กลับไปด้านบน

สัญญาโอนหุ้นบริษัท

ความคืบหน้า
0%
?
X

ระบุ เลขที่อ้างอิงสัญญาโอนหุ้นบริษัทฉบับนี้ (ถ้ามี)

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาโอนหุ้นบริษัท

สัญญาโอนหุ้นบริษัทฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้โอน" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับโอน" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้โอนเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนดังจะกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ และผู้โอนมีความประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน และ
โดยที่ ผู้รับโอนมีความประสงค์จะรับโอนหุ้นดังกล่าวจากผู้โอน ตามเงื่อนไขดังจะกล่าวแห่งสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บริษัท

ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นของ ________ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ________ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ________ ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ________ บาท สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"

ข้อ 2 หุ้น

ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นของบริษัทประเภท หุ้นสามัญ ตั้งแต่หมายเลข ________ ถึงหมายเลข ________ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ (________) หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ________ บาท (________) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "หุ้นที่โอน"

ข้อ 3 การโอนหุ้น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้หุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นหุ้นของผู้รับโอนตั้งแต่วันที่ ________ โดยที่ ผู้โอนตกลงจะยอมขาดสิทธิจากการเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนดังกล่าว และโดยที่ผู้รับโอนตกลงจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนในบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

ข้อ 4 ใบหุ้น

โดยที่หุ้นที่โอนกันตามสัญญาฉบับนี้เป็นหุ้นที่ปรากฎตามใบหุ้นประเภทระบุชื่อ ผู้ถือหุ้นชื่อ ________ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ ________ ใบหุ้นเลขที่ ________ และออกให้เมื่อวันที่ ________ ตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

ข้อ 5 สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงและทราบดีว่าเมื่อการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้มีผลโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้รับโอนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ________ (________) ของหุ้นทั้งหมด

ข้อ 6 การชำระค่าหุ้น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงและทราบดีว่าหุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้เป็นหุ้นตามใบหุ้นชนิดระบุชื่อซึ่งได้มีการชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าครบถ้วนทั้งสิ้นแล้ว

ข้อ 7 ค่าตอบแทนการโอนหุ้น

ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้รับโอนตกลงจะชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้นดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้โอนเป็นจำนวนหุ้นละ ________ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าตอบแทนการโอนหุ้น"

ข้อ 8 การชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้น

การชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้นที่ผู้รับโอนจะต้องชำระให้แก่ผู้โอนตามสัญญาฉบับนี้ โดยในวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้โอนได้รับชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้จากผู้รับโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น

ข้อ 9 การจดทะเบียนการโอนหุ้น

ผู้รับโอนตกลงจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงให้บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนให้สอดคล้องตามสัญญาฉบับนี้ด้วย โดยมิชักช้านับตั้งแต่วันที่มีผลการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้โอนตกลงจะให้ความช่วยเหลือและ/หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นตามสมควรแก่ผู้รับโอนเพื่อให้ผู้รับโอนดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทได้สำเร็จลุล่วง

ข้อ 10 คำรับรองของผู้โอน

ในการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้ ผู้โอนได้ให้คำรับรองแก่ผู้รับโอนดังต่อไปนี้

(ก) ผู้โอนมีสิทธิด้วยชอบด้วยกฎหมายในการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้โดยสิ้นเชิง โดยปราศจากข้อจำกัด หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาใดๆ ในการห้ามโอนหุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้ หรือหากมี ผู้โอนก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นในข้อห้ามหรือข้อจำกัดนั้นทุกประการแล้ว

(ข) สิทธิประโยชน์ใดๆ อันพึงได้รับจากการถือหุ้นที่โอนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ________ แต่ผู้โอนอาจได้รับและ/หรือใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว (หากมี) ผู้โอนตกลงจะใช้คืนให้แก่ผู้รับโอนทั้งสิ้นตามส่วนที่ได้รับและ/หรือได้ใช้ล่วงไปนั้น

ข้อ 11 อากรแสตมป์

ผู้โอนตกลงจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเนื่องมาจากการเข้าทำสัญญาการโอนหุ้นฉบับนี้ทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 12 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 13 58852225822

5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852228822552 5885222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 14 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258

ข้อ 15 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888 58852225822822228588588522288225522828 588522258228222285885885222882255

ข้อ 16 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 17 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ

ข้อ 18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 19 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 20 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยานลงชื่อ_______________________ผู้โอน
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับโอน
________ลงชื่อ_______________________พยาน
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาโอนหุ้นบริษัท

