี้ เท่านั้น


ข้อ 4 การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลอันมิชอบ

(ก) ผู้รับข้อมูลจะต้องกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลความลับของตัวแทนของตน ตามความจำเป็นและสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่ของตัวแทนนั้น

(ข) ผู้รับข้อมูลจะต้องบังคับตัวแทนของตนให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของผู้รับข้อมูลที่กำหนดเอาไว้ในสัญญานี้

(ค) ผู้รับข้อมูลจะไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก วิศวกรรมย้อนกลับ ประกอบ แยก แก้ไข บันทึกส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลความลับ เว้นเสียแต่มีเหตุสมควร และมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

(ง) ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะแจ้งให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบในทันทีที่รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อสัญญานี้ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะกระทำโดยผู้ใดก็ตาม


ข้อ 5 ระยะเวลาสัญญา

ให้สัญญานี้มีผลบังใช้ตั้งแต่ วันที่ ________ จนถึงวันที่ ________

ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงว่าสิทธิของผู้เปิดเผยข้อมูล และหน้าที่ของผู้รับข้อมูลตามสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เป็นระยะเวลา ________ (________) เดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุด

อนึ่ง ไม่ว่าเวลาใดหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง คู่สัญญาตกลงให้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับข้อมูลความลับที่เป็นความลับทางการค้า ตามกฎหมายความลับทางการค้า ยังคงมีผลผูกพันแก่คู่สัญญาต่อไป


ข้อ 6 การสิ้นสุดสัญญา

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้รับข้อมูลตกลงจะดำเนินการ รวมถึงจะดำเนินการให้ตัวแทนของผู้รับข้อมูล ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ โดยทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าว

(ก) เลิกใช้ข้อมูลความลับไม่ว่าด้วยวิธีใดและไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่ การใช้เพื่อประโยชน์ของผู้เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

(ข) ส่งคืนแก่ผู้เปิดเผยข้อมูลซึ่ง รายงาน บทวิเคราะห์ งานวิจัย ความเห็น สำเนา หรือเอกสารอื่นใด ไม่ว่าจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เอกสาร หรือระบบเก็บข้อมูลรูปแบบอื่นใด ซึ่งปรากฏหรือได้จัดทำขึ้นจากข้อมูลความลับ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้รับข้อมูล และ/หรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลนั้นทั้งสิ้น


ข้อ 7 สิทธิในข้อมูลความลับ

ผู้รับข้อมูลเข้าใจและรับทราบว่า ข้อมูลความลับนี้เป็นสิทธิของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลมิได้ก่อให้เกิดสิทธิใดเหนือข้อมูลความลับดังกล่าวนอกจากที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งและอย่างจำกัดในสัญญานี้ และ

ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในสัญญานี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลความลับให้แก่ผู้รับข้อมูล ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิในข้อมูลทางการค้าใดๆ


ข้อ 8 การค้าแข่ง

ตลอดระยะเวลาสัญญาฉบับนี้และภายใน ________ (________) เดือนนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้รับข้อมูลตกลงจะ

(ก) ไม่ประกอบกิจการหรือให้บริการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับกิจการของผู้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้เปิดเผยข้อมูลโดยตรงภายในรัศมี ________ (________) เมตรจากกิจการของผู้เปิดเผยข้อมูล

(ข) ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีลักษณะดังกล่าวใน ข้อ (ก) อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ

(ค) ไม่ทำการใดๆ ให้ผู้เปิดเผยข้อมูลเสียประโยชน์จากการประกอบกิจการในลักษณะเช่นว่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม


ข้อ 9 การชดใชความเสียหาย

ผู้รับข้อมูลตกลงจะชดใช้ความสูญเสีย ความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้เปิดเผยข้อมูล ให้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูลอันเกิดจากการกระทำ ไม่ว่าโดยจงใจ หรือประมาท ของ ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลความลับนั้นโดยไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือผู้รับข้อมูลปฏิบัติผิดคำรับรองที่ให้ไว้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูลตามสัญญานี้


ข้อ 10 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำเพียงสัญญาฉบับนี้ ลำพัง ไม่ทำให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย พนักงาน และตัวแทนของคู่สัญญาต่างมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด


ข้อ 11 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า


ข้อ 12 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย


ข้อ 13 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ


ข้อ 14 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้


ข้อ 15 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ


ข้อ 16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย


ข้อ 17 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852


ข้อ 18 5885222582282222

5885222582282222 5885222582282 5885222582282222858858852228822552 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ_______________________ผู้เปิดเผยข้อมูล
________
ลงชื่อ_______________________ผู้รับข้อมูล
________