กลับไปด้านบน

สัญญาเช่าช่วง

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกวัตุประสงค์ในการใช้สิ่งปลูกสร้างของผู้เช่าช่วง ว่าผู้เช่าช่วงจะนำสิ่งปลูกสร้างไปใช้ทำอะไร ทั้งนี้วัตถุประสงค์จะต้องไม่ขัดหรือเกินกว่าสัญญาเช่าหลัก หากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เลือก "เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (ระบุ)"

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาเช่าช่วง

สัญญาเช่าช่วงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่าช่วง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เช่าช่วง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

(ก) ผู้ให้เช่าช่วงเป็นผู้เช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้จาก ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" รายละเอียดตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญาเช่า"
(ข) ผู้ให้เช่าช่วงได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่า ให้สามารถนำทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วงได้ และ
(ค) ผู้เช่าช่วงมีความประสงค์ที่จะเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาเช่าช่วงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าอันได้แก่ บ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ________ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร

รวมทั้งทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ และอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในบ้าน แล้ว ณ วันทำสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามรายการทรัพย์สินที่ติดมากับบ้าน โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"

ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เท่านั้น

โดยผู้เช่าช่วงตกลงจะ ไม่ใช้ หรือยอมให้บริวารใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้

ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการเช่าช่วง"

ข้อ 4 คำมั่นจะให้เช่าช่วงต่อ

ผู้ให้เช่าช่วงสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้แล้ว หากผู้เช่าช่วงประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่านี้ต่อไป ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้ผู้เช่า เช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปให้อีกคราวละ ________ (________) เดือน ทั้งนี้ภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ด้วยอัตราค่าเช่าเดียวกับสัญญาฉบับนี้

โดยผู้เช่าช่วงจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ไปยังผู้ให้เช่าช่วงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ________ วัน ก่อนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาจะตกลงเงื่อนไขและลงนามทำสัญญาเช่าฉบับใหม่

ข้อ 5 ค่าเช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) โดยชำระภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าช่วงจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เป็นต้นไป

ข้อ 6 หลักประกันความเสียหาย

เพื่อเป็นหลักประกันประกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงในวันทำสัญญานี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หลักประกัน"

ภายใต้สัญญาเช่า ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยใช้หลักประกันดังกล่าวในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า หากผู้เช่าช่วงไม่ทำการบำรุงรักษา หรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่าช่วง จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า หากผู้ให้เช่าช่วงได้ใช้หลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เช่าช่วงตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าช่วงให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าช่วงจะคืนหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้หลังจากการหักเพื่อชำระ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หนี้ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง (ถ้ามี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เช่าช่วงตกลงจะชำระเพิ่มให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงจนครบถ้วน

ข้อ 7 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าช่วงเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

ผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าช่วงเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เช่าช่วงได้ โดย ผู้ให้เช่าช่วงจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระ และผู้เช่าตกลงจะชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามอัตราที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบดังกล่าว

ข้อ 8 ค่าภาษีอากร

ผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะร่วมกันฝ่ายละเท่าๆ กัน ชำระ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีป้ายหรือภาษีอากรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา หรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้ ตามที่ทางราชการเรียกเก็บตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า

ข้อ 9 การชำระเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การชำระค่าเช่าและเงินใดๆ ที่ผู้เช่าช่วงต้องชำระตามสัญญานี้ ให้ผู้เช่าช่วงชำระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงโดยวิธีการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 10 การผิดนัดชำระหนี้

หนี้เงินใดๆ ที่ผู้เช่าช่วงมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตามสัญญานี้ หากผู้เช่าช่วงไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าช่วงตกลงให้ผู้ให้เช่าช่วงคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา ร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าช่วงที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)

ข้อ 11 การเช่าช่วง

ผู้เช่าช่วงตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใด เช่าช่วงต่ออีก ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสียก่อน

ข้อ 12 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า

(ก) ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้
(ข) ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่า อันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่านั้น
(ค) ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่านี้ โดยผู้เช่าช่วงและบริวารของผู้เช่าช่วงจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และผู้เช่าช่วงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น

ข้อ 14 การแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าช่วงจะต้องไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้ รวมถึงทำการติดตั้ง สร้างขึ้น หรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวร วัตถุหรือสิ่งใดๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อน ผู้เช่าช่วงจะยื่นแบบแปลนรายละเอียด รวมถึงประเภทและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใดๆ กับทรัพย์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและพิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้

ในการดำเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้ว จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า และผู้เช่าช่วงจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงไม่ได้ดำเนินการเอง

ข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า

หากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้เช่าช่วงเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าช่วงเองหรือบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ ผู้ให้เช่า ทราบทันที และ ผู้ให้เช่า มีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 16 ความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่าช่วงหากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เช่าช่วง บริวาร หรือผู้รับจ้างของผู้เช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าช่วง

ข้อ 17 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า

ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าช่วงได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าและได้ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว และผู้เช่าช่วงได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ และ

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าช่วงจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดี หากผู้ให้เช่าช่วงต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่าช่วงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าช่วงทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าช่วง

ข้อ 18 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว มีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย ________ (________) วัน และหากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญา ไม่ว่าสัญญาเช่าช่วงฉบับนี้ หรือสัญญาเช่า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าช่วงและบริวารตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 19 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญานี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป
(ข) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าช่วงไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้อีกต่อไป
(ค) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหลังจากระยะเวลาดังกล่าว และ
(ง) กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 20 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าช่วงจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าช่วงออกไปจากทรัพย์ที่เช่า และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี ภายใน ________ (________) วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง หากผู้เช่าช่วงไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นผู้เช่าช่วงตกลงดังจะกล่าวต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าช่วงตกลงให้ผู้เช่าช่วงตกลงให้ ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือตัวแทนมีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่า และถือว่าสิทธิการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าช่วงได้สิ้นสุดลงทันที
(ข) ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงได้ตกแต่ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าช่วงตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที
(ค) ผู้เช่าช่วงตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ________ บาท (________) และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เช่าช่วงไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นจนกว่าผู้เช่าช่วงจะได้ออกไปจากทรัพย์ที่เช่า

ข้อ 21 58852225822

5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852228822552 5885222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 22 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 23 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888 58852225822822228588588522288225522828 58852225822822228588588522288

ข้อ 24 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585

ข้อ 25 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ (________) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ

ข้อ 26 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 27 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 28 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่าช่วง
________ลงชื่อ__________________________ผู้เช่าช่วง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาเช่าช่วง

สัญญาเช่าช่วงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่าช่วง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เช่าช่วง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

(ก) ผู้ให้เช่าช่วงเป็นผู้เช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้จาก ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" รายละเอียดตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญาเช่า"
(ข) ผู้ให้เช่าช่วงได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่า ให้สามารถนำทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วงได้ และ
(ค) ผู้เช่าช่วงมีความประสงค์ที่จะเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาเช่าช่วงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าอันได้แก่ บ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ________ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร

รวมทั้งทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ และอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในบ้าน แล้ว ณ วันทำสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามรายการทรัพย์สินที่ติดมากับบ้าน โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"

ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงเช่าช่วงทรัพย์ที่เช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เท่านั้น

โดยผู้เช่าช่วงตกลงจะ ไม่ใช้ หรือยอมให้บริวารใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้

ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้เช่าช่วง และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการเช่าช่วง"

ข้อ 4 คำมั่นจะให้เช่าช่วงต่อ

ผู้ให้เช่าช่วงสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้แล้ว หากผู้เช่าช่วงประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่านี้ต่อไป ผู้ให้เช่าช่วงตกลงให้ผู้เช่า เช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปให้อีกคราวละ ________ (________) เดือน ทั้งนี้ภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ด้วยอัตราค่าเช่าเดียวกับสัญญาฉบับนี้

โดยผู้เช่าช่วงจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ไปยังผู้ให้เช่าช่วงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ________ วัน ก่อนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาจะตกลงเงื่อนไขและลงนามทำสัญญาเช่าฉบับใหม่

ข้อ 5 ค่าเช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) โดยชำระภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าช่วงจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เป็นต้นไป

ข้อ 6 หลักประกันความเสียหาย

เพื่อเป็นหลักประกันประกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงในวันทำสัญญานี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หลักประกัน"

ภายใต้สัญญาเช่า ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยใช้หลักประกันดังกล่าวในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า หากผู้เช่าช่วงไม่ทำการบำรุงรักษา หรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่าช่วง จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า หากผู้ให้เช่าช่วงได้ใช้หลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เช่าช่วงตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าช่วงให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าช่วงจะคืนหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วันนับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้หลังจากการหักเพื่อชำระ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หนี้ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วง (ถ้ามี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เช่าช่วงตกลงจะชำระเพิ่มให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงจนครบถ้วน