สัญญาโอนหุ้นบริษัทฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้โอน" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับโอน" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้โอนเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนดังจะกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ และผู้โอนมีความประสงค์จะโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน และ
โดยที่ ผู้รับโอนมีความประสงค์จะรับโอนหุ้นดังกล่าวจากผู้โอน ตามเงื่อนไขดังจะกล่าวแห่งสัญญาฉบับนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บริษัท

ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นของ ________ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ________ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ________ ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ________ บาท สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"

ข้อ 2 หุ้น

ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นของบริษัทประเภท หุ้นสามัญ ตั้งแต่หมายเลข ________ ถึงหมายเลข ________ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ (________) หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ________ บาท (________) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "หุ้นที่โอน"

ข้อ 3 การโอนหุ้น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้หุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นหุ้นของผู้รับโอนตั้งแต่วันที่ ________ โดยที่ ผู้โอนตกลงจะยอมขาดสิทธิจากการเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนดังกล่าว และโดยที่ผู้รับโอนตกลงจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนในบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

ข้อ 4 ใบหุ้น

โดยที่หุ้นที่โอนกันตามสัญญาฉบับนี้เป็นหุ้นที่ปรากฎตามใบหุ้นประเภทระบุชื่อ ผู้ถือหุ้นชื่อ ________ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ ________ ใบหุ้นเลขที่ ________ และออกให้เมื่อวันที่ ________ ตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

ข้อ 5 สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงและทราบดีว่าเมื่อการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้มีผลโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้รับโอนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ________ (________) ของหุ้นทั้งหมด

ข้อ 6 การชำระค่าหุ้น

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงและทราบดีว่าหุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้เป็นหุ้นตามใบหุ้นชนิดระบุชื่อซึ่งได้มีการชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าครบถ้วนทั้งสิ้นแล้ว

ข้อ 7 ค่าตอบแทนการโอนหุ้น

ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้รับโอนตกลงจะชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้นดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้โอนเป็นจำนวนหุ้นละ ________ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าตอบแทนการโอนหุ้น"

ข้อ 8 การชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้น

การชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้นที่ผู้รับโอนจะต้องชำระให้แก่ผู้โอนตามสัญญาฉบับนี้ โดยในวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้โอนได้รับชำระค่าตอบแทนการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้จากผู้รับโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น

ข้อ 9 การจดทะเบียนการโอนหุ้น

ผู้รับโอนตกลงจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงให้บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนให้สอดคล้องตามสัญญาฉบับนี้ด้วย โดยมิชักช้านับตั้งแต่วันที่มีผลการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้โอนตกลงจะให้ความช่วยเหลือและ/หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นตามสมควรแก่ผู้รับโอนเพื่อให้ผู้รับโอนดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทได้สำเร็จลุล่วง

ข้อ 10 คำรับรองของผู้โอน

ในการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้ ผู้โอนได้ให้คำรับรองแก่ผู้รับโอนดังต่อไปนี้

(ก) ผู้โอนมีสิทธิด้วยชอบด้วยกฎหมายในการโอนหุ้นตามสัญญาฉบับนี้โดยสิ้นเชิง โดยปราศจากข้อจำกัด หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาใดๆ ในการห้ามโอนหุ้นที่โอนตามสัญญาฉบับนี้ หรือหากมี ผู้โอนก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อยกเว้นในข้อห้ามหรือข้อจำกัดนั้นทุกประการแล้ว

(ข) สิทธิประโยชน์ใดๆ อันพึงได้รับจากการถือหุ้นที่โอนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ________ แต่ผู้โอนอาจได้รับและ/หรือใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว (หากมี) ผู้โอนตกลงจะใช้คืนให้แก่ผู้รับโอนทั้งสิ้นตามส่วนที่ได้รับและ/หรือได้ใช้ล่วงไปนั้น

ข้อ 11 อากรแสตมป์

ผู้โอนตกลงจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์อันเนื่องมาจากการเข้าทำสัญญาการโอนหุ้นฉบับนี้ทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 12 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 13 58852225822

5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852228822552 5885222 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 14 58852225822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258

ข้อ 15 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582888888888888 58852225822822228588588522288225522828 588522258228222285885885222882255

ข้อ 16 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญานี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญานี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 17 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ

ข้อ 18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 19 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 20 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยานลงชื่อ_______________________ผู้โอน
________ลงชื่อ_______________________ผู้รับโอน
________ลงชื่อ_______________________พยาน
________