กลับไปด้านบน

สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เช่า

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย

สัญญาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของ ซึ่ง บ้าน และ
ผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะเช่าบ้านดังกล่าว เพื่ออยู่อาศัยตามที่ได้ตกลงในสัญญาเช่าฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร รวมทั้งทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ และอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในบ้านแล้ว ณ วันทำสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามรายการทรัพย์สินที่ติดมากับบ้าน โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น โดยผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้ หรือยอมให้บริวารใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ระยะเวลาการเช่า"

คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามวรรคก่อนหน้านี้แล้ว ให้สัญญาต่ออายุออกไปโดยมิพักต้องบอกกล่าวเป็นเวลา ________ (________) เดือน เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้ให้เช่า แสดงความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าข้อ 4 คำมั่นจะให้เช่า

ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้แล้ว หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปให้อีกคราวละ ________ (________) เดือน ด้วยอัตราค่าเช่าเดียวกับสัญญาฉบับนี้ โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ไปยังผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ________ วัน ก่อนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาจะตกลงเงื่อนไขและลงนามทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ข้อ 5 ค่าเช่า

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เป็นต้นไปข้อ 6 หลักประกันความเสียหาย

เพื่อเป็นหลักประกันประกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าในวันทำสัญญานี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "หลักประกัน"

ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยใช้หลักประกันดังกล่าวในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า หากผู้เช่าไม่ทำการบำรุงรักษา หรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า อนึ่ง หากผู้ให้เช่าได้ใช้หลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เช่าตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะคืนหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วัน หลังจากการหักชำระ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หนี้ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า (หากมี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นผู้เช่าต้องชำระเพิ่มให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วนข้อ 7 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

ผู้เช่าตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เช่าได้ โดย ผู้ให้เช่าจะได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเก่อนถึงกำหนดชำระ และผู้เช่าตกลงจะชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามอัตราที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบดังกล่าวข้อ 8 ค่าภาษีอากร

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีป้ายหรือภาษีอากรอื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญา หรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้ ตามที่ทางราชการเรียกเก็บตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้าข้อ 9 การชำระเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การชำระค่าเช่าและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ ผู้เช่าจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าโดยวิธีการดังต่อไปนี้

________ข้อ 10 การผิดนัดชำระหนี้

หนี้เงินใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)ข้อ 11 การเช่าช่วง

ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใด เช่าช่วง ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสียก่อนข้อ 12 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า

(ก) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้
(ข) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่า อันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่านั้น
(ค) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่านี้ โดยผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และ

ผู้เช่าจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นข้อ 14 การแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าจะไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้ รวมถึงทำการติดตั้ง สร้างขึ้น หรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวร วัตถุหรือสิ่งใดๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อน ผู้เช่าจะยื่นแบบแปลนรายละเอียด รวมถึงประเภทและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใดๆ กับทรัพย์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและพิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้

ในการดำเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้ว จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า และผู้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ดำเนินการนั้นเองข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า

หากผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าเองหรือบุคคลอื่น หรือด้วยเพราะเหตุอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที และ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้นข้อ 16 ความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่าหากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เช่า บริวาร หรือผู้รับจ้างของผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าข้อ 17 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า

ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าและได้ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว ผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ และ

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดี หากผู้ให้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าข้อ 18 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย ________ (________) วัน และหากผู้ให้เช่าตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญาหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าหรือบริวารตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่านั้นทุกประการข้อ 19 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญานี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป
(ข) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้อีกต่อไป
(ค) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(ง) กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาลข้อ 20 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์ที่เช่า และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่าที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นผู้เช่าตกลงที่จะให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนมีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่า และถือว่าสิทธิการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าได้สิ้นสุดลงทันที
(ข) ในกรณีที่ผู้เช่าได้ตกแต่ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที
(ค) ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ________ บาท (________) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เช่าไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นจนกว่าผู้เช่าจะได้ออกไปจากทรัพย์ที่เช่าข้อ 21 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 22 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วยข้อ 23 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับข้อ 24 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้ข้อ 25 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ (________) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญข้อ 26 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วยข้อ 27 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852ข้อ 28 5885222582282222

58852225822 5885222582282 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525

สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ


ลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่า
________
ลงชื่อ__________________________ผู้เช่า
________ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย

สัญญาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของ ซึ่ง บ้าน และ
ผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะเช่าบ้านดังกล่าว เพื่ออยู่อาศัยตามที่ได้ตกลงในสัญญาเช่าฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร รวมทั้งทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ และอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในบ้านแล้ว ณ วันทำสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามรายการทรัพย์สินที่ติดมากับบ้าน โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น โดยผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้ หรือยอมให้บริวารใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ระยะเวลาการเช่า"

คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามวรรคก่อนหน้านี้แล้ว ให้สัญญาต่ออายุออกไปโดยมิพักต้องบอกกล่าวเป็นเวลา ________ (________) เดือน เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้ให้เช่า แสดงความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าข้อ 4 คำมั่นจะให้เช่า

ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้แล้ว หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปให้อีกคราวละ ________ (________) เดือน ด้วยอัตราค่าเช่าเดียวกับสัญญาฉบับนี้ โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อ ไปยังผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ________ วัน ก่อนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาจะตกลงเงื่อนไขและลงนามทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ข้อ 5 ค่าเช่า

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ________

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เป็นต้นไปข้อ 6 หลักประกันความเสียหาย

เพื่อเป็นหลักประกันประกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าในวันทำสัญญานี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "หลักประกัน"

ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยใช้หลักประกันดังกล่าวในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า หากผู้เช่าไม่ทำการบำรุงรักษา หรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า อนึ่ง หากผู้ให้เช่าได้ใช้หลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เช่าตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะคืนหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วัน หลังจากการหักชำระ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หนี้ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า (หากมี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นผู้เช่าต้องชำระเพิ่มให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วนข้อ 7 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

ผู้เช่าตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ บาท (________)

อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้เช่าได้ โดย ผู้ให้เช่าจะได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเก่อนถึงกำหนดชำระ และผู้เช่าตกลงจะชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามอัตราที่ผู้ให้เช่าแจ้งให้ทราบดังกล่าวข้อ 8 ค่าภาษีอากร

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีป้ายหรือภาษีอากรอื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญา หรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญานี้ ตามที่ทางราชการเรียกเก็บตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้าข้อ 9 การชำระเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การชำระค่าเช่าและ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ ผู้เช่าจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าโดยวิธีการดังต่อไปนี้

________ข้อ 10 การผิดนัดชำระหนี้

หนี้เงินใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)ข้อ 11 การเช่าช่วง

ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใด เช่าช่วง ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสียก่อนข้อ 12 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า

(ก) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามสัญญานี้
(ข) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่า อันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่านั้น
(ค) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่านี้ โดยผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และ

ผู้เช่าจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นข้อ 14 การแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าจะไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้ รวมถึงทำการติดตั้ง สร้างขึ้น หรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวร วัตถุหรือสิ่งใดๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อน

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อน ผู้เช่าจะยื่นแบบแปลนรายละเอียด รวมถึงประเภทและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใดๆ กับทรัพย์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและพิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้

ในการดำเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้ว จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า และผู้เช่าจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ดำเนินการนั้นเองข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า

หากผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าเองหรือบุคคลอื่น หรือด้วยเพราะเหตุอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที และ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้นข้อ 16 ความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่าหากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้เช่า บริวาร หรือผู้รับจ้างของผู้เช่า โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าข้อ 17 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า

ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าและได้ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว ผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ และ

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดี หากผู้ให้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าข้อ 18 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย ________ (________) วัน และหากผู้ให้เช่าตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญาหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าหรือบริวารตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่านั้นทุกประการข้อ 19 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญานี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป
(ข) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้อีกต่อไป
(ค) กรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(ง) กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาลข้อ 20 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์ที่เช่า และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่าที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นผู้เช่าตกลงที่จะให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนมีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่า และถือว่าสิทธิการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าได้สิ้นสุดลงทันที
(ข) ในกรณีที่ผู้เช่าได้ตกแต่ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที
(ค) ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ________ บาท (________) หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้เช่าไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นจนกว่าผู้เช่าจะได้ออกไปจากทรัพย์ที่เช่าข้อ 21 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้าข้อ 22 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วยข้อ 23 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับข้อ 24 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญานี้ข้อ 25 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ________ (________) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญข้อ 26 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วยข้อ 27 588522258228222285

5885222582282222858858852228822552282882582885852ข้อ 28 5885222582282222

58852225822 5885222582282 5885222582282222858858852228822552282 588522258228222285885885222882 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525

สัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ


ลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่า
________
ลงชื่อ__________________________ผู้เช่า
________