ข้อ 7 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าช่วงเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

ผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าช่วงเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เช่าช่วงได้ โดย ผู้ให้เช่าช่วงจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระ และผู้เช่าตกลงจะชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามอัตราที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบดังกล่าว

ข้อ 8 ค่าภาษีอากร

ผู้ให้เช่าช่วงและผู้เช่าช่วงจะร่วมกันฝ่ายละเท่าๆ กัน ชำระ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีป้ายหรือภาษีอากรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา หรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้ ตามที่ทางราชการเรียกเก็บตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า

ข้อ 9 การชำระเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การชำระค่าเช่าและเงินใดๆ ที่ผู้เช่าช่วงต้องชำระตามสัญญานี้ ให้ผู้เช่าช่วงชำระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงโดยวิธีการดังต่อไปนี้

________

ข้อ 10 การผิดนัดชำระหนี้

หนี้เงินใดๆ ที่ผู้เช่าช่วงมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตามสัญญานี้ หากผู้เช่าช่วงไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าช่วงตกลงให้ผู้ให้เช่าช่วงคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา ร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าช่วงที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)

ข้อ 11 การเช่าช่วง

ผู้เช่าช่วงตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใด เช่าช่วงต่ออีก ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสียก่อน

ข้อ 12 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า

(ก) ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้
(ข) ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่า อันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่านั้น
(ค) ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่านี้ โดยผู้เช่าช่วงและบริวารของผู้เช่าช่วงจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าช่วงให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และผู้เช่าช่วงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น

ข้อ 14 การแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าช่วงจะต้องไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้ รวมถึงทำการติดตั้ง สร้างขึ้น หรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวร วัตถุหรือสิ่งใดๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อน ผู้เช่าช่วงจะยื่นแบบแปลนรายละเอียด รวมถึงประเภทและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใดๆ กับทรัพย์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและพิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้

ในการดำเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้ว จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า และผู้เช่าช่วงจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงไม่ได้ดำเนินการเอง

ข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า

หากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้เช่าช่วงเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าช่วงเองหรือบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ ผู้ให้เช่า ทราบทันที และ ผู้ให้เช่า มีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อ 16 ความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่าช่วงหากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เช่าช่วง บริวาร หรือผู้รับจ้างของผู้เช่าช่วง โดยผู้เช่าช่วงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าช่วง

ข้อ 17 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า

ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าช่วงได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าและได้ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว และผู้เช่าช่วงได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ และ

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าช่วงจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดี หากผู้ให้เช่าช่วงต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่าช่วงยินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าช่วงทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าช่วง

ข้อ 18 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าช่วงตกลงให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว มีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย ________ (________) วัน และหากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญา ไม่ว่าสัญญาเช่าช่วงฉบับนี้ หรือสัญญาเช่า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าช่วงและบริวารตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 19 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญานี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป
(ข) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าช่วงไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้อีกต่อไป
(ค) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหลังจากระยะเวลาดังกล่าว และ
(ง) กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 20 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าช่วงจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าช่วงออกไปจากทรัพย์ที่เช่า และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี ภายใน ________ (________) วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง หากผู้เช่าช่วงไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นผู้เช่าช่วงตกลงดังจะกล่าวต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าช่วงตกลงให้ผู้เช่าช่วงตกลงให้ ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าช่วง หรือตัวแทนมีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่า และถือว่าสิทธิการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าช่วงได้สิ้นสุดลงทันที
(ข) ในกรณีที่ผู้เช่าช่วงได้ตกแต่ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าช่วงตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที
(ค) ผู้เช่าช่วงตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ________ บาท (________) และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เช่าช่วงไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นจนกว่าผู้เช่าช่วงจะได้ออกไปจากทรัพย์ที่เช่า

ข้อ 21 58852225822

5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852228822552 5885222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 22 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 23 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888 58852225822822228588588522288225522828 58852225822822228588588522288

ข้อ 24 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585

ข้อ 25 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ (________) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ

ข้อ 26 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 27 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 28 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่าช่วง
________ลงชื่อ__________________________ผู้เช่าช่วง
